Page 91 - Defterdar Dijital
P. 91

Defterdarlık


        Defterdarlık görevi dışında üç tuğlu vezir sıfatıyla Budin, Şam, Halep ve
        Mısır Beylerbeyliği yapmıştır. Mısır Beylerbeyliği görevini sürdürürken
        vefat etmiştir. (Hicri 999) Üveys Paşa’nın Mısır’a tayin gerekçesi olan
        “Mısır’ın aldığı nazik vaziyeti düzeltme ve istikrarı tekrar sağlama” ifadesi
        kendisinin devlet idaresindeki liyakati hakkında bilgi vermektedir. Pa-

        şa’nın Mısır valiliğine şahitlik eden devrin Mısırlı tarihçileri, onun hak-
        kında hüsnü şehadette bulunurlar. Hazineyi kötü bir durumda teslim alıp
        oldukça iyi bir halde bıraktığını belirtirler. 7

          Üveys Paşa’nın devlet adamlığı
          zamanında kardeşi Ramazan
          Efendi de Halep Defterdarlığı,
          şıkk-ı sâni Defterdarlığı, İs-
          tanbul kadılığında bulunmuş,
          ardından da “Başdefterdarlık”
          vazifesine getirilmiştir. Karde-
          şinin başdefterdarlığa getirildiği
          tarihte kendisi Mısır Beylerbey-
          liği görevinde bulunmaktadır.
          Üveys Paşa’nın diğer kardeşi
          Râi Hasan Efendi ise Edirne ka-
          dısı iken vefat etmiştir. Aynı ai-
          leden iki kişinin bir kaç yıl arayla
          başdefterdarlık vazifesine gel-
          mesini Üveys Paşa’nın siyasi
          nüfuzu ile açıklamak mümkün
          görünmektedir.
          Üveys Paşa’nın oğlu Mehmet
          Paşa Şam Beylerbeyliği ve Ki-
          larcıbaşılık yapmış, torunu ise
          Üveyspaşazade diye meşhur        zama yazılması daha uygun olan bir mektu-
          olan Cezayir Beylerbeyiliği yapmış Osmanlı  bun devrin defterdarına yazılması ve bu ha- Aydın Güzelcehisar,
          devlet adamlarındandır. 8                             Üveys Paşa Cami.
                               disenin onun idaredeki gücünü aksettirdiği
                                    9
          Üveys Paşa’nın devlet işlerinde bir def- meselesidir. Bu durumu teyid eden başka
          terdardan daha fazla söz hakkı olduğunu  bir örnek ise Peçevi’nin tarihinde geçen
          düşündürten başka vakalar da mevcuttur.  bahistir:”….muttasıl tezâkir-i rikab-ı hüma-
          Bunlardan biri, ünlü Veysi Efendi adlı nasi- yuna varur gelür oldu ve bazı menâsıb anın
                                         10
          rin Üveys Paşa’ya vazife ricası için yazdığı  telhisi ile virilür oldu…..” Peçevi, eserinde,
          mektuptur. Mektubunda paşaya uzun uzun  Üveys Paşa’nın etkisiyle insanlara makam
          medh ü sena ettikten sonra kendisine uy- ve görev tevcihi yapıldığına dikkat çektiğin-
          gun bir vazife ister. Bu talebin yerine geti- den Paşa’nın başdefterdarlık vazifesinin
          rilip getirilmediği malum değildir. Burada  yetki ve sorumluluklarının dışına çıkabile-
          üzerinde durduğumuz asıl nokta bir sadra- cek güce sahip olduğu düşünülebilir.
                               89
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96