İstanbul Defterdarlığı
PERSONEL KILAVUZU
 
<<<  Geri
DİĞER KURUMLARDAN DEFTERDARLIĞIMIZA NAKİL GELME İŞLEMLERİ

İşlem Tanımı Diğer kurumlardan Bakanlığımız kadrolarına nakil talepleri Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 40. maddesine göre değerlendirilmektedir. Diğer kurumlardan naklen atanmalarda unvan, hizmet, yaş, tahsil şartlarına yer verilmiş ve bu maddede ünvanları sayılmayanların Bakanlığımıza kurumlar arası naklen atanmayacağı hükme bağlanmıştır.
İşlem Adımları 1. Diğer kurumlardan naklen gelmek isteyen kişi; Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesindeki şartları taşıyorsa, Naklen Atanma Talep Formunu doldurarak Defterdarlığımıza başvurur.
  2. İlgilinin Talebi üzerine, kurumundan muvafakat alınmadan önce dilekçesindeki bilgilere göre, yönetmelikteki aynı unvan, hizmet, yaş, öğrenim şartlarını taşıyıp taşımadığı kontrol edilir..
 
  3. Şartları taşımayanların taleplerine, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Hükümlerine göre geciktirilmeden cevap verilir.
 
  4. Şartları taşıyanların talepleri uygun görülürse Personel Müdürlüğü tarafından ilgilinin görev yaptığı kurumdan; görevinden ayrılmasında sakınca olup olmadığı, hakkında adli ve idari bir soruşturma bulunup bulunmadığı ile tüm hizmetlerini gösterir hizmet cetveli istenir.  
  5. İstenilen belgelerin Defterdarlığımıza intikalinden sonra belgeler üzerinden atanmasına engel halinin bulunup bulunmadığı incelenir. Şartları taşıyanların talepleri evrak örnekleriyle birlikte Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne gönderilerek, Genel Müdürlükten atama izni istenir.
 
  6. Bakanlıkça izin verilmesini müteakip kadro ve ihtiyaç durumuna göre ilgilinin atama onayı Personel Müdürlüğünce hazırlanır. Onayın bir örneği görev yaptığı kuruma gönderilerek ayrılış tarihi ile özlük-sicil dosyalarıyla birlikte maaş nakil ilmühaberinin gönderilmesi istenir. Onayın bir örneği de yeni görev yerine gönderilerek başlayış tarihi istenir.
 

 

  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr