Page 83 - Defterdar Dijital
P. 83

Defterdarlık


           1905 yılında yayımlanan “Rumeli Vilâyat-ı lüzumsuz memurları kadro haricine çıkar-
           Selâse-i Şahanesi Umur-ı Maliyesi Hakkın- maya başladılar. Ziya Paşa’nın maliye nazır-
           da Nizamname” ile, Selanik, Kosova ve Ma- lığı sırasında teşkilâtta aşar, vergi ve beyt’ül
           nastır vilâyetleri için iki yıl süreyle bir maliye mâl müdüriyetleri ile muhasebat-ı atika
           komisyonu kurulmuştur. Rumeli Vilayat-ı muhasebeciliği lağvedildi. Lüzumsuz olan,
           Şahanesi Umumi Müfettişi’nin başkanlığın- yararlanılamayan memurlar çıkarıldı veya
           da Rusya ve Avrupa ülkeleri temsilcilerinden istifa etti. Memurların sayısı ve maaşlarının
           oluşan komisyon aşar dahil vilâyet-i selâ- miktarı indirildi ve Maliye Teşkilâtı; Defter-i
           sede (üç vilâyette) vergileri tahsil edecek, Kebir Muhasebesi, Varidat Muhasebesi, Ma-
           yapılan tahsilat her yıl anılan üç vilâyet için sarifat Muhasebesi, Düyun-ı Umumiye Mu-
           hazırlanan bütçeye gelir kaydedilecektir. Bu hasebesi, Hukuk Müşavirliği ve Ser Vezne-
           vilâyetler dâhilindeki giderler de bu bütçe- darlık biçimine geldi.
           den yapılacaktır. Komisyon vilâyetlerde ya-
           pılacak mali ıslahat uygulamasına dikkat ve  Cavit Bey Maliye Nazırı olunca memurlar
           nezaret ile de görevli idi. Yine bu dönemde,  arasında tekrar tensikat (düzenleme) yapıl-
           maliye memurları gibi, 1906 yılında rüsumat  mıştır. 350 adet memur kadro harici bırakı-
           (gümrük) memurlarının atanmasına, 1907  larak merkezdeki memur sayısı 550’ye indi-
           yılında vilâyetlerdeki defter-i hakani (tapu)  rilmiştir.
           teşkilâtı ve memurlarının görevlerine ilişkin  Cavit Bey’in döneminde yapılan önemli de-
           nizamnameler de düzenlenerek yürürlüğe  ğişiklerden biri de Maliye Müşaviri Fransız
           konulmuştur.               Mösyö Laurent (Loran) raporu üzerine görü-

           1908’de II. Meşrutiyet’in ilânından hemen  şülerek kabul edilmiş olan teşkilattır. Lau-
           sonra daire ve nezaretlerde üç ayrı azaltma  rent’a göre dairelerin görev ve sorumluluk-
           yapılmıştır. Nazırlar, dairelerini ıslah için  ları belirlenmeli, nezaret kuvvetleri ayrılmalı
           kurala aykırı meydana getirilmiş olan ka- ve ahenkli bir şekilde dağıtılmalıdır. Bu gö-
           lem, meclis ve komisyonları lağvetmeye ve  rüşlere dayanarak yapılan değişiklikler so-
                                nucunda Maliye Nezareti şu şekli almıştır: 72                               81
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88