Page 84 - Defterdar Dijital
P. 84

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu
            Her müdürlük gereken sayıda kaleme ay-  yalnız mali kısımlarının Maliye Hazinesi ile
            rılmıştı. Maliye Nazırı Cavit Bey döneminde bağlantısı devam ettirildi. Daha sonra 1913
            Maliye Teftiş Heyeti takviye ve kesin şekil- yılında Defteri Hakani (tapu) Nezareti Def-
            de ihya olundu. Maliye Memurları Mekteb-i teri Hakani Eminliği’ne çevrildi ve emin-
            Âli’si (Maliye Mektebi) kuruldu. Rüsumat lik Maliye Nezareti’ne tâbi kılındı. Böylece
            Emaneti ile Posta ve Telgraf Nezareti 1909 1912 yılında ilk çalışmalarına başlayan
            yılında Umum Müdürlüğe dönüştürülerek kadastro teşkilâtı ile birlikte tapu teşkilâtı
            ita amirliği yönünden bağımsız olarak Ma- Maliye Nezareti’ne bağlanmış oldu. Aynı
            liye Nezareti’ne bağlandı. Rüsumat İdare-i şekilde reji (tekel) idaresi de aynı yıl (1913)
            Umumiyesi ile Posta ve Telgraf İdare-i Maliye Bakanlığı’na bağlı bir idare haline
            Umumiyesi’nin Teşkilâtı Hakkında Nizam- geldi. Maliyenin bu teşkilâtı milli hükümetin
            nameler hazırlanarak aynı yıl yürürlüğe ko- kurulmasına kadar, pek önemli olmayan
            nuldu. Defter-i Hakani (tapu) Nezareti’nin kimi değişiklikler ile devam etmiştir.
                               82
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89