İstanbul Defterdarlığı
PERSONEL KILAVUZU
 
<<<  Geri
EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

İşlem Tanımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi çalışanların (Memurların) Emeklilik İşlemleri; Koşullar sağlanıyorsa; (Yaş ve Hizmet Süresi)
İşlem Adımları 1. İlgili Emeklilik İstek Dilekçesi ile görev yaptığı birime başvurur.
  2. Müdürlüğü/Malmüdürlüğü/Saymanlığı ilgilinin dilekçesini ve birim yazısını Personel Müdürlüğüne gönderir.
 
  3. Personel Müdürlüğü Emeklilik Birimi tarafından ilgilinin dilekçesi işleme alınır.
 
  4. Kişinin özlük dosyası incelenerek emekliliğe hak kazandığı anlaşılan memur için emeklilik belgesinin ilgili bölümleri düzenlenerek Personel Müdürünün önerisi, Defterdarın uygun görüşüyle atamaya yetkili amirin onayına sunulur.  
  5. Onaylanmasını müteakip, ilgili birime gönderilecek bir yazı ile ilgiliye tebliği ile kişiden; *(Emeklilik işlemleri için Personel Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gereken belgeler.) -Görevinden Ayrılış Tarihinin Bildirilmesi -3 Adet Vesikalık Fotoğraf -Mal Bildirim Formu -Sağlık Karneleri -Emekli Memur Kimlik Düzenleme Formunun gönderilmesi istenir.
 
  6. Memurun görevinden ayrılışına ilişkin yazı ile istenilen belge ve bilgilerin gelmesini müteakip, görevden ayrılış tarihi Kadro ve İstatistik Servisine bildirilir, memuriyet kimliği, emekli memur kimlik düzenleme formu ve sicil raporu Sicil ve Disiplin Servisine gönderilir.
 
  7. Emeklilik belgesinin aslı ile gerekli diğer belgeler bir yazı ekinde Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne gönderilir.
 
  8. Sandıktan emekli aylığı bağlandığına ilişkin yazı geldiğinde Emekli Sandığı ile mutabakat sağlanarak, Emeklilik Defterine (Ek:28) kaydedilir.  
  9. Sicil ve Disiplin servisinden sicil ve disiplin dosyaları alınarak, özlük dosyasıyla birleştirilir ve Arşiv Servisine gönderilir.
 
  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr