Page 86 - Defterdar Dijital
P. 86

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            98-105; Uzunçarşılı, İ. H., Osmanlı Devletinin Merkez  39-Karal, E. Z., Osmanlı Tarihi, C. IV, Birinci  Kurumu Yayını, Ankara, 1992, s. 218-219.
            ve Bahriye Teşkilâtı, 3. Baskı, Türk Tarih Kurumu  Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri, TTK Yayını, Ankara,  59-Velay, A. D., Türkiye Maliye Tarihi, Maliye
            Yayını VIII. Dizi-S.16b, Ankara, 1988, s. 374-375. 1994, s. 432-433. Bakanlığı Tetkik Kurulu Neşriyatı, No: 178-1978,
            24-Tanzimat’ın ilân edildiği 1839 yılında, Osmanlı  40-A.g.e., s. 433-434. Ankara, 1978, s. 64-68.
            İmparatorluğu’nda 628 bin köy, nüfusu 10 binin  41-Lord Hobart, M. H., Mr. Foster, Türkiye’nin Mali  60-“Maliye Nazırı’na danışmanlık edecek olan Âli
            üzerinde 94 şehir, 50 binin üzerinde 25 büyük şehir  Durumu Hakkında Rapor, İstanbul, 07/12/1861,  Maliye Şurası’nın şu andaki konumunu, yani kâğıt
            vardı.           kaynak: Accounts & Papers,  üstünde kalan bir kurul olma özelliğini değiştirmesi
            25-Karal, Osmanlı Tarihi, C. VI, s. 127-131. 1862, Vol. LXIV, p. 475, Osmanlı Maliyesi Hakkında  gerekecektir. Bu kurul, Kasım 1859’da kurulmuş,
            26-Vilâyet ve Mahalli İdareler Mevzuatı (1864- İngiliz Raporları, 1861-1892, Maliye Bakanlığı APK  fakat şu andaki biçimini Haziran 1860’ta (hükümetin
            1996), Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel  Yayın No: 2000/355, Ankara, Nisan, 2002, çev.  sorunları ürkütücü bir boyut aldığında) almıştır. Kurul,
            Müdürlüğü, S. 1997/1, Ankara, 1997, s. 460. Batırel, Ö. F. Bu rapor, 1862’de İngiliz Kraliçesi’nin  oldukça kararlı bir tavırla hem ulusal hem de yabancı
            27-Şener, s. 37.      talimatı ile parlamentonun her iki kamarasına  memleketlere konumunu şöyle açıklamıştır: ‘Mali
            28-Ortaylı, İ., Tanzimattan Sonra Mahalli İdareler  sunulmuştur. sistemde reform yapmak ve gelecekte imparatorluğun
            (1840-1878), TODAİE Yayın No: 142, Ankara,  42-Hobart, Foster, s. 45. mali konularını denetlemek ve düzenlemekle görevli
            1974, s. 13-29; Nadaroğlu, H., Mahalli İdareler,  43-A.g.e., s. 46. olarak yönetimde aktif ve çok önemli bir rol üstlenecek
            İstanbul, 1989, s.267-274. 44-A.g.e., s. 47.      olan bir müzakere kurulu.’ Kurulda 6 Osmanlı vatandaşı
            29-Şener, s. 40.      45-İhsaiyat-ı Maliye (Maliye İstatistikleri) 1885-1909,  (bunların dördü Türk’tür) ve biri Fransız, biri İngiliz,
            30-Pakalın, Tanzimat Maliye Nazırları, C. l, s. 63-64. Maliye Bakanlığı APK Yayın No: 2000/357, Ankara,  biri de Avusturya hükümetlerince önerilmiş üç Avrupalı
            31-Kıray, E., Osmanlı’da Ekonomik Yapı ve Dış  Ekim, 2000, s. 5. üye ile Fransız hükümetince önerilmiş yine Avrupalı bir
            Borçlar, 2. Baskı, İstanbul, 1995, s.79-80. 46-Tanzimat’tan önce mevcut Başmuhasebe kalemi  sekreter yer almakta idi. O günden bu yana, kurulun
            32-Mustafa Nuri Paşa, Netayic ül-Vukuat, C. III-IV,  yerine kuruldu. 1840 yılında bu muhasebe varidat ve  işlevleri tam olarak tanımlanmamıştır (...) Önermiş
            Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1992, s. 293. masarifat muhasebesi olarak ikiye ayrılmıştır. Varidat  olduğumuz tedbirlerin başarıya ulaşması için bu kurulun
            33-Ircıca, C.l, s. 293-294. muhasebesi, devletin genel gelirlerini, kaza üzerine  yeniden kurulması ve gerçek işleyişi ile etkinliğinin
            34-Ortaylı, s. 271.     kayıt ve tahsilata nezaret eder, iltizam senetlerini yazar  garanti edilmesi gerekmektedir. Tecrübelerimizin
            35-A.g.e., s. 272.     ve hesaplarını inceler; masarifat muhasebesi ise, bütün  gösterdiği kadarıyla, Avrupalı unsurların artırılması da
            36-Osmanlı vakıfları nazır ve mütevellileri tarafından  devlet harcamalarının ayrıntısını ve kaza üzerine kaydını  kurulun işleyişi açısından çok yararlı olacaktır. Bizce
            idare edilmekte idi. 1825 yılına kadar vakıflar çeşitli  tutmak, ödemeleri tasdik ve ifa etmek, aylık ve yıllık  Avrupalı üye sayısı, Osmanlı ve reayadan üyelerin
            heyetler ve mütevelliler marifeti ile idare olunurdu.  hesapları toplamak, incelemek ve bütçeyi düzenlemekle  toplamına eşit olmalıdır ki oylamalarda güç dengesi
            Daha 16’ncı yüzyılın sonlarına doğru, Haremeyni  görevli idi. Varidat muhasebesi bugünkü teşkilâtta Gelir  sağlanabilsin.” Hobart, Foster, s. 47-48.
            Muhteremeyn (İslâm’ın iki kutsal şehri olan Mekke  İdaresi Başkanlığı, masarifat muhasebesi Muhasebat  61- 3 Zilhicce 1296 (1879) tarihli “Divan-ı
            ve Medine) ile buralarda sürekli olarak oturan veya  Genel Müdürlüğü ve Bütçe Genel Müdürlüğü  Muhasebatın Suret-i Teşkil ve Vezaifine Dair”
            geçici olarak bulunan insanlar lehine kurulan ve  teşkilâtının ortaya çıkışı olarak kabul edilebilir. ismindeki bu kararname, Cumhuriyet döneminde 1934
            Evkaf-ı Haremeyn denilen vakıfların tek elden  47-Devletin sandığından (kasasından) ödenecek  yılında 2514 sayılı Divan-ı Muhasebat Kanunu’nun
            denetimi için Evkaf-ı Haremeyn Nezareti adıyla bir  paraların muvazene (bütçe) gereğince senet ve sergi  kabulüne kadar yürürlükte kalmıştır.
            teşkilât kurulmuştu (1586). Bu dairenin nezaretine  suretlerini yazar ve kaydederdi. 62-Faik Bey, Bütçe ve Muhasebe-i Umumiye Kanunu
            Darüssaade ağaları memur idi. Diğer evkafın bir kısmı  48-1831’de Osmanlı devletinde yapılan nüfus sayımını  İzahları, Ankara, 1930, s. 290-292; Emiroğlu, C.,
            vezir-i azam, bir kısmı şeyhülislâm ve İstanbul kadıları  takiben memleketin erkek nüfusu ile evrak-ı sahiha  Bütçeler ve Hazine, Damga Matbaası, 1934, s. 213-
            nezaretlerinde olup seriye, idare ve muhasebe işleri  işlemlerini kayıtla mükellef olan kalemdir. Mevkufat  215.
            için birer müfettiş bulunurdu. Ferağ ve intikal işlemleri  kalemi de bu muhasebe ile birleştirilmiştir. 1840 yılında  63-Feyzioğlu, B. N., Nazari, Tatbiki, Mukayeseli
            mütevelliler, cabiler ile görülürdü. Zamanla ortaya  bu muhasebe varidat muhasebesine dahil edilmiştir. Bütçenin Kontrolü, C. 1, İ.Ü. İktisat Fakültesi No.
