Page 85 - Defterdar Dijital
P. 85

Defterdarlık

           KAYNAKÇA            Akgündüz, A., Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki  Durumu Hakkında Rapor, İstanbul, 07/12/1861,  Pakalın, M. Z., Tanzimat Maliye Nazırları, C. 1,
            Tahlilleri, C. 1, Ankara, 1990. kaynak: Accounts & Papers, 1862, İstanbul, 1939.
            Akyıldız, A., Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez  Vol. LXIV, p. 475, in Osmanlı Maliyesi Hakkında  Sayın, A. V., Tarih-i Mali, Kuruluşundan Kanuni
            Teşkilatında Reform (1836-1856), İstanbul, 1993. İngiliz Raporları, 1861-1892, Maliye Bakanlığı APK  Döneminin Sonuna Kadar Osmanlı Maliye Tarihi
            Atsız, N., Aşıkpaşaoğlu Tarihi, I. Baskı, İstanbul, 1970. Yayın No: 2000/355, Ankara, (1299-1566), Maliye Bakanlığı APK
            Bardakçı, M., Unakıtan’a Şükredelim, Biz Gerdekten  Nisan, 2002, çev. Batırel, Ö. F. Yayın No: 356, Ankara, Ekim, 2000.
            Bile Vergi Alırdık, Hürriyet, 19/10/2003. Mustafa Nuri Paşa, Netaciyül-Vukuat Kurumları ve  Sayın, A. V., Tekalif Kavaidi (Osmanlı Vergi Sistemi),
            Çadırcı, M., Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin  Örgütleriyle Osmanlı Tarihi, C. III-IV, TTK, Ankara,  Maliye Bakanlığı APK Yayın No: 1999/352, Ankara,
            Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Türk Tarih Kurumu  1992. Haziran, 1999.
            Yayın No. 124, Ankara,    Nadaroğlu, H., Mahalli İdareler, İstanbul, 1989. Şener, A., Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi,
            1991.            Ortaylı, İ., Türkiye İdare Tarihi, Ankara, 1979. İşaret Yayınları: 39, İstanbul, 1990.
            Çadırcı, M., Türkiye’de Muhtarlık Kurumunun  Ortaylı, İ., Tanzimattan Sonra Mahalli İdareler (1840- Uzunçarşılı, İ. H., Osmanlı Tarihi, IV. Cilt, XVI. Yüzyıl
            Kurulması Üzerine Bir İnceleme, in Belleten, S. 133- 1878), TODAİE Yayın No: 142, Ankara, 1974. Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar, 5. Baskı,
            136, Ankara, 1970.      Osmanlı’dan Günümüze Maliye Teşkilatı ve  Türk Tarih Kurumu Yayını,
            Güran, T., Zirai Politika ve Ziraatte Gelişmeler, 1839- Görevleri Mevzuatı, Maliye Bakanlığı Personel Genel  Ankara, 1988.
            1876, 150. Yılında Tanzimat, Türk Tarih Kurumu  Müdürlüğü,S.1998/1, Ankara, Üçok, Ç., Mumcu, A., Bozkurt, G., Türk Hukuk Tarihi,
            Yayını, Ankara, 1992.    1998.            9. Baskı, Ankara, 1999.
            İhsaiyat-ı Maliye (Maliye İstatistikleri) 1885-1909,  Öner, E., Mali Olaylar ve Düzenlemeler Işığında,  Uzunçarşılı, İ. H., Osmanlı Devletinin Merkez ve
            Maliye Bakanlığı APK Yayın No: 2000/357, Ankara,  Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Döneminde  Bahriye Teşkilâtı, 3. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayını
            Ekim, 2000.         Mali İdare, Ankara, Haziran, VIII. Dizi-S.16b, Ankara, 1988.
            Karal, E. Z., Osmanlı Tarihi, C. IV, Birinci Meşrutiyet  2001. Velay, A. D., Türkiye Maliye Tarihi, Maliye Bakanlığı
            ve İstibdat Devirleri, Türk Tarih Kurumu Yayını,  Özsoy, İ., Süleyman Sûdî’nin Osmanlı Mâliyesi ve  Tetkik Kurulu Neşriyatı, No: 178-1978, Ankara,
            Ankara, 1994.        Vergi Sistemi İle İlgili Görüş ve Tesbitleri, Akademik  1978.
            Karamursal, Z., Osmanlı Mali Tarihi Hakkında  Araştırmalar Dergisi (Osmanlı Vilâyet ve Mahalli İdareler Mevzuatı (1864-1996),
            Tetkikler, 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayını, VIII  Özel Sayısı), Şubat-Temmuz 2000, Yıl: 2, Sayı: 4-5, s.  Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
            Dizi, S. 11, Ankara, 1989.  611-656.          Müdürlüğü, S.1997/1, Ankara, 1997.
            Kıray, E., Osmanlı’da Ekonomik Yapı ve Dış Borçlar, 2.  Pakalın, M. Z., Maliye Teşkilatı Tarihi (1442-1930),
            Baskı, İstanbul, 1995.    Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayın No: 1977-
            Lord Hobart, M. H., Mr. Foster, Türkiye’nin Mali  180/1, Ankara, 1978.           DİPNOTLAR


