Page 79 - Defterdar Dijital
P. 79

Defterdarlık


            Gelire tesir edecek ve gideri artıracak her lara Maliye Nazırı kendi dairesinin gider
            kanun tasarısının Maliye Nazırı’nın imzasını kesin hesabıyla genel gelir kesin hesabını
            taşıması gerekir. Bu nedenle Maliye Nazırı da ekleyerek sayman hesapları ile karşı-
            gider yapmayı gerektiren taahhütleri büt- laştırıp inceledikten sonra devletin kesin
            çeye uygunluğu açısından kontrol etmek hesabını meydana getirirdi. Bu hesap bir
            üzere her nezarette bir muhasebe mü- kanun tasarısı halinde Meclis-i Mebusan’a
            dürü (Bütçe Dairesi Başkanı) bulundurur. verilip orada görüşülerek kanun haline ge-
            Bu muhasebe müdürü Maliye Nazırı’nın tirilirdi. 68
            murakıbı olmakla beraber bulunduğu ne-
            zaretin hesap işlerini de ifa ve nazırın kesin
            hesabını düzenlemekle görevlidir. 67   b. Maliye Müsteşarı’nın Görevleri
                                Müsteşar, nazır ile istişare etmek ve aldığı
            II. Meşrutiyet’in ilânı ile birlikte bu usul
            kaldırılarak, rüsumat ile posta idareleri  emir ve tebliğleri uygulamak, merkez ve
            vezneleri hariç dairelerdeki vezneler kal- taşradaki memurların icraatlarını gözet- 69
            dırılmış ve Maliye Nazırı dairelere ödenek  lemek, Memurîn-i Maliye Komisyonu’na
            üzerine değil, tahakkuk üzerine ödemede  başkanlık etmekle yükümlü idi.
            bulunmaya başlamıştır. Bu usul gereğince,
            nazırlar sadece ita amiri konumunu muha- c. Heyet-i Teftişiye-i Maliye (Maliye Teftiş
            faza etmek suretiyle tahsil ve ödeme işi ile  Kurulu)
            meşgul olmazlardı. Bir başka deyişle, ilgili
            idareler kendilerine verilen hizmetleri ifa ve Teftiş kurulu, doğrudan nazırın emri altında
            devlet namına borç ihdas eder, bu borcun çalışır ve özel nizamnamesinde yazılı esas-
            belgesini hazırlar ve onun üzerine ita (veri- lara göre çalışmalarını düzenlerdi. Kurulun
            len emri) tanzim ederek maliyeye gönde- görevi, devlet mal ve giderlerini tahsil ve
            rirlerdi. Hazinenin genel veznesi de bu ita harcamakla görevli bütün memurların yani
            emirlerini tahakkuk belgeleri ile beraber vilayet ve sancaklardaki maliye müdürleri,
            inceleyerek uygun gördüğü takdirde parayı kaza mal memurları ve sandık eminleri,
            doğrudan istihkak sahibine verirdi. Emval-i rüsumat ve defteri hakani (tapu), orman ve
            Umumiye’yi, yani mer’i tüm vergi, resim ve maadin, posta ve telgraf memurları ile İs-
            hasılatı tahsil ve idare etmek ve onları nazır- tanbul’da bulunan bütün resmi daireler ve
            ların göstereceği yere ödemek görevi Mali- şubelerin maliye memurlarının hesapları-
            ye Nazırı’na, hizmetleri ifa ve en iyi şekilde nı incelemekti. Maliye müfettişleri mevcut
            idare etmek görevi de diğer nazırlara ait sandık, nakit, tahvil ve senetlerin cins ve
            olduğu söylenebilir. Maliye Nazırı, bu tahsil miktarını inceler, her türlü mali işlerin ce-
            ve ödeme işlemlerini sorumlu sayman de- reyan tarzına dair nezarete bilgi verirlerdi. 70
            nilen memurları vasıtasıyla yapardı; ancak
            Maliye Nazırı’nın bu ödeme yetkisi Divan-ı
            Muhasebat’ın vizesiyle kayıtlıdır. Dairelerin  d. Varidat ve Masarifat İdare-i Umumiyeleri
            merkezdeki ödeme için düzenledikleri ita Maliye Nezareti’nin en önemli kısmı gelir
            emirleri ve taşra giderlerine ait havalena- ve gider idareleri idi. 1840 yılında Maliye
            meler önce Divan-ı Muhasebat’a yollanır, Nezareti teşkilâtında varidat ve masarifat
            Divanca bütçeye ve kanunlara uygun görül- muhasebecilikleri ayrı idi. 1296 (1880) ni-
            düğü takdirde vize edilerek hazineye gön- zamnamesinde “Varidat İdare-i Umumiye-
            derilirdi. Maliye Nazırı da kendisine gelen si” ile “Masarifat İdare-i Umumiyesi” yine
            bu ita emirleriyle havalenamelerin ita ami- ayrı ayrı yer almışlardır. Daha sonra, 1304
            rince tayin edilen süre ve yerde ödenmesini (1888) teşkilât değişikliğinde bu iki idare
            sağlardı. Her yıl sonunda ise, o yıl yapılan “Muhasebe-i Umumiye-i Maliye” ismi al-
            işleri göstermek üzere nazırlardan her biri tında birleştirildiler.
            tarafından gönderilecek olan kesin hesap-                               77
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84