Page 75 - Defterdar Dijital
P. 75

Defterdarlık


            denetimi görevi de bu meclise verilmiştir. mahkemesine benzer. Meclis-i Muhasebe
            Daha sonra 1855 tarihli Bütçe Nizamna- ise, bütün eyalet ve sancakların gönderdik-
            mesi ile bütçe hesaplarının denetimi ile de leri yıllık gelir,gider ve bakaya defterlerini
            bu meclis görevlendirilmiştir. Hesapların hazine kayıtlarıyla karşılaştırarak eksik ve
            denetimini Tanzimat’tan önce Başmuha- fazlaları araştırmak, eyalet ve sancaklarda
            sebe yapmaya çalışmaktaydı. Meclis-i Mu- görev yapan defterdar ve malmüdürlerinin
            hasebe-i Maliye’nin Tanzimat döneminde atama imtihanlarını yapmak, yeni vergiler
            ilk Türk Sayıştayı’nın nüvesini oluşturduğu konması veya mevcut vergilerin değiştiril-
            söylenebilir. 56             mesini incelemekle görevlendirilmiştir. İki
                                meclisli çalışma bir yıl kadar sürmüştür.
            Zimemat Komisyonu            1860 yılında meclis-i maliye kaldırılmış,
                                görevleri meclis-i muhasebeye verilmiştir.
            Kelime olarak zimemat; “borçlar” demek- Meclis-i muhasebe varlığını 1864 yılına ka-
            tir. Sarraf ve mültezimlerin, devlet hazine- dar sürdürmüştür. 57
            sine olan borçlarını zamanında ödememe-
            leri, devlet ile bu kişiler arasında sorunlar  Meclis-i Ziraat
        ?    yaratıyor ve bu sorunlar zaten mali sıkıntı
            içinde olan devleti de zor durumda bıra- Ziraat ve ticareti yaygınlaştırıp üretimi artır-
            kıyordu. Bunun önüne geçmek için 1851 mak ve ülkenin imarı ile ithalat ve ihraca-
            yılında bu borç sorunu bir sisteme bağlan- tına dair konularda inceleme, araştırma ve
            mıştır. Buna göre borç taksitini 10 gün ge- teklifler yapmak üzere Maliye Nezareti’ne
            ciktiren bir sarraf veya mültezim borcunu bağlı Meclis-i Ziraat kurulmuştur (4 Şubat
            faiziyle birlikte ödeyecek, eğer 2 ay içinde 1843). Bu meclis 1846 yılında Ticaret Neza-
            ödeyemezse bu sefer iflâs etmiş sayılacak, reti’ne bağlanmıştır. Temel görevleri; zirai
            idare gerekirse borcu 70 ilâ 120 güne kadar üretimin artırılması, dış ticaret dengesinin
            erteleyebilecek, yine ödeyemezse iflâs hü- sağlanması, halkın gelir ve refah düzeyi-
            kümlerine tâbi tutulacaktı. Bu arada, aynı nin yükseltilmesi konularında inceleme ve
            yıl devletle sarraf ve mültezimler arasın- araştırmalar yaparak önerilerde bulunmak
            daki zimmet konularını hal ve takip etmek idi. Devletin iktisadi konularla ilgili en yük-
            üzere Maliye Nezaretine bağlı olarak bazı sek danışma organı olarak düşünülen bu
            maliye memurları ile sarrafların ileri gelen- kuruluş, Tanzimat’ın ilk yıllarındaki kap-
            lerinden oluşan bir de zimemat komisyonu samlı ekonomik gelişme politikalarının ha-
            kurulmuştur.               zırlayıcısı olmuştur. 58


            Meclis-i Maliye ve Meclis-i Muhasebe Meclis-i Âli-i Hazain
            Meclisi Muhasebe-i Maliye ile Zimemat Kırım savaşı sonrası başlayan mali krizin
            Komisyonu 1858 yılına kadar çalışmalarını çözülmesi amacıyla 1859 yılında Maliye
            sürdürmüştür. Bu yılda yapılan düzenle- Nezareti’ne bağlı olarak Islahat-ı Maliye
            melerle meclis-i muhasebe-i maliye, mec- Komisyonu kurulmuştur. Komisyonun yedi
            lis-i muhasebe; zimemat (tahsilat) komis- üyesinden üçü yabancı, dördü Osmanlı dev-
            yonu da meclis-i maliye adını almıştır. Yeni letinin yüksek memuru idi.
            kurulan bu iki meclisten meclis-i maliye,
            sarraf ve mültezimlerin ihale şartlarına ay- Komisyonun görevi, ülkenin mali idare-
            kırı hâl ve hareketleri, birbirleri ile ve me- sinde yapılması gereken ıslahat hakkında
            mur, halk ve devletle veya kişilerin devletle  inceleme yapmak, devletin gelir ve giderle-
            iltizama ilişkin uyuşmazlıkları gibi konu- rini incelemek ve tüm vergilerin tahsil şek-
            larda görevlendirilmiştir. Bu haliyle mec- lini düzenlemek, hazine işlemlerine ilişkin
            lis, ihtilâflı mali konulara bakan bir maliye  mevzuatı ıslah etmek ve bu konularda ted-
                                birleri teklif etmek idi. 59                               73
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80