ATAMA SERVİSİ  SORU  VE  CEVAPLARI                  

 

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği için ...


 

Samsun Defterdarlığı Personeliyim iliniz defterdarlığına naklen atanmak istiyorum nasıl bir yol

izlemeliyim?

 

         Defterdarlığımıza naklen atanmak isteyen personel, ek'te bulunan formu doldurarak  müracaat edebilir.

Naklen Atanma Talep Formu (Not: Kurumlar arası atanma başvurusu içinde aynı form kullanılabilinir.)

Daireler arası geçiş başvurusu için Daireler arası Atanma Talep Formu doldurularak başvurulur.


 

Kurumlararası geçiş yapmak istiyorum atanabileceğim ünvanlar ve atanma şartları nelerdir?

 

    Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin “Diğer Kurumlardan Naklen Atamalar ve Tekrar Görev Taleplerine ilişkin Usul ve Esasların 40. maddesi gereğince …..Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Uzman Tabip, Tabip, Daire Tabibi, Laboratuvar Teknisyeni, Röntgen Teknisyeni, Hemşire, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Şehir Plancısı, Tekniker, Teknisyen (Harita veya Kadastro Teknisyeni dahil), Mütercim, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Çözümleyici, Programcı,  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Eğitim Uzmanı, Memur veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarında görev yapanlar; Bakanlık iznine istinaden aynı unvanla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla Bakanlık teşkilatına naklen atanabilirler. Bu unvanlar dışında, Bakanlığa kurumlararası naklen atama yapılamaz.

(2) Genel şartlar:

         a) Askerlik hariç  en az iki, en fazla oniki yıl hizmeti bulunmak,

        b) Uzman Tabip, Tabip ve Daire Tabipleri için kırk yaşını, Koruma ve Güvenlik Görevlileri için otuz yaşını, diğerleri için otuzbeş yaşını geçmemiş olmak,

         c) (Mülga:RG-6/10/2011-28076)

         ç) Adli veya idari bir ceza almamış olmak.

(3) Özel şartlar:

         a) Eğitim Uzmanı unvanına atanabilmek için;

         1) Eğitim Fakültesinden mezun olmak,

         2) En az üç yıl Eğitim Uzmanı unvanında görev yapmış olmak,

         b) (Mülga:RG-6/10/2011-28076)

         c) Memur ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanlarına atanabilmek için; meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

          ç) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına atanabilmek için;

         1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

         2) Askerliğini komando olarak yapmış olmak (erkekler için),

         3) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartları taşıyor olmak,

         d) Mütercim (Değişik ibare:RG-6/10/2011-28076) unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının Bakanlığın ihtiyaç duyduğu yabancı dillere ilişkin Mütercim-Tercümanlık, Dil Bilimi, Dil ve Edebiyat veya Öğretmenlik lisans programlarından mezun olmak,

2) Başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan KPDS veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az doksan puan almış olmak ya da bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak, şartları aranır.

(4) (Ek:RG-3/4/2008-26836) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlarda görev yapmakta iken başka kurumlara naklen atananlar, (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…) adli veya idari bir ceza almamış olmak şartıyla kadro ve hizmet ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlıkta görev yaptığı unvanlara naklen atanabilirler             

(5) (Değişik:RG-6/10/2011-28076) Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan personelden, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Çözümleyici ile bu Yönetmeliğin İdari Hizmetler, Yardımcı Hizmetler Grubunda ve unvan değişikliğine tabi unvanlarında bulunanlar, adli veya idari bir ceza almamış olmaları halinde aynı unvanla Bakanlığa naklen atanabilirler. Devlet Gelir Uzmanlarından, tabi oldukları yönetmelik hükümlerine göre yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra bu unvanda beş yıl hizmeti bulunanlar, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü unvanına atanabilirler.

(6)  İstifaen görevinden ayrılan personelden yeniden atanma talebinde bulunanların (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…) memur olma koşullarını kaybetmemiş bulunmaları kaydıyla kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık iznine istinaden açıktan atama prosedürü çerçevesinde yeniden atanmaları mümkündür.