            çıkan karışıklık ve yolsuzluklar karşısında, birbirinden  49-III. Mustafa devrinde zamanında İstanbul gümrüğü  588/70, İstanbul, 1954, s. 118-122.
            bağımsız çok sayıdaki vakıf idaresini merkezileştirmek  geliri üzerine çıkarılan esham ile maden işlerine bakar,  64-Maliye Teşkilatı ve Görevleri Mevzuatı, C. 1, s. 368.
            amacıyla Harameyn hariç, Sadaret ve Şeyhülislâm vs.  bunların kayıt ve hesapları ile uğraşırdı. 65-Öner, s. 338.
            nezaretleri tahtında çeşitli müfettişler ve dairelerle ayrı  50-Haslar, başmukataa, İstanbul ve malikâne  66-A.g.e., s 340.
            ayrı idare olunan evkafın tamamı birleştirilerek 1826  kalemlerinin birleştirilmesi ile meydana getirilmiş,  67-Önceleri her nezarette ayrı bir vezne vardı ve
            yılında Evkaf-ı Hümâyûn Nezareti kurulmuştur. Evkaf-ı  mukataaların kaldırılmasından sonra varidat muhasebesi  muhasebeci unvanını alan muhasebe müdürü mensup
            Hümâyûn Nezareti, bütün vakıfların denetimini ve yeni  ile birleştirilmiştir. olduğu nezaretin memuru olduğu gibi veznenin de
            düzenlemelerle idarelerine el koyduğu evkaf-ı mazbuta  51-Vakıflara ait hesap ve işlemlerle meşgul olurdu.  amiri ve sorumlu saymanı idi. Maliye Nazırı her daireye
            denilen vakıfların da yönetimini tedricen doğrudan  Sonradan Evkaf nezaretine nakledilmiştir. kendi bütçelerine göre ödenek üzerine ödemede
            kendi üzerine almış, böylece vakıflar konusunda yetkili  52-Müskirat (alkollü içkiler) rüsumu işlerine  bulunurdu. Diğer bir deyişle, Maliye Nazırı her nezarete
            tek organ durumuna gelmiştir. Daha sonra 1834  bakmakla görevli idi. Sonradan Rüsumat Emaneti ile  yalnız parayı verir, fakat bu paranın nereye ve ne şekilde
            yılında, devletin genel idaresi içerisinde vakfiye işlerinin  birleştirilmiştir. harcandığına müdahale etmezdi. Nazırlar hazineden
            de düzenlenmesi amacı ile evkaf ile müstakil nezaretle  53-Haremeyn muhasebesi, Haremeyn-i Şerifeyn’e  aldıkları paraya kendi nezaretlerine ait özel gelirlerini
            idare olunan Haremeyn evkafın idarelerinin tamamı bir ait vakıf hesaplarını kaydeder ve işlemlerini yapardı.  de ekleyerek harcama yaparlar, harcamalarının
            nezarette  birleştirilmiş  ve  nazırlığına  kapu  Sonradan Evkaf muhasebesine nakledilmiştir. hesabı muhasebeleri vasıtasıyla Divan-ı Muhasebat’a
            kethüdalarından Hasip Efendi vezaret rütbesi ile tayin  54-Bu kalemler, isimlerinden de anlaşılacağı üzere, yazı  bildirilirdi, Öner, s. 342.
            olunmuştur. 1838’den itibaren Evkafı Hümayun  ve hesap ile meşgul olurlardı. Örneğin; Maliye Mektubi  68-A.g.e., s. 342-343.
            nazırları Meclis-i Vükela’ya dâhil olmuştur. Bu eski  Kalemi nezaretin bütün yazışma işleriyle ilgilenirdi.  69-Bu komisyon haftada iki gün hazinenin üst düzey
            hazineler adeta birer katma bütçeli kurum haline  Evamir-i Maliye Kalemi maliyeden çıkan hüküm ve  memurları ile toplanarak çözümü gereken işleri
            dönüşerek yeni Maliye hazinesinin bünyesine  emirleri yazardı. görüşür, azli gereken maliye memurlarının yerine tayini
            katılmıştır. Vakıfların denetim altına alınmasının önemli  55-Devlet işlerinin meclislerde görüşülmesi usulü II.  uygun görülenleri seçip arz ederdi.
            bir nedeni de, ilmiye sınıfının reformlara karşı olan  Mahmut döneminde kabul edilmiştir. 70-Öner, s. 344.
            direncini azaltma düşüncesidir. 56-Öner, s. 243.    71-1885 yılında hukuk müşavirliği ve dava vekilleri de
            37-Bakalım, Tanzimat Maliye Nazırları, C. l, s. 149- 57-A.g.e., s. 244. Maliye Nezareti’ne bağlanmıştı.
            156.            58-Güran, T., Zirai Politika ve Ziraatte Gelişmeler,  72-İhsaiyat-ı Maliye (Maliye İstatistikleri) 1885-1909,
            38-Ircıca, C. I, s. 291.  1839-1876, 150. Yılında Tanzimat, Türk Tarih  s. 7-11.

                               84
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91