Page 81 - Defterdar Dijital
P. 81

Defterdarlık


            miyesini ve Osmanlı Bankası’nın Düyun-ı ması gereken mektup, borçlanma ve diğer
            Umumiye ve cari hesap işlem ve hesapları- hususlara ilişkin sözleşme ve belgeleri dü-
            nı gününde yapmak ve incelemek, yevmiye- zenlemek ve deftere kaydederek tescil et-
            nin bir örneğini Masarifat İdare-i Umumiye- mekle yükümlü idi.
            si’ne, gelirlerle ilgili kısmını Varidat İdare-i
            Umumiyesi’ne vermek, düyuna ilişkin yıllık
            ödenekten gerek İstanbul ile vilâyetlerde ve  j. Muhasebat-ı Atika Muhasebeciliği
            gerek yabancı ülkelerde yapılacak harca- Bu dairenin görevi, bütün eski işlerle mu-
            maların kendi kayıtları ve gelecek sal kesin  hasebat-ı atikaya bakmak, incelemek ve
            hesapları gereğince yıl sonunda tahakkuk  gereken işlemleri yapmaktı. Buraya kadar
            eden miktarını gösteren genel sal kesin he- sayılan Maliye Nezareti Merkez Teşkilatı,
            sabını yılın bitimiyle beraber düzenlemek ve  şubelere dâhil memurlar hariç, 650 kişiden
            Masarifat İdare-i Umumiyesi’ne vermekti. müteşekkil idi. Ülkenin maliye işlerini sırf
                                yazılı olarak sevk ve idare eden bu daireler
                                için nizamnamede öngörülen sayının üze-
            f. Mektubî Kalemi
                                rinde personel çalıştırılmaması, çalıştıran-
            Bir mektupçunun idaresinde bulunan bu ların sorumlu olacağı hükme bağlanmış
            kalem; masarifat, varidat, düyun, evamir, olsa da sonraki yıllarda bu kurala uyulma-
            evrak, sicil-i ahval adıyla altı şube halinde dığı görülmüştür.
            görev yapmakta idi.

                                k. Daireler ve Personel Arasındaki İlişkileri
            g. Sandık Emaneti            Düzenleyen Kurallar
            Görevleri; hazine malvarlığı tahsilatı, borç- Maliye Nezareti’nin merkez ve taşra bi-
            lanma, Osmanlı Bankası’ndan Hazine-i rimleri Maliye Nazırı’nın idaresi altındadır.
            Celile Sandığı’na girmesi gereken tutarla- Merkez ve taşra teşkilatının amirleri Maliye
            rı toplayıp günü gününe yevmiye defterine Nazırı’na bağlıdır ve sadece ona karşı so-
            irad (gelir) kaydetmek, masarifat ve düyun rumludurlar. Amirler dışındaki memurlar
            idarei umumiyelerinden verilecek resmi memuriyet görevlerini ifada birinci memura
            belgeler üzerine ödemeyi yapmak ve yev- yani müdürlerine karşı sorumludurlar. Bu
            miye defterine gider yazarak her gün il- nedenle merkez ve taşra birim başkanları
            gili mercilere bilgi vermek, vezne idaresi kendi idarelerine ait iş ve işlemleri geniş bir
            tahsilat ve ödemelerinin cins ve miktarını yetki ile idare ederler. Bu hususta mevcut
            gösteren bir yevmiye tutup her günün tah- kanun, nizam, talimat ve emirlere göre ha-
            silât-ödeme dengesini yapıp günlük pusu- reket edilir. Müdürler kendi memurlarını
            layı makama sunmaktı.          çalıştırırlar. Doğacak tereddüt ve uyuşmaz-
                                lıklar memurlardan oluşan bir komisyonda
                                görüşülür. Komisyon konuyu halledemezse
            h. Maliye Evrakı Müdüriyeti       “Memurin-i Maliye Cemiyeti” adlı komisyo-
            Nezarete gelen ve nezaretten çıkan evrakı na arz olunur. Diğer bir husus ise, merkez
            deftere kaydetmek ve evrakı ilgili yerlere ve taşra birimlerinin başında bulunanların
            göndermekle görevli idi.         sadece dairelerde ve vilâyet merkezinde
                                bulunan maliye memurları ile haberleşe-
                                bilmeleridir. Bu haberleşme emir şeklinde
            i. Tercüme ve Tahrirat-ı Ecnebiye Müdüriyeti olamaz, sadece cetvel ve defterlerdeki bil-
            Yabancı dil üzerine yapılan yazışmaları ter- gilerle kayıtlar, hesaplar vs. hususlara iliş-
            cüme etmek, yabancı dille nezaretten yazıl- kin halli ve bilgi almayı gerektiren husus-
                                larla sınırlı olarak yapılabilir.

                               79
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86