İZİN SERVİSİ SORU  VE CEVAPLARI

  Aday memurlara göreve başladıkları bir yıl içinde yıllık izin verilip verilemeyeceği?
  Hizmeti 1 yıldan az olan memurların yıllık izin hakkı bulunmamaktadır. Ancak 1 yılı doldurduğu günden itibaren 20 gün izin kullanımı mümkündür.

  Teftiş ve  soruşturma esnasında yıllık izin kullanabilir miyiz ?
 

Müfettiş veya denetim elemanlarınca teftiş veya  soruşturma sırasında bazı memurların izin kullanması sakıncalı görülebilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda müfettişin talebi üzerine memurun izni ertelenebilir.


  Devlet memurlarının yıllık izninde Rapor olması durumda, yıllık izin devam eder mi ?
 

Yıllık izini kullanmakta iken hastalığı sebebiyle rapor alan memurların, rapor tarihinden itibaren yıllık izni kesintiye uğrayacağından raporda yazılı tedavi ve istirahat süresi ile ilgili hastalık izni işlemeye başlayacaktır. Bu durumda yıllık izini kullanmakta olan personellerin hastalıklarından dolayı verilen hastalık izinin, yıllık izin içine dahil edilmemesi gerekir.


  Rapor yıllık izinden fazla ise göreve ne zaman başlanır ?
 

İzinli iken hastalık nedeniyle rapor alan personelin hastalık izninin bitiş tarihi,yıllık iznin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde,personelin kullanamadığı yıllık iznini kullanmaya devam etmeden, hastalık izninin bitimini takiben göreve başlaması gerekir.


  Raporun bitiş tarihi,yıllık izin bitiş tarihi ile aynı olursa göreve nasıl başlanır ?
  Yıllık izin bitiş tarihi ile hastalık izninin bitiminde göreve başlanması gerekir. Geri kalan yıllık izni, izin vermeye yetkili amirlerce uygun görülen tarihte kullandırılabilecektir.

  Başka kurumlardan naklen atananların yıllık izni nasıl kullandırılacak ?
 

Başka Kurum ve Kuruluşlardan naklen atanan memurların önceki Kurum veya Kuruluşta yıllık iznini kullanamamış veya bir kısmını kullanmış olması durumunda, en son görev yaptığı kurumda kullanmadığı yıllık iznini kullanabilecektir.


  Kadın memurlar doğum öncesi Kanuni 8 hafta izinlerinin  kaç haftasını dilerse doğum sonrasında kullanabilir?
  Kadın memurlara doğum yapmadan önce 8 hafta doğum öncesi izni verilir. Bu süre doktor raporu ile hamileliğin 32.haftasından itibaren kullandırılır.8 haftalık kanuni doğum öncesi izninin 5 haftasının doğum sonrası kullanılmak üzere devredilmesinde ancak doktor raporu ile “37.haftaya kadar çalışabilir, sağlık yönünden uygundur” olur.

  Doğum yapan memura 2 ay Sağlık Kurulu Raporu verildikten sonra kadın memur hangi yasal izni kullanacaktır?
 

Kadın memurlara doğum yaptığı tarihten itibaren verilen 8 hafta izin bir sağlık izni değil, mazeret iznidir. Doğum yapan ve 2 ay rapor verilen memurun kullanacağı izin hastalık iznidir, mazeret izni kullanamayacaktır.


  Doğum yapan memurun ücretsiz izin süresi ne zaman başlar ve ne kadar sürer ?
 

Memurun doğumdan sonraki mazeret izinlerinin bitiminde başlar ve 24 aya kadar ücretsiz izin kullanılabilir.


  Eşi doğum yapan memura kaç gün izin verilir ?
 

Eşi doğum yapan memura isteği üzerine 10 gün  babalık izni (doğum olayının belgelenmesi koşulu ile) verilir.


  Süt izin süresi ne kadardır? Nasıl kullanılır?
 

Süt izni doğum sonrası mazeret izninin bitiminden itibaren 1 yıl süre ile kullanılabilir. İlk 6 ay günde 3 saat, ikinci 6 ay günde 1,5 saat kullanılır.


  Amirin uygun bulması halinde verilen mazeret izinleri...
 

657 sayılı kanunun 104. maddesinin c fıkrası mazeret nedeniyle 10’ar günlük devreler halinde en fazla 2 kez bu olanaktan yararlanma hakkını memura tanımakta ve ikinci 10 günlük sürenin yıllık izinden düşülmesi gerektiğine işaret etmektedir.
104/4 maddesine göre verilen izin, özür izni olarak tanımlanabilir.


  Ölüm izni  süresi kaç gündür?...
 

Ölüm izni 7 gündür. Memurun eşi, çocukları, annesi, babası veya kardeşinin ölümü halinde,  ayrıca eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinde memura 7 gün izin verilir.


  Adayların Özür İzni...
 

Bir yıllık memuriyet hizmetini doldurmayan aday memurlarda mazeret izni hakkından yararlanır. Aday memurlara mazeretleri halinde en çok 10 güne kadar mazeret izni verilebilir.


 

Uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalığa yakalanan memura verilecek hastalık izinlerinin süresi ne kadardır ?

 

Kanser, verem, akıl hastalığı gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara 18 aya kadar hastalık izni verilebilir. İzin süresi sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşemeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.