İstanbul Defterdarlığı
PERSONEL KILAVUZU
 
<<<  Geri
HİZMET DEĞERLENDİRME (BİRLEŞTİRME) İŞLEMLERİ

İşlem Tanımı
İşlem Adımları 1. İlgili sigortalı hizmetlerinin birleştirilmesine ilişkin dilekçeyi doldurarak çalıştığı birime verir.
 
 

2. Hizmet değerlendirme talebi Personel Müdürlüğüne intikal ettikten sonra,

a) Hizmet, Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi olarak geçmiş ise hizmetin geçtiği Sosyal Güvenlik Kurumlarından, ilgililerin beyan ettikleri hizmetlerin başlangıç, bitiş tarihleri ile sigorta prim ödeme gün sayısını belirtir yazının gönderilmesi,

b) Hizmet, kamu kurum ve kuruluşlarında Personel Kanunlarına tabi olarak geçmiş ise ilgilinin anılan kurumdaki özlük ve sicil dosyasının dizi pusulası ekinde gönderilmesi,

c) Hizmet yurtdışında geçmiş ise bu konudaki yasal mevzuata uygun olarak borçlanma işleminin yapıldığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak yazı ile belgelendirilmesi,sağlanır. (a) ve (c) fıkrasındaki işlemler, T.C. Emekli Sandığı aracılığı ile gerçekleştirilir. Bunların dışında hizmet değerlendirilmesi amacıyla ibraz edilen her türlü belge ve dökümanlar Personel Müdürlüğünce incelenerek herhangi bir tereddüt bulunması halinde bu tereddütler ilgili makamlara yazılan yazılar ile sorularak sonucuna göre değerlendirmeye tabi tutulur.
 

  3. İbraz edilen belgelere göre geçen hizmetlerin, değerlendirilmesi mümkün olduğu takdirde mevcut hizmetleri ile birleştirilerek kazanılmış hak aylığı ve/veya emekli keseneğine esas aylığında değerlendirilmek üzere yükselebileceği derece ve kademe tespit edilir.
 
  4. Personel Müdürlüğü'nce ilgilinin sigortalı hizmetlerinin ilgili derece-kademelerinde değerlendirildiğini gösterir belge hazırlanır ve Defterdarlık Makamı'nın onayına sunulur.
 
  5. Belge onaydan döndükten sonra Personel Müdürlüğü ilgiliye ait bilgisayar kayıtlarını günceller.
 
  6. İlgili derece-kademelerdeki değişikliği gösteren belge ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gönderilmiş olan sigorta prim gün sayısını gösteren belgenin birer örneği Personel Müdürlüğü tarafından ilgili birime ilgili Müdürlük/Saymanlık kanalıyla kişilere tebliğ edilmek üzere gönderilir.
 
  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr