Page 78 - Defterdar Dijital
P. 78

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            a. Maliye Nazırı’nın Görevleri

            Mali teşkilat içerisinde Maliye Nazırı’nın içinde olanları usulüne göre icra ve icrası
            önemli görevler üstlenmesi öngörülmüş- yetkisi içinde olmayanları da sadrazama arz
            tür. Maliye Nazırı; devletin bütün gelir gi- edeceği belirtilir; ancak bu görünüm 1910
            derlerini idare eder, gelir ve gider ile Dü- tarihli Usul-i Muhasebe-i Umumiye Kanu-
            yun-ı Umumiye’nin işlemlerini ve bunların nu’ndan önceki durumu yansıtır. Anılan ka-
            muhasebesini yaptırır, inceletir, askeri ve nunda Maliye Nazırı’nın görev ve sorumlu-
            mülki idarelerin mali işlerini denetler, ma- lukları daha farklıdır: Hükümet tarafından
            liyeye ait kanun ve nizamname tasarılarını ifası üstlenilen genel hizmetlerin gerek-
            hazırlayarak bunların kanunlaşmasını sağ- tirdiği giderleri ödeyebilmek üzere gerekli
            lar, mali nitelikli kanun ve nizamnamelerin olan parayı halktan toplayıp nezaretlerden
            icra makamıdır, bütçeye ait cetvelleri ilgili her birinin ilgili hizmetleri için talep edeceği
            dairelerden getirterek düzenler, kesin he- giderleri istenilen yer ve zamanda ödeme
            sabı hazırlayarak süresinde Divan-ı Mu- görevi Maliye Nazırı’nın uhdesindedir. Ma-
            hasebat’a verir, bütçe kanunu gereğince liye Nazırı, ilkin gelirleri tarh ve tevzi edip
            bakanlıklara ve diğer idarelere ait ödeneği tahsili kâbil hale getirecek, ikinci olarak da
            ayırır ve hesaplarını yaptırır, maliye me- geliri toplayarak ödemeyi yapacak, giderin
            murlarının görevlerini ve çalışma düzen- ödeme zamanıyla gelirin tahsil zamanı ör-
            lerini takip ve teftiş eder, hazine, vilâyet tüşmez ise denkleştirmeyi yapacak, topla-
            sandıkları ile Osmanlı Bankası veznelerine nan ve harcanan tüm miktarların hesabını
            devlet gelirlerinin teslimini izler, ödemeleri tutacaktır.
            araştırır, Düyun- ı Umumiye Defteri Kebiri-
            ni hazırlatır, memur ve kişiler zimmetinde  Maliye Nazırı’nın uhdesinde yer alan mali
            kalmış olan devlet alacaklarını dava açmak  dengeyi sağlamak görevi, hükümetler yıllık
            suretiyle tahsiline çalışır, gelirlerin artırıl- gelir ve gideri mukayese ederek icraatlarını
            masına, masrafların karşılaştırılmasına  bu dengeye dayandırmak zorunda oldukla-
            dair tasarıları düzenler ve sadrazama su- rından, son derecede önemlidir. Bu amaç-
            nar. 66                 la nazırlar her yıl kendi harcamalarına ait
                                 bütçelerini hazırlayarak Maliye Nazırı’na
            Kanuni Esasi (1876), Maliye Nazırı’na ge- gönderirler. Maliye Nazırı, bu bütçeleri in-
            niş yetkiler tanımıştır. Kanuni Esasi’nin 80. celer ve kendi nezaretinin gider bütçesi ile
            maddesine göre, Meclis-i Mebusan, ken- genel gelir bütçesini ilave ederek devletin
            dine havale olunacak kanun tasarılarını genel bütçesini vücuda getirir. Bu şekilde
            görüşerek bunlardan maliyeye ilişkin olan tamamlanan bütçe, bakanlar kurulunca
            maddeleri ret veya kabul yahut tâdil eder. tasdik ile Meclis-i Mebusan’a arz edilerek
                  ? kanununda gösterildiği şe-
            Giderler bütçe              onaylandıktan sonra ilgili olduğu mali yılba-
            kilde mecliste ayrıntısı ile incelendikten şında uygulamaya konulmak üzere Maliye
            sonra miktarına nazırlar ile birlikte karar Nazırı tarafından dairelere tebliğ olunur.
            verilir ve buna karşılık olacak gelirin niteliği Nazırlar kendilerine verilen ödenekten
            ve miktarı ile tevzi ve tedariki de nazırlar ile fazla harcama yapamayacakları gibi bu
            birlikte belirlenir.           ödeneğin üzerinde bir ödemeye Maliye Na-
                                 zırı da izin veremez. Keza, bir kanuna da-
            Maliye Nazırı’nın görevlerine bağlı olarak  yanmadıkça Maliye Nazırı hiçbir vergi tevzi
            sorumlulukları da artırılmıştır. Örneğin,  ve tahsil edemez. Özel kanuna veya bütçe
            her nazırın sorumluluğu hükümdara ve  kanununda açıkça yazılı bir izne dayanma-
            parlamentoya karşıdır; Kanuni Esasi’nin  dıkça kısa vadeli dahi olsa hiçbir borçlanma
            29. maddesinde, nazırlardan her birinin  yapılamaz.
            dairesine ait olan işlerden yapılması yetkisi


                               76
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83