Page 95 - Defterdar Dijital
P. 95

Defterdarlık       Defterdar Kara Üveys Paşa

       ise hicri 999 tarihinde vefat         KARA ÜVEYS PAŞA VAKFI
       etmiştir. Öyleyse eğer Üveys
             22
       Paşa’nın İstanbul’da kurdur-          İsim konusundaki bu ihtilaf tahsilatıyla izah
                               edildikten sonra Kara Üveys Paşa’nın kendi
       duğu herhangi bir vakıf mevcut         adıyla tesis ettiği vakfına bahis açmak uygun
       olsaydı bu defterde mutlaka          olacaktır. Üveys Paşa vakfını memleketi Ay-
                               dın’ın Güzelhisar ilçesinde ihya etmiştir. Ancak
       yer almalıydı. Defter böyle bir        vakfiyeye ulaşmak mümkün olmamıştır. Va-
       kayıttan hali olduğu gibi           kıflar Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Osmanlı
                               Arşivi Genel Müdürlüğü ve Topkapı Sarayı Arşi-
       Hocapaşa namıyla mevcut            vi’nde bu isimle kaydedilmiş bir vakfiyeye rast-

       vakıfların da ona ait olmadığı         lanamamıştır. Ancak sonraki yıllara ait muha-
                               sebe kayıtları, vazife tevcihleri ve ilamlar vakfın
       sonucuna ulaşmaya yetecek           varlığı ve kurulduğu yer ile ilgili bir şüpheye

       katiyettedir.                 mahal bırakmamaktadır. Muhtemelen vakıflar
                               arşivine farklı bir isim ile kaydedilmiştir, bu du-
                               rum ona ulaşmamıza imkan vermemektedir.
                               Vakfiyenin varlığı ile ilgili en kesin bilgiyi “Aydın
                               İli Tarihi” adlı kitapta Asaf Gökbel vermiştir. Bu
                               esere göre cami Köprülü Mahallesinde Uray
                               haritasının 110 numaralı adasındadır. Yunan
                               işgali sırasında çıkan büyük Aydın yangınında
                               kısmen hasar görmüştür. Esere göre hicri 976
                               tarihli vakfiye “Mevlana Üveys Çelebi ibnül-
                               merhum Mevlana elhac Muhittin edamallahu
                                         23
                               teala” adı ile kayıtlıdır. Vakfiyeye ulaşılama-
                               dığından akarlar ve şartlar hakkında kesin bir
                               malumata erişilememektedir. Ancak sonraki
                               yıllardaki evrakta yer alan bilgilere göre vakfa
                               ait bir cami ile bazı gayrımenkulün varlığı tes-
                               pit edilebilmektedir. Caminin imam ve hatip-
                               lik kadrolarına yapılan vazife tevcihlerini hâvi
                                        24
                               belgeler mevcuttur.  Ayrıca vakfa ait olduğu
                               anlaşılan pazaryerinde bulunan bir kahvehane
                               hissesinin kiraya verilmesi ve elde edilen gelir
                               miktarı kaydedilmiştir. 25
                               Vakıfla ilgili kadı sicillerine yansıyan bazı dava-
                               lar da mevcuttur. Başbakanlık Osmanlı Arşi-
                               vi’nde yer alan bir kayıtta vakfa ait medresenin
                               tevcih kayıtlarından bahsetmektedir ancak bu
                               evrak da “çürümüştür” şeklinde kaydedilmiş
                               olduğundan net bir bilgiye ulaşılamamıştır. 26
                               Fakat bu belge Üveys Paşa vakfına ait bir med-
       I. Murad'ın cülûsu. (Hünername, Sayfa 23)   resenin varlığını ispat etmektedir.

                               93
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100