Page 77 - Defterdar Dijital
P. 77

Defterdarlık

            d. Meşrutiyet Döneminde Mali İdarede Yapılan Islahat Çalışmaları

            1. Maliye Nezareti ve Dairelerinin Görevleri                 eşrutiyet döneminde Bab-ı Âli ve Ağnam Emaneti” ile vilâyetlerde emine
                 (Hükümet) sadaret makamın-  bağlı aşar ve ağnam nazırlık ve müdürlük-
                 dan başka, Hariciye, Dâhiliye, leri kurulmuştur. Emanet, aşar ile ağnam
            MAdliye, Harbiye, Bahriye, Maliye, ve canavar resimlerinin tahsili ve mal san-
            Maarif, Nafia ve Ticaret, Şura-yı Devlet Ri- dıklarına teslimi ile görevlendirilmiştir. 64
            yaseti, Meşihat-ı İslâmiye (Şeyhülislâmlık) Bu nizamnameye göre Maliye Nezareti,
            ve Evkaf dairelerinden müteşekkil idi. Ma- “Heyet-i Merkeziye (Merkez Teşkilâtı)” ve
            liye Nezareti, Kanun-i Esasi’nin ilanını taki- “Heyet-i Mülhaka (Taşra Teşkilâtı)” olarak
            ben 40. madde uyarınca hazırlanan “Maliye iki kısma ayrılmıştır. Bunun yanında, müs-
            Nezareti Heyetinin Teşkilâtıyla Vezaifini Şa- takil birer idare olan vergi, rüsumat, aşar ve
            mil Nizamname” ile yeniden düzenlenmiş- ağnam emanetleri ile “Meskûkat-ı Şahane
            tir (22 Ocak 1880). Yine, aynı dönemde ne- Müdüriyeti” nezaretin şubeleri arasında yer
            zarete bağlı müstakil bir idare olarak “Aşar almakta idi. 65            “Maliye Nezareti Heyetinin Teşkilâtıyla Vezaifini Şamil Nizamname” ile getirilen esaslar,
            bugünkü mali idarenin temellerini oluşturur.


                               75
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82