Page 99 - Defterdar Dijital
P. 99

Defterdarlık


            Bu kişinin müderrise karşı sorumlu olduğu mektep çocuklarına ayrılmış bir tahsisat
            ve vazifeye başlayan müderrisin hafız-ı kü- olmadığından buradan yola çıkarak bir sayı
              35
            tübe kaybolan veya hasar gören kitapların hesap etme ihtimali de bulunmamaktadır.
            akıbetini soracağı belirtilmiştir. Hafız-ı Kü- Mektebin bulunduğu kasaba büyük bir yer-
            tüb günlük 4 dirhem ücret alacaktır. Kitap- leşim merkezi olmadığından talebe sayısı
            ların daha güvenli olacağı düşünüldüğü için ile ilgili bir sıkıntı olmayacağı ve mahallede
            camide muhafaza edilmesi istenmiştir. 36 yaşayan çocukların ihtiyacını karşılayabile-
                                cek nitelikte bir okul olduğu düşünülebilir.
            Vakfiyede yer alan bir diğer görevli ise mu-
            vakkittir. Bu zat, namaz vakitlerini, rama-
            zan günlerinde iftar ve sahur vakitlerini c. Darulhadis
            tespit etmekle mükelleftir. Bu ilimlere hâ- Darulhadis binası caminin harimine bitişik
            kim olan kişiler arasından seçilecektir. şekilde yapılan 10 hücreden oluşmaktadır.

            Bahsi geçen görevliler dışında cami per- Bu hücrelerden birisi dershane, birisi ise
                           37
            soneli arasında zikredilen bevvab günlük  Bozbilek suyu denen bir içme suyunun ak-
            3 dirhem ücret alacak, gece geç saatte ve  tığı çeşmenin yer aldığı, vâkıfanın talebeler
            sabah erkenden caminin kapısını açıp ka- soğuk bal şerbeti içsinler diye ayırdığı hüc-
            patacak ve cami temizliğini sağlayacaktır. redir. Diğerleri ise Darulhadis talebelerinin
                                barınmalarına tahsis edilmiştir.

            b. Sıbyan Mektebi            Mektep binasına bitişik olan bir menzil (ev)
                                Darulhadis müderrisinin ikametine ayrıl-
            Caminin yakınında bulunan mektep bi- mıştır. Müderrisin günlük ücreti ise 30 dir-
            nası altında bir sebil olmak üzere fevkâni  hem olarak belirlenmiştir.
            şekilde inşa ettirilmiştir. Bu Osmanlı Dev-
            leti’ndeki klasik sıbyan mektebi uslübuna Vakfiyede Darulhadis müderrisinin edebi,
            uygun görünmektedir. Diğer örneklerde de nakli (dini) ve akli (pozitif) ilimlerde âlim ve
            genellikle altta talebelerin ders aralarında üstün bir zat olması gerektiği, müderris
            su ve temizlik ihtiyacını karşılamak üzere tayininin bu vasıflara dikkat edilerek yapıl-
            bir çeşme olduğu, üst katta ise ders odaları ması gerektiği belirtilmiştir.
            bulunduğu bilinmektedir.
                                Müderris, ders günlerinde talebelere mu-
            Vakfiyede, sıbyan mektebi muallimine gün- teber kitaplardan ilim anlatacak, hadis
            lük 6 dirhem, yardımcısına ise günlük 3 dir- nakledecek ve talebelerin gönlünü sahih
            hem ücret verilmesi istenmiştir.     hadislerle dolduracak, cuma günlerinde
                                de hutbeye çıkıp halka hadis ve tefsir dersi
            Muallimin vasıfları sayılırken haramdan  yapacaktır.
            çekinen, selim tabiatlı, kıraat, mahreç ve
            tecvidin rükunlarına hâkim, Allah kelamın- Vâkıfa, ilk müderris tayinini bizzat kendisi
            da mahir olan bir zat olmalıdır denilmek- yapmıştır. Vakfiyede bu kısım şu şekilde yer
            tedir. Mektep çocuklarına Kur’an-ı Kerim’i almaktadır:
            öğretip okutacak ve onları fesattan koruyup  “…şart ettim o ki oğlumun oğlu Hasan
            iyiliğe sevk edecektir şeklinde de vazifeleri  Efendi dahi kendi için dersin vazifesi 40 dir-
            sıralanmıştır. Tüm bu şart ve sorumluluk- hem olmak şart kılındı müddet-i hayatında
            lar muallim yardımcısı için de geçerli ola- bundan sonra gayr için 30 dirhem verilmek
            caktır.
                                şart kılındı….” Anlaşıldığı üzere vakıfa toru-
            Sıbyan mektebinde eğitim görecek talebe  nunu müderris olarak atamış ve yalnız ona
            sayısı ile ilgili bir bilgi yer almamaktadır.  ait olmak üzere günlük kırk dirhem veril-
            Vakfa ait bir imaret veya kesin bir ifade ile  mesini istemiştir.

                               97
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104