Page 94 - Defterdar Dijital
P. 94

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


                                    sahibi Üveys Paşa sultanlardan birinin hocası
                                    olduğundan kendisine “Hocapaşa” da denilmiş
                                    olmalıdır. Hal böyleyken, sonraki zamanlarda,
                                    Hoca Üveys’in İstanbul’da bina eylediği eserler
                                    Kara Üveys Paşa’ya teşmil edilmiştir, ona ait olan
                                    “Hocapaşa” ünvanı da Defterdar Kara Üveys
                                    Paşa’ya aitmiş gibi algılanmıştır. Bu karışıklığın
                                            bir diğer nedeni de Defterdar
                                            Üveys Paşa hakkında da
                                            “Hocapaşa” lakabının kul-
                                            lanılmasıdır. Bu ifade Peçevi
                                            tarihinde ve Sicill-i Osmani’de
                                            geçmektedir ancak ismin
                                            nereden mülhem olduğuna
                                                   17
                                            değinilmemektedir.  Üveys
                                            “Paşa’nın hayatı” kısmında
                                            yer aldığı üzere kendisinin sul-
                                            tanlara hocalık yaptığı vâki
                                            değildir. İlk görevi itibariyle
                                            mali işlerle vazifelendirilen
                                            Paşa’nın diğer vazifeleri de
                                            genellikle mali işler meyanın-
                                            da olmuştur. Dolayısıyla hem
                                            “Üveys” hem de “Hocapaşa”
                                            ismi karışıklığın iyice yerleş-
                                            mesine neden olmuştur.
                                            Kara Üveys Paşa’dan
                                            “Hocapaşa” adıyla bah-
                                            seden  Mehmet   Zeki
                                            Pakalın  bu  iddiasına
                                            herhangi bir dayanak
                Kara Üveys Paşa’ya atfedilen bu cami as- göstermemiştir. Bu ismi tarihçi Peçevi
         İstanbul’da bu-
         lunan Hocapaşa  lında yukarıda sözü edilen “Hoca Üveys eserinde zikrettiği için olabileceği gibi yu-
          Semtine ismini  Paşa”ya aittir. Bunu ispat etmenin ve isim karıda bahsedilen karışıklık vesilesi ile ol-
          veren ve yine  benzerliğinden kaynaklanan bu yanlışlığı ması da mümkündür.
         Defterdar Kara  gidermenin en kesin yolu iki farklı Üveys
        Üveys Paşa’ya at- Paşa’ya ait vakfiyelere ulaşmak ve bura- Bu bilgiyi kuvvetlendiren bir başka delil ise
         fedilen Hocapaşa                    1600 yılı İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri’n-
            Camii. larda yer alan hükümlere dayanarak neti-        18
                ceyi ortaya koymaktır.          de yer almaktadır. Buna göre “Mahalle-i
                                    Mescid-i Üveys bin Kaysar haliyen cami ol-
                “Hoca Üveys bin Kayser” in vakfiyesi halen Top- mış” başlığı altında “868 Zilhiccesinin eva-
                              16
                kapı Sarayı arşivinde bulunmaktadır. Vakfiyede  yilinde Mevlana Mehemmed bin Ferâmerz
                “İstanbul’da kendi adıyla anılan mahallede bina  imzasıyla ve hutut-ı ulemayı müştemil
                eylediği mescid…” ifadesi yer almaktadır. Bu vak- vakfiyesi vardur” kaydı yer almaktadır.
                                                       19
                fiyenin tarihi hicri 868’dir. Yani Fatih Sultan Meh- Tahrir defterindeki kayıttan Hoca Üveys’e
                met dönemine denk gelmektedir ve Kara Üveys  ait iki farklı camiinin varlığı anlaşılmakta-
                Paşa henüz doğmamıştır.
                                    dır. Bu iki camiye ait ayrı görev tevcihleri
                                                  20
                Dolayısıyla bahsi geçen vakfiye ve İstanbul’da ve vazife ücretleri belirtilmiştir. Bu tahrir
                Üveys Paşa namıyla anılan vakıf eserleri def- defterinde en son hicri 1009 tarihli vakıflar
                                           21
                terdar Üveys’e ait değildir. İstanbul’daki vakfın kaydedilmiştir.
                               92
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99