            1-Sayın, A. V., Tarih-i Mali, Kuruluşundan Kanuni  7-Bardakçı, a.g.m., s. 34; ayrıntılı bilgi için bkz. Şener,  Düzenlemeler Işığında Osmanlı İmparatorluğu ve
            Döneminin Sonuna Kadar Osmanlı Maliye Tarihi  A., Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi, İstanbul,  Cumhuriyet Döneminde Mali İdare, Ankara, Haziran,
            (1299-1566), Maliye Bakanlığı APK Yayın No: 356,  1990. 2001, s. 162.
            Ankara, Ekim, 2000, s. 11.  8-Eşref, 19. yüzyılın en meşhur hiciv şairi idi.  15-Üçok, Ç., Mumcu, A., Bozkurt, G., Türk Hukuk
            2-Atsız, N., Aşıkpaşaoğlu Tarihi, I. Baskı, İstanbul,  Hicivlerinde sosyal konulara ağırlık vermiş, tek bir  Tarihi, 9. Baskı, Ankara, 1999, s. 203.
            1970.            kıtada, zamanın en önemli isimlerini bir anda yerin  16-Öner, a.g.e., s. 169.
            3-Bardakçı, M., Unakıtan’a Şükredelim, Biz Gerdekten  dibine sokmuş ve hicivleri dilden dile dolaşmıştı. Eşref,  17-Aynı yer.
            Bile Vergi Alırdık, Hürriyet, 19/10/2003, s. 34. II. Abdülhamit zamanında hükümetin “vergi reformu”  18-Muhtarlık, daha sonra 1864 tarihli Vilayat
            4-Süleyman Sûdî, el-Mebâhisü’l-Mâliye fî’d-Devleti’l- adı altında yeni vergiler koymasını da hicvetmiş ve  Nizamnamesi ile düzenlendi. Düzenleme ile ihtiyar
            Osmâniyye, Vakit Gazetesi, Y. 7, S. 2083, 5 Ağustos  eski Türk Edebiyatı’na vergi konusundaki şu tek hicvi  heyetleri ortaya çıktı ve kuruluşun görevleri belirlendi.
            1881 (24 Temmuz 1297 Rûmî, 10 Ramazan 1298  kazandırmıştı: Görevleri emirlerin halka duyurulması, askerlik ve vergi
            Hicrî), C. 86, Tefrika No. I-B/3, Hakkı Tarık Us  “Vergi miktarını ol (o) mertebe arttırmalı ki, sahib-i  toplamada idareye yardım, doğum ve ölümleri izlemek,
            Kütüphanesi, Beyazıt, İstanbul, nak. Özsoy, İ.,  servet (servet sahibi) olanlar da züğürt kalmalıdır, yalınız  mahallede oturanları deftere kaydetmek gibi merkezi
            Süleyman Sûdî’nin Osmanlı Mâliyesi ve Vergi Sistemi  fahişelik vergisi haksızlık olur, evlilerden de seviştikçe  idareyi temsilen yapılan görevler idi.
            İle İlgili Görüş ve Tesbitleri, Akademik Araştırmalar  rüsum almalıdır.”, Bardakçı, a.g.m., s. 34. 19-Çadırcı, M., Tanzimat Döneminde Anadolu
            Dergisi (Osmanlı Özel Sayısı), Şubat- Temmuz 2000,  9-Ortaylı, İ., Türkiye İdare Tarihi, Ankara, 1979,  Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Türk Tarih
            Yıl: 2, Sayı: 4-5, s. 617.  s. 158.           Kurumu Yayın No. 124, Ankara, 1991, s. 227-
            5-Sayın, Tarih-i Mali, s. 95. Osmanlı Devleti’nde  10-Uzunçarşılı, İ. H., Osmanlı Tarihi, XVI. Yüzyıl  232; Çadırcı, M., Türkiye’de Muhtarlık Kurumunun
            normal vergilerin yanında yerel yöneticilerin akıllarına  Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar, IV. Cilt, 5.  Kurulması Üzerine Bir İnceleme, Belleten, S. 133-136,
            estiği zaman koydukları ve “nalbaha”, “selamlık”,  Baskı, TTK Yayını, Ankara, 1988, s. 331. Ankara, 1970, s. 409-416.
            “cerime”, “pişkeş” ve “aylık” gibi isimler taşıyan başka  11-Hazine-i Amire (Dış Hazine), her divan toplantısında  20-Pakalın, Maliye Teşkilatı Tarihi, s. 6-55; Pakalın,
            vergiler de vardı.      padişahın veziriazamdaki mührü ile mühürlenir  M. Z., Tanzimat Maliye Nazırları, C. 1, İstanbul, 1939,
            6-Hatta “bedava” kelimesi, çok sonra, Orhan Veli’nin  ve defterdarın gözü önünde mühr-i hümayunun  s. 1-29; Sayın, A. V., Tekalif Kavaidi (Osmanlı Vergi
            “vergisiz” yaşamın şifrelerini içeren şiirine de konu  kaldırılması ile açılırdı, Uzunçarşılı, a.g.e., s. 333. Sistemi), Maliye Bakanlığı APK Yayın No: 1999/352,
            olmuştur: “Bedava yaşıyoruz, bedava; Hava bedava,  12-A.g.e., s. 332-333. Ankara, Haziran, 1999, s. 154-157; Üçok, Mumcu,
            bulut bedava; Dere tepe bedava; Yağmur çamur bedava;  13-Bu dönem, Enderun Hazinesi yedek hazine  Bozkurt, s. 205.
            Otomobillerin dışı, Sinemaların kapısı, Camekânlar  durumunda olduğu için “tek hazineli dönem” olarak  21-Öner, s. 222.
            bedava; Peynir ekmek değil ama Acı su bedava; Kelle  nitelendirilebilir. 22-A.g.e., s. 223.
            fiyatına hürriyet, Esirlik bedava; Bedava yaşıyoruz,  14-İrad-ı Cedid Hazinesi, Osmanlı tarihinde kurulan  23-Akyıldız, A., Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez
            bedava.”           ilk müstakil hazinedir, Öner, E., Mali Olaylar ve  Teşkilatında Reform (1836-1856), İstanbul, 1993, s.
                               83
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90