Page 96 - Defterdar Dijital
P. 96

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu

            RAMAZAN PAŞA VE VAKFI


     Ramazan Paşa,  Devletin çeşitli mertebelerinde aldığı vazi- Ramazan Paşa, vakfını hayri gayelerle ve
       Kara Üveys  felerde ağabeyi Üveys Paşa’nın o dönemde nesebinin menbaı olan mahalde yani Aydın
     Paşa’nın küçük  sahip olduğu nüfuzun etkisi muhakkaktır. Güzelhisar’da ihya ettiğini belirttikten sonra
      kardeşidir. Za- Onun bu imtiyazı ve devrin siyasetine olan yaptırdığı birimleri sıralar. Vakfiyeye göre;
      manının en iyi  hakimiyeti neticesinde Ramazan Paşa da
     medreselerinde  hızla yükselmiştir. Hayalizade Ömer Efen- 1. Güzelhisar’da bir cami-i şerif
     eğitim gördükten  di’nin başdefterdarlığa getirilmesiyle bo- 2. Aynı yerde camiye bitişik hücreler şek
      sonra ağabeyi  şalan Halep Defterdarlığı’na tayin edilmiş  linde bir Darulhadis
     Üveys Paşa’nın
       defterdarlığı  (994), ertesi sene ağabeyinin Mısır Beyler- 3. Bir sıbyan mektebi ve sebil inşa ettirildiği
     zamanında hicri  beyi olmasının ardından kendisi Anadolu belirtilmiştir. Ardından vakfa gelirolarak bı-
      982’de daire-i  Defterdarlığı payesini almıştır (995). Bir yıl rakılan diğer gayrımenkuller ve nakit para
      defteriye dahil  sonra ise Başdefterdar İbrahim Efendi’nin sayılmıştır. Bunlar;
       olmuştur. 27 azli ile ‘Başdefterdar’ payesiyle müşerref  1. Müderris için bir menzil
            olmuştur (996). Bu hadise Selaniki’de şu
            şekilde yer almaktadır:         2. 11000 gümüş dirhem
                                 3. Güzelhisar kasabasında 40 dükkan
            “Sene-i merkume Saferulmuzafferi gurresinde Baş-
            defterdar İbrahim Paşa Efendi mazul olup hemen  4. Bir ekmekçi fırını
            olgece Çavuşbaşı Hızır Ağa ferman-ı padişahi ile 5.Suk-ı Sultani’de kardeşi Hüseyin Efen-
            mezburu evinden çıkarıp Yedikule’de hapsedip di’ye nispet edilen 50 adet dükkan
            mal-ı mülkü ve evleri mühürlendi ve yerine Anadolu  6.Güzelhisar çayının üzerindeki değirmen
            Defterdarı Üveys Paşa biraderi Ramazan Efendi  7.Güzelhisar yakınında 9 cerib 30 yoncalık
            Başdefterdar olmak ferman olundu.” 28  ve 8 cerib zeytinlik

            Başdefterdarlık görevi uzun sürmemiş aynı 8. Türkmenyeri denen bahçedeki kaynak
            sene içinde Şehzade Mehmet’in lalalığı va- suyu ve sakiye
            zifesi tevcih edilmiş, 1000 senesine dek bu  9.Güzelhisar civarında 7 adet incir bahçesi
            vazifeyi ifa etmiş ve ardından lalalıktan az- ve 1 adet bağ
            ledilmiştir.               10. Tire’de bir sebze bahçesi

            1001 senesinde Kefe Beylerbeyliği’ne tayin 11. Darulhadis için olduğu muhtemel kitap-
            edildiyse de beylerbeyileri arasında yapılan lar olarak sıralanmıştır.
            değişiklikle Karaman Beylerbeyliği göre-
            vine başlamış ancak aynı sene Kıbrıs Bey-
            lerbeyliğine nakledilmiştir. Son vazifesi yine
            Karaman Beylerbeyliği olmuş, bu vazife
            üzerindeyken 1003 senesi Cemaziyelahi-
            rinde vefat etmiştir.

            Ramazan Paşa ağabeyi Üveys paşa kadar
            devrin siyasi hayatına ve idaresine tesir
            edebilmiş değildi. Ancak Başdefterdarlık
            ve lalalık payesi sıradan bir devlet adamı da
            olmadığını göstermektedir.

            Ramazan Paşa hicri, 1003 senesinde Aydın
            Güzelhisar’da kendi adıyla bir vakıf tesis
            etmiştir. Vakfiye Vakıflar Genel Müdürlüğü
            arşivinde yer almaktadır. 29

                               94
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101