Page 74 - Defterdar Dijital
P. 74

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            “Başmutemet, her gün Maliye Nazırı’na o gün ilgili yeni reformların uygulanışından doğan
            boyunca yapmış olduğu ödemelerin hesabını sorunları çözmek amacıyla çeşitli komisyon
                                              55
            iletmelidir. Başmuhasip, nezaretlerin genel ve ve meclisler oluşturulmuştur.
            ayrıntılı muhasebelerinden sorumludur ve Baş-
            tahsildar ile Başmutemet’ten aldığı günlük bilgi- Maliye Nezareti’ne ve diğer bakanlıklara
            lere dayanarak muhasebe yapacaktır.   bağlı meclisler (Nezaret Meclisleri) Tanzi-
                                mat dönemi reform hareketlerinde önemli
            Maliye Nazırı’nın Başmuhasip tarafından tu- görevler ifa etmiş ve reformların ayrıntıları-
            tulan hesapları ve her bir nezaretin hesapları, nın tespiti ve uzmanlık gerektiren konularda
            bu amaçla oluşturulmuş bir denetçiler kurulu- başarılı çalışmalar yapmıştır. Bu meclis-
            na (Divan-ı Muhasebat) teslim edilmelidir. Bu lerde görüşülen konular Meclis-i Tanzimat
            kurul, incelediği her hesap için bir rapor hazır- kuruluncaya kadar Meclis- i Vâlâ, kurulduk-
            lamalı ve tüm hesaplar ve raporları hükümete tan sonra da Meclis-i Tanzimat tarafından
            teslim etmelidir. Maliye Nazırı dışında hiç bir tekrar ele alınıp görüşüldükten sonra nazı-
            makamın devlet tahvili ya da başka herhangi rın yazısıyla sadarete arz edilir, sadaret de
            bir mali yükümlülük çıkarma yetkisi olmamalı- meclis-i vâlâya havale ederdi. Burada konu
            dır. İç ya da dış kamu borçlarında, geçici ya da görüşülür ve iradeye arz edilmek üzere tek-
            kalıcı artışlara ilişkin her öneri, Maliye Nazırı rar sadarete takdim edilirdi. Önemli konular
            tarafından Âli Maliye Şurası’nın konuya ilişkin sadrazamın başkanlığında meclis-i vükela
            görüşü alındıktan sonra hükümetin onayına tarafından (Bakanlar Kurulu) gözden geçi-
            sunulmalıdır. Tümüyle gerçekleştirildikleri ve rildikten sonra padişahın iradesine arz edi-
            sıkıca muhafaza edildikleri takdirde bu düzen- lir, onaylanan evrak yürürlüğe konulurdu.
            lemelerin, gelecekte ferdi sorumsuzluktan ya da Bunların en önemlileri şunlardır:
            merkezi denetim ve sistematik düzenlemelerin
            eksikliğinden kaynaklanan her tür mali kar-
            gaşayı engellemek için yeterli olmaları muhte- Meclis-i Muhasebe-i Maliye
            meldir. Öte yandan Maliye Nazırı da tüm zor
            sorunlar karşısında bir danışma biriminden 9 Eylül 1840’da Maliye Nazırı Hacı Saip Paşa
            yardım alabilecek ve yaptığı tüm işlemler hü- tarafından nezarete bağlı olarak mali işlerin
            kümetin gözetimi ve gerektiğinde vetosuna tabi etraflıca ele alınıp görüşüleceği “Meclis-i
            olacaktır.” 44             Muhasebe-i Maliye” kurulmuştur. Bir baş-
         Tanzimat’ın ilânı sırasında Maliye Nezareti teşkilâtı  kan ve altı üyeden müteşekkil bu meclise,
                         45
         şu sekiz muhasebeden oluşuyordu:  Maliye Mu- daha sonra, dışarıdan üye alınması yeri-
             46
                      47
         hasebesi, Sergi Muhasebesi, Ceride Muhasebe- ne maliyede görevli kişiler tayin edilmiştir.
          48
                    49
         si, Esham Muhasebesi, Mukataat Muhasebesi, 50 Meclis, vergi ve hazineye ilişkin hususlar ile
         Evkaf Muhasebesi, Zecriye Muhasebesi ve Ha-  Tanzimat ile getirilen düzenlemelerin uygu-
                 51
                           52
                  ? 53
         remeyn Muhasebesi.  Sekiz adet olan kalemler  lanmadığı yerlerin muhasebeleri ile tüccar-
         (aklâm) ise, Maliye Mektubi Kalemi, Evamir-i Ma- lar arasındaki anlaşmazlıklara bakmakla
         liye Kalemi, Ebniye-i Hassa Kalemi, Feshane, Cizye  görevli idi. Meclisin en temel görevi vergi
         Kalemi, Zahire Kalemi, Anbar Kalemi ve Derya Ka- olup Tanzimat’ın uygulandığı yerlerin vergi-
         lemi’dir. Maliye Nezaretinin bu yapısı kimi küçük  sinin halkın durumu da gözönüne alınarak
            54
         değişikliklerle Meşrutiyet’ten sonra yapılan düzen- yeniden tespit ve tahsilini sağlamak bu ko-
         lemeye (1879 yılı sonuna) kadar devam etmiştir.  nudaki anlaşmazlık ve yolsuzlukların önüne
                                geçmek de görevleri arasında idi. Ayrıca, as-
         1840 yılında Maliye Nezareti’nin yeniden müstakil kerlerin elbise, tayinat, ayakkabı vs. masraf-
         ve maliyenin tek sorumlusu durumuna gelmesin- ları ile tersane, tophane ve harbiye için ge-
         den sonra devletin bütün gelir ve giderleri yine tek rekli mühimmat giderlerine bakmak üzere
         elden idare edilmeye başlanmış, ancak bu durum 1825 yılında kurulup kaldırılan ve 1841 yılın-
         nezaretin iş yükünü artırmıştır. Bu nedenle, gerek da tekrar kurulