Page 76 - Defterdar Dijital
P. 76

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            Islahat-ı Maliye Komisyonu bir yıl kadar yet’e kadar sadece merkezdeki muhasebe-
            sonra (1860) Meclis-i Âli-i Hazain (Âli Ma- cilerle belediye hesaplarının ve diğer mali
            liye Şurası) adını almıştır. Bu meclis 1865 idare hesaplarının incelenmesine inhisar
            yılında çıkarılan nizamname ile yeniden ku- etmiş, vilâyet hesapları Divanın denetimine
                                          62
            rulmuştur. Buna göre meclisin başkanlığı- tâbi tutulamamıştır. 1911 yılında Muhase-
            nı Heyet-i Vükela üyelerinden biri yapacak, be-i Umumiye Kanunu’nun kabulü ile Di-
            devlet gelirlerinin zayi olmaksızın tahsilini van-ı Muhasebat’a sarftan evvel vize hakkı
            sağlamak, yeni gelirlerin meydana getiril- verilmiş ve kurumun etkinliği artırılmıştır;
            mesini araştırmak, harcamalarda tasarru- ancak kurum bu dönemde de dünya savaşı
            fu gerçekleştirmek ve devlete ait gider ve ve diğer nedenlerle kendisinden beklenen
            gelir hesaplarını düzene koymakla görevli görevleri yapmaya olanak bulamamış ve
            olacaktı. Meclis-i Âli-i Hazain 1867 yılında İstanbul hükümeti sona ererken faaliyeti-
            ortadan kalkmıştır. 60          ne ara vermiştir. Divan-ı Muhasebat’ın gö-
                                 rev yapmadığı bu dönemde 22 Şubat 1922

            Divan-ı Muhasebat (Sayıştay)       tarihli ve 198 sayılı 1922 yılı Birinci Avans
                                 Kanunu’na istinaden bakanlıklar hesapları
            Tanzimat, mevcut Maliye Nezareti’ne bir Meclis Genel Kurulu’nca seçilen üyeler-
            de Divan-ı Muhasebat’ın eklenmesi ge- den oluşan komisyonca denetlenmiştir.
            rekliliğini ortaya çıkarmış; ancak bu daire Faaliyetine ara verdikten 5-6 ay sonra milli
            ancak 1879’da faaliyete geçebilmiştir. Mec- hükümetçe yeniden kurulan Divanı Muha-
            lis-i Muhasebe-i Maliye, Meclis-i Maliye sebat başkan ve üyelerinin 24 Kasım 1923
            ve Meclis-i Âli-i Hazain uygulamalarından tarih ve 374 sayılı kanunla Büyük Millet
            sonra maliye memurlarının hesaplarını in- Meclisi’nce seçimi esası getirilmiş ve Divan
            celemek ve yargılamak suretiyle denetim Büyük Millet Meclisi’ne bağlanmıştır. 63
            görevini yerine getirmek üzere 1862 yılında
            Maliye Nezareti’ne bağlı olarak Divan-ı Mu-
            hasebat adıyla yeni bir birim kurulmuştur.
            Üç yıl sonra 1865 yılında da nizamnamesi
            yürürlüğe girmiştir. İlk Türk Sayıştayı olan
            ve bir başkan, yedi üye ve dört denetçiden
            oluşan bu kuruluş biri maliye diğeri muha-
            keme olmak üzere iki daireden meydana
            gelmekteydi. Maliye dairesi merkez, eyalet
            ve vilâyet idarelerinin gelir ve gider hesapla-
            rını inceleyip sonuçlarını Maliye Nezareti’ne
            bildirmekle görevli idi. Muhakeme dairesi
            ise aşar ve rüsum ihaleleri gibi hazine ile
            kişiler arasındaki çeşitli konulardan doğan
            uyuşmazlıklara bakacaktı. Bu nizamname-
            ye göre Divan- ı Muhasebat’ın teşkilâtı yapı-
            lamamıştır. Daha sonra 1293 tarihli Kanuni
            Esasi (1876 Anayasası) üyeleri teminatlı bir
            Divan-ı Muhasebat kurulmasını emretmiş,
            1878 tarihli kararname ile Fransız Divanı
            Muhasebatı görev ve yetkileriyle donatılmış
            bir Divanı Muhasebat kurulmuştur. Karar-
                            61
            name, Divan-ı Muhasebatı hiçbir bakanlığa
            tâbi tutmamış, ancak kuruluş II. Meşruti-


                               74
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81