Page 82 - Defterdar Dijital
P. 82

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            2. 1880 Tarihli Nezaret Teşkilâtında Daha Sonra Yapılan Değişiklikler


            a. 1888’e Kadar Yapılan Değişiklikler


            1296 (1880) tarihli Maliye Teşkilât Nizamnamesi, yapılan kimi
            münferit değişikliklerin dışında, II. Meşrutiyet’e kadar sadece
            bir kez (1304-1305 / 1888-1889 yılında) önemli bir değişikliğe
            uğramıştır. 1888 yılına kadar yapılan münferit değişiklikler şu
            şekilde özetlenebilir:


            - Meskûkat-ı Şahane İdaresi’nin (Darphane) b. 1888 Yılında Yapılan Değişiklikler
            iç teşkilâtı şubelere ayrılarak 1885 yılında ye-
            niden düzenlenmiştir,           Yapılan değişiklikle masarifat ve varidat ida-
                                  releri “Muhasebe-i Umumiye-i Maliye” ida-
            -Yine aynı yıl, maliye hazinesine ilişkin dava resinde birleştirilmiştir. Nezarete bağlı müs-
            ve işlemlerle iştigal etmek ve nezaretten so- takil idareler olan vergi emaneti “Maa Tahrir
            rulan sualler üzerine mütalaa beyan etmekle Vergi Müdüriyeti” ve aşar ve ağnam emaneti
            görevli merkezde bir Hukuk Müşavirliği ku- ise “Aşar ve Rüsumat Müdüriyeti” isimleri ile
            rulması, ayrıca vilâyetlerde de vali ve defter- nezaretin merkez daireleri kapsamına alın-
            dara bağlı ve sorumlu dava vekilleri istihdamı mıştır. 71
            kararlaştırılmıştır,
                                  1304 (1888) teşkilâtı pek az değişiklikle 1324
            - Aşarın maktuen ihalesi kararlaştırıldığın- (1908) yılına kadar devam etmiştir. Bu arada
            dan 1887 yılında kurulan Aşar ve Ağnam  sandık emaneti ser (baş) veznedarlığa dö-
            Emaneti lağvedilerek 1887 yılında Aşar ve  nüştürülerek muhasebe-i umumiyeye dahil
            Rüsumat İdare-i Umumiyesi kurulmuştur.  edilmiştir. Orman ve Maadin Müdüriyeti ne-
            Vergi Emaneti, Maa Tahrir Vergi Müdüriyeti  zarete dönüştürülmüştür. 1317 (1902) yılında
            haline gelmiştir. Her iki idare yeni isimleri ile  “mürettebat ve takip ve tahsilat komisyonu”
            Maliye Hazinesi’ne nakledildi. Ayrıca, 1888 yı- ismi ile bir komisyon kurularak tahsilat işleri
            lında Dersaadet (İstanbul) emlâk vergisi tah- buraya verilmiş ise de bu durum çok devam
            silatının bakayadan kurtarılması için;   etmemiş ve yerine “Tahsilat İdare- i Umumi-

            - Şehremanetinde (İstanbul Belediyesi) bulu- yesi” oluşturulmuştur.
            nan Maa Tahrir Vergi İdaresi Şubesi ve tahsil
            memurları ile muhamminlerin vilâyetlerde  Ayrıca maliye memurlarının görevleri ile ilgili
            olduğu gibi Maliye Hazinesi’ne nakli, Beledi- çeşitli talimatlar düzenlenmiş, 1905 yılında
            ye dairelerinde vergi işinde müstahdem mal- maliye memurlarının atama ve yükselmele-
            müdürlerinin hazinenin iş’arı üzere hareket  rini görüşüp karara bağlamak üzere, neza-
            etmek üzere yine aynı idareye bağlı olarak  ret merkezinde nazırın, onun bulunmadığı
            belediye dairelerinde bulundurulması,   hallerde ise müsteşarın başkanlığında bir
                                  komisyon kurulmuştur. Atama ve yüksel-
            - Emlâk ve akar kıymetlerindeki değişiklik- me nizamnamesinde, mal memurları görev
            lerin yine belediye dairelerince icra olunup mahallerine göre sınıflara ayrılmış, atama
            emlâk sahiplerince vuku bulacak itirazın ve yükselmelerde aranacak tahsil derecesi,
            Meclis-i Maliye’de incelenmesi kararlaştırıl- hizmet süreleri, sicil, imtihan gibi hususlar
            mıştır.                  kurala bağlanmıştır.
                               80
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87