Page 98 - Defterdar Dijital
P. 98

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            a. Vakfın Yönetimi            lar, serhafız, mülkhan- yasinhana 2 dirhem,
                                 hafızlara 1 dirhem olarak ücret tahakkuk
            Vakfiyede yer alan vazife tarifleri incelendi- ettirilmesi şart kılınmıştır. Cami imamı ola-
                              32
                           31
            ğinde vakıf idaresinde mütevelli , câbi ve  cak kişi mütedeyyin, dinin ve bilhassa na-
            katib olmak üzere üç kişinin görevlendiril- mazın rükünlerine hâkim, günde beş vakit
            diği anlaşılmaktadır.          namaz kıldıracak, Kur’an-ı Kerim kıraatına
            Vakıf sistemi içinde en yetkili kişi olarak  hakim vasıfta olmalıdır. Aynı zamanda ha-
            nitelenen mütevelli genellikle en yüksek  tiplik görevi de imama verilmiştir. Bayram
            maaşı alan kişidir. “Burada mütevelliye  ve cuma günlerinde halka hitap edecek ve
            ayrılan ücret günlük 20 dirhem olarak kay- imamlık yapacaktır.
            dedilmiştir. Mütevellinin vasıfları ve sorum- Müezzinler her vakit ezan okuyacaklar, na-
            luluklarını ise şöyle sıralamıştır; “vakfın  mazdan sonra evraddan, Ayetel Kürsi’den,
            malını israf etmeyen, kendi nefsi için çalışır  tesbihten mutad olanları okumakla görev-
            gibi uğraşan, vakfın tüm işleyişine ve mal- lidirler.
            larına hâkim olan, yapılacaklarla ilgili fikri
            olan, olumsuzluklara karşı çözüm üreten Cüzhanlar Kuran okumakta mahir olanlar
            bir kişi”.                arasından seçilecekler ve her sabah vakti
                                 mihrabın ardında toplanıp birer cüz oku-
            Mütevelli gerçekten vakfı bir şirket yöneti- yacaklardır. Okudukları bu cüzlerden biri-
            cisi gibi idare edip var olan malları en üst  nin sevabı vâkıfanın annesinin ruhuna, biri
            seviyede gelir elde eder hale getiren bir kişi  babasının ruhuna, biri cami avlusundaki
            olmalıdır. Onun vakıf mallarını ve işleyişini  kabir ehlinin ruhlarına,biri vakfın diğer bi-
            hakkaniyetle takip etmesi vakfın devamlılığı  rimlerinde görev yapıp rahmetli olanların
            ve maksimum fayda sağlamasında birinci  ruhlarına, biri vâkıfanın üzerinde baki hakkı
            derecede önem arz eder. Vakfiyede yer alan  olanların ruhlarına, kalan cüzler ise vâkıfa-
            mütevelli tanımı da aslında buna vurgu ya- nın ruhu ile Hz. Muhammed(sav), sair en-
            parak, mütevellinin hayati önemine işaret  biya, asfiya, ashab-ı kiram, evliya, süleha,
            etmektedir.               müçtehid ve müminlerin tamamının ruhla-

            Câbinin vakfın gelirlerini toplayan kişi ola- rına hediye edilecektir.
            rak günlük 5 dirhem ücret alması uygun  Hafızlar cuma vaktinde camide toplanıp
            görülmüştür. Hemen ardından zikredilen  sırayla Kur’an’dan birer aşir okuyacaklar,
            katip ise konusuna hâkim, hesapta uzman,  en son reisleri bir aşir okuyarak vazifelerini
            azaptan korkan, rakamda alim, doğrulukta böylece tamamlayacaklardır.
            kalem gibi doğru olan, yapılan her harca-
            mayı mutlaka yazan bir kişi olarak tarif edil- Mülkhan-Yasinhan adlı görevli cuma ge-
            miştir. Katibin ücreti de günlük 5 dirhemdir. celeri yatsıdan evvel Mülk suresini, cuma
                                 günü sabah namazından sonra Yasin Su-
            b. Vakfın Birimleri           resi’ni, Cuma namazı eda edildikten sonra
                                 Fatiha okuyup vâkıfanın, ana-babasının,
            a. Camii Şerif              selefinde olanların ve müminlerin ruhuna
                                 hediye edecektir. Ayrıca peygamberin ru-
            Caminin görevli kadrosu imam, iki müez- huna salavat getirecek, devrin halifesine ve
            zin, 22 cüzhan , 6 hafız, 1 serhafız, 1 mülk- vâkıfanın ruhuna dua etmekle vazifelidir.
                  33
            han-yasinhan , 1 muvakkit, 1 bevvab ola-
                  34
            rak belirtilmiştir.           Vâkıfanın bağışladığı kitapların saklanması,
                                 korunması, bakımı ve gerektiğinde müder-
            Vakfiyede bu görevlilerden imama günlük rise verilmesi işlerinden sorumlu olan bir
            10 dirhem, müezzinlere 5 dirhem, cüzhan- hafız-ı kütüp görevlendirilmiştir.

                               96
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103