Page 80 - Defterdar Dijital
P. 80

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            Varidat İdare-i Umumiyesi’nin görevle- nakden veyahut Varidat İdare-i Umumiye-
            ri; her yıl bütçe tasarısına eklenecek gelir si’nin vereceği cetvel üzerine vilayet mal
            cetvelini dairelerle vilâyetlerden alınacak sandıklarından havale yoluyla ifası için ge-
            kayıtlara göre düzenlemek, bütçe onaylan- rekli işlemleri yapmak, giderlere ilişkin yeni
            dıktan sonra gelirlerin her bölüm ve türü ile kanun ve tüzük tasarılarını düzenlemek,
            miktarlarını gösteren bir cetvel düzenleyip bunlara ilişkin mevcut hükümlerin uygu-
            Masarifat İdare-i Umumiyesi’ne vermek, lanmasını sağlamak, daireler ve vilayetler-
            sonra doğrudan doğruya hazinece emir ve den gelen toplu cetvelleri incelemek, büt-
            havale olunacak yerlere vukubulan irsalât çe ödeneği dışında harcama olmuşsa geri
            (gönderme) ve teslimatın kayıt işlemleri- almak, her ay maliye hazinesince yapılmış
            ni yapmak, devlet gelirlerinin tarh, tevzi ve olan gider ve ödeme ile beraber ertesi ay
            tahsiline dair kanun ve tüzük tasarılarını yapılması gereken acil giderlerin tür ve
            düzenlemek, bunlara ait hükümlerin uy- miktarlarını gösteren bir defter yapıp neza-
            gulanmasını sağlamak, devlet gelirlerinin ret makamına sunmak, her üç ayda bir defa
            yılı içinde tahakkuk eden rakamlarını vergi, Kanun-ı Esasi’nin 105’nci maddesi uyarın-
            aşar ve ağnam emaneti ve mahallerinden ca Divan-ı Muhasebat tarafından Padişaha
            alınan resmi bilgilere göre kaydetmek ve arz olunacak giderlerin gerçekleşmesini
            düzeltmek, her ay tahsilat genel listele- gösteren cetvel ve bilgileri düzenlemek,
            rini incelemek, tahsilatı uygulamak, her içerden ve dışarıdan gelen misafirlerin gi-
            üç ayda bir kez Kanuni Esasi’nin 105’inci derlerini ödemek, memurların maaşlarıyla
            maddesi uyarınca Divan- ı Muhasebat ta- harcırah işlemlerini ve kefalete tabi me-
            rafından padişaha arz olunacak maliyenin murların kefaletlerine ait işleri yapmak,
            genel durumu ile ilgili olarak gelirlerin ge- vilâyetler ve İstanbul’da yapılan giderler ile
            nel durumuna ilişkin cetvel ve bilgileri ha- Düyun-ı Umumiye tarafından sarfı gereken
            zırlamak, gelirlerin bütçe kanununda yazılı miktarın ödenmesini gösteren sal muhase-
            rakamlara göre fazla veya noksan olması besi kesin cetvellerini toplamak ve sal mu-
            halinde sebeplerini açıklamak, hazine ida- hasebelerine ekli belge ve kayıtlar ile karşı-
            resinde bulunan çiftlikler ile diğer emlâkin laştırarak ertesi yıl ağustos sonuna kadar
            kiralama, ihale, müzayede ve tefvizine iliş- devletin sal genel giderleri kesin hesabını
            kin işlemleri yapmak (Emlâk-i Milliye Şu- çıkarmaktı.
            besi), mirasçı bırakmadan vefat edenlerin
            muhallefatı (terekesi) ve hasılatının idaresi
            ile sonradan ortaya çıkan mirasçılara tesli- e. Düyun İdare-i Umumiyesi
            mini yapmak*, her yıl daire ve vilâyetlerden  Düyun İdare-i Umumiyesi’nin görevleri;
            alınacak sal (yıl) muhasebelerini kayıtlarla  her yıl bütçe kanun tasarısına eklenecek
            karşılaştırmak ve ağustos sonuna kadar  iç ve dış borçlarla hisse senedi, mukataat,
            genel gelir kesin hesabını çıkarmaktı.  zeamet, tımar, yetim malları faiz ve bedel-
                                 leri ve devletçe taahhüt edilmiş bulunan
            Masarifat İdare-i Umumiyesi’nin görevle-
            ri ise; devletin her yıl yapılacak muazene-i  demiryolları teminatı miktarını gösteren
            umumiye (bütçe) kanunu tasarısına ekle- bir muvazene defteri düzenleyip Masarifat
            necek gider cetvelini düzenlemek, bütçe  İdare-i Umumiyesi’ne vermek, iç veya dış
            kanunlaşınca her daire ve idareye ait gi- yeni bir borçlanma olduğunda borçlanı-
            derlerin ve Meclis-i Umumi’nin toplanma- lan tutarı sandık emanetine ve nezaretten
            dığı zamanlarda zorunlu ihtiyaçtan doğan  emrolunan mahalle teslim ettirmek, bütçe
            olağan ve olağandışı giderler varsa bunla- kanununa göre ödeneğine mahsuben hazi-
            rın, suretlerini tertip ve dairelere ita etmek,  neden veya Osmanlı Bankası’ndan nakden
            harcanması gereken miktarın Hazine-i  verdireceği meblağ ile vilâyet emvalinden
            Celile Sandığı veya Osmanlı Bankası’ndan  verilecek tutarların her gün bir nüsha yev-

            *Kayyımlık

                               78
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85