Page 93 - Defterdar Dijital
P. 93

Defterdarlık

          Osmanlı tarihinde Üveys Paşa namıyla farklı
          kişiler mevcuttur. Defterdar Kara Üveys Pa-
          şa’dan başka Kanuni devrinde Yemen Bey-
          lerbeyisi olan Üveys Paşa, Fatih devrinde
          Hoca Üveys Paşa en bilinenleridir. Elbette
          Defterdar Kara Üveys Paşa devlet kademe-
          sinde yaptığı görevler ve yaşadığı devrin siya-
          si hayatına etkisi yönüyle değerlendirildiğin-
          de bunların en önemlisi
          haline gelmektedir. Bu
          cihetle de diğer bazı
          tarihi şahsiyetler ve bu
          şahsiyetlerin yaptıkları
          ile karıştırılmıştır.

          Kara Üveys Paşa, bir-
          çok farklı kaynakta
          “Hocapaşa”   olarak
          anılmaktadır.  İstan-
          bul’da bu isimle anılan
          semtte bulunan vakıf
          eserleri de kendisine
          atfedilmektedir.  Bu
          yanlış, Hadikatül Cevâ-
                    12
            11
          mi , Sicill-i Osmani
          gibi bazı eserlerde dahi
          bu şekilde yer almıştır.
          Bahsi geçen eserlerin
          güvenilirliği elbette tar-
          tışılabilir. Tabi ki, Evliya
          Çelebi Seyahatnâmesi,
          Hadikat ûl-Cevâmı gibi
          temel kitaplarda soru-
          na ışık tutan önemli bil-
          giler vardır ama bunlar da her zaman yeterli  Bu konudaki farklı görüşler Diyanet Vakfı Kara Üveys
          değildir ve Sinan tarafından yapılan, onarılan,  İslam ansiklopedisi’nin “Hocapaşa Hama- Paşa’ya atfedilen
                                                14
          ya da yapıldığı iddia edilen camilerin değer- mı” adlı maddesinde belirtilmiştir.  Başka  İstanbul Fatih’teki
          lendirilmesinde yer yer spekülatif görüşlere  bir görüşe göre ise Hocapaşa Hamamı’nın  Hoca Üveys
                                                     Mescidi.
                         13
          yer vermek kaçınılmaz olacaktır. Ancak bu  yanında inşa edilmiş olan Hoca Üveys Paşa
          isim benzerliği ve kaynaklardaki yanlış yön- Camii, bu iki yapının birlikte anılmasına ne-
          lendirmeler usta araştırmacıları bile yanılgı- den olmuştur.
          ya düşürmüştür. Nitekim Mehmet Zeki Pa-  Hoca Üveys Paşa Camii’nin ismi “Hoca Üveys
          kalın’ın “Maliye Teşkilatı Tarihi” adlı eserinde  bin Kayser” adlı kişiden gelmektedir. Bu kişi
          de aynı yanlışlık tekrar edilmiştir.
                                vakfa ait evrakta “Hoca Paşa” olarak anılmış
          İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alan Hocapaşa  ve cami “Hocapaşa dimekle maruf mahal-
                                              15
          semtinin ismi o mahallede bulunan “Hoca-  de kain….” şeklinde yer almıştır. Hocapaşa
          paşa Hamamı”ndan gelmektedir. Hamamın   vakfı evrakından anlaşıldığına göre bahsi ge-
          banisi net olarak tespit edilememekle birlik- çen vakıf “Haremeyn evkafı”na bağlı vakıflar-
          te, Fatih devrinde inşa edildiği bilinmektedir.  dan bir tanesidir.
                               91
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98