 


Kurumunuz Fatih Malmüdürlüğünde görev yapmakta iken 07.01.2006 tarihinde istifaen görevimden ayrıldım. Tekrar göreve başlamak için kaç yıl sonra müracaat etmem gerekiyor?

 

         

         Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin “Tekrar Görev Taleplerine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı 40. maddesinin (6) numaralı bendi gereğince;  İstifaen görevinden ayrılan personelden yeniden atanma talebinde bulunanların (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…) memur olma koşullarını kaybetmemiş bulunmaları kaydıyla kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık iznine istinaden açıktan atama prosedürü çerçevesinde yeniden atanmaları mümkündür.


 

Milli Eğitim Bakanlığında Memur olarak çalışıyorum. 13 yıl hizmetim var. Lise mezunuyum. Kurumunuza atanabilir miyim?

              Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin “Diğer Kurumlardan Naklen Atamalar ve Tekrar Görev Taleplerine ilişkin Usul ve Esasların 40. maddesi gereğince; askerlik hariç en az 2, en fazla 12 yıl hizmetinizin ve meslekle ilgili en az 4 yıllık yüksek öğrenim bitirmiş olmanız gerekmektedir.

 

 KPSS sınavını kazandım ve kurumunuza yerleştirmem yapıldı. Ne zaman başlamam gerekiyor?

           Bakanlığımızca ilimize yerleştirme işleminiz yapıldıktan sonra kadro servisimizce tahsil durumu da göz önünde bulundurularak kadro ayarlandıktan sonra Valilik Makamından 657 S.D.M.K.nun ilgili hükümleri gereğince onay alınır. Memurun ikamet adresi itibariyle atandığı yer belirtilerek tebligat yapılır. İlgilinin göreve başlaması istenir.

  İliniz Defterdarlığına açıktan atamam yapıldı. (KPSS sonucuna göre) Onayınızı 06.01.2006 tarihinde tebellüğ ettim. İkamet adresim başka ilde. Kaç gün sonra işe başlamam gerekir?
          657 S.D.M.K.nun 62.maddesinin (b) bendi gereğince başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü  içerisinde işe başlamak zorundadırlar. (Göreve başlamanız 21.06.2006 olacaktır.)

  İliniz Defterdarlığına açıktan atamam yapıldı. (KPSS sonucuna göre) Onayınızı 06.01.2006 tarihinde tebellüğ ettim. İkamet adresim aynı ilde. Ne zaman işe başlamam gerekiyor?
         657 S.D.M.K.nun 62. maddesinin (a) bendi gereğince, aynı yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü göreve başlamak zorundadırlar. (Göreve başlamanız 07.01.2006 olacaktır.)
 

 

5. dereceli Veznedar olarak görev yapıyorum. 68 (B) maddesi gereğince 3. dereceli Veznedar kadrosuna atanabilir miyim?

           190 Sayılı K.H.K. ile 3. dereceli Veznedar kadrosu ihdas edilmediği için atanamazsınız.

 

Çatalca Malmüdürlüğünde Memur olarak görev yapmaktayım. Unvanımın Veznedar olarak değişikliğini istiyorum. Kime müracaat etmem gerekiyor?

           Devlet Memuru her türlü müracaatını bir dilekçe ile görev yaptığı daireye bildirir. Daireniz de söz konusu talebinizi bir yazı ekinde Defterdarlığımıza gönderir. Boş kadro durumuna göre unvan değişikliği  talebiniz değerlendirilerek, sonucu da tarafınıza tebliği için dairenize yazılır.

 

4 yıllık yüksek okul mezunuyum. 10 yıl hizmetim var. 657 sayılı S.D.M.K.nun 68-B maddesi gereğince 3. dereceli Memur kadrosuna atanabilir miyim?

 

          190 sayılı K.H.K. ile 3. dereceli memur kadrosu ihdas edilemediği için atanamazsınız.