AÇIK TEKLİF USULÜ İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte satışa çıkarılmıştır.
2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin Geçici Teminat Makbuzu veya Mektubu, (Banka teyit yazısı ile birlikte) Nüfus Hüviyeti Sureti, İkametgah Belgesi ( Tüzel Kişilerde ise,siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden, ihale yılı içinde alınmış sicil belgesi, teklifte bulunacak kişilerin Noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri) ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte ihale  saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
3-
Geçici Teminatın, bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı kanunun 27.maddesi  ve bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ Genelgelerinde  belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
4-İhaleye ait Şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve Müdürlüğümüzde görülebilir.
5- İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.
6- Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir.
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR