Page 90 - Defterdar Dijital
P. 90

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu                  Osmanlı Devleti’nde çeşitli kademelerde vazife yapmış
                  bir devlet adamı olan Üveys Paşa, aslen Aydınlı olup
                  şehrin en eski ailelerinden birine mensup Mevlâna Kadı
                  Nâzir Mehmet Muhittin’in oğludur. Mehmet Efendi
                                         1
                  Güzelhisarlı’dır. Memleketinde ve ondan sonra genç iken

                  geldiği İstanbul’da tahsil görerek, icâzetname aldıktan
                  sonra bir çok medresede ders okutmuştur. Daha sonra
                  meslek değiştirerek kadı olmuştur. Kanuni devrinde vefat
                  etmiştir. 2                  Üveys Paşa babası gibi dönemin önemli darı şehzadeliğinden tanıyan bir devlet
                  medreselerinde ders alıp önce medrese adamı sıfatıyla Sokullu’nun karşısında
          17. yüzyıl Osmanlı hocalığı sonra ise Tire kadılığı yapmış- yer almıştır. Dönemi anlatan tarihi kay-
         Tarihi’nin çeşitli açılar- tır. Şehzadeliği zamanında ava çıkan III. nakların hemen hepsinde devlet ricali
         dan değişime uğradığı,  Murad’la karşılaşırlar ve aralarındaki arasındaki bu çekişmeye değinilmek-
           siyasi çekişmelerin
         fazlasıyla yaşandığı bir  münasebet böylece başlar. Bu arada III. tedir ve bir kısmı Üveys Paşa hakkında
         dönemi ifade etmekte- Murad, defterdarı vefat edince, babası II. “hilekâr” diyecek kadar ileri gitmektedir. 4
          dir. Bu devrin önemli Selim’den Üveys Paşa’yı kendi defterda-
          devlet adamlarından  rı yapmak için izin ister, padişahın onayı  Üveys Paşa, İstanbul’a geldiğinde Sokul-
         olan Üveys Paşa, mali  ile de Üveys Paşa şehzadenin defterdarı  lu Mehmet Paşa ve Başdefterdar Lalezâr
           ve idari görevlerde                  Mehmet Çelebi’nin taarruzuna uğramış-
          bulunmuş olmakla  olur. Hükümdarlığa geçerken de Üveys  tır. Çünkü Sokullu, II.Selim zamanında
                                   3
          birlikte, görev yaptığı  Paşa’yı yanında İstanbul’a götürür.  III.
         dönem yükselme dev- Murat devrindeki etkinliğinde sultanla  aleyhine yapılanlardan çıkardığı tecrübe
         rinden duraklamaya eskiye dayanan bu münasebeti rol oyna- ile yeni padişahın şehzadeliğinden beri
          doğru yol alınan bir  mıştır demek uygunsa da devrin hassa- birlikte olduğu devlet adamlarını yöne-
          vakte denk geldiğin- siyetini göz önüne alarak kendisinde var  timden uzaklaştırmaya çalışmış, bu sıra-
         den, siyasi kargaşa ve                  da da ilk ateşe Üveys Çelebi uğramıştır. 5
          oyunların da önemli  olan kabiliyet ve zekayı da göz ardı etme-
           aktörlerinden biri mek gerektir.           Çünkü o sırada bunu kolaylaştıracak bir
              olmuştur.                    bahane bulunmuş, Üveys Paşa’nın şeh-
                  III. Murad devri Osmanlı Devleti’nde hem zadenin defterdarlığı döneminde tuttuğu
                  toplum yapısının hem de yönetimle ilgili evrak İstanbul’da Divân-ı Hümayun’da
                  bazı prensiplerin bozulduğu dönem ola- teftiş geçirmiş ve burada usulsüz bir
                  ? rak değerlendirilir. II. Selim’in ölümünün takım işlerle itham edilmiştir. Onu bu
                  ardından tahta çıkan III.Murad, babası ve zor durumundan Lala Cafer Çelebi ve
                  dedesinin sadrazamlığını yapmış olan padişah ile eskilere dayanan münase-
                                              6
                  Sokullu Mehmet Paşa ile çalışmaya de- beti kurtarmıştır.  Bu olayın ardından
                  vam etmiştir. Ancak padişahın şehza- kendisine önce “şıkk-ı sâni Defterdarlı-
                  deliğinden beri yanında olan adamları ğı”, birkaç ay sonra ise Lalezâr Mehmet
                  Sokullu Mehmet Paşa’nın varlığından Çelebi’nin yerine “Başdefterdarlık” pa-
                  rahatsız olmuş ve bu durum III. Murad’ın yesi verildi. Bu Kara Üveys Paşa’nın ilk
                  saltanatı döneminde devlet adamları başdefterdarlık göreviydi.(1574-78) Daha
                  arasındaki sıkıntıları doğuran ana faktör sonra aynı makama iki kez daha getirildi.
                  haline gelmiştir. Üveys Paşa da hüküm- (2. Kez 1581-82, 3.kez ise 1586-87)
                               88
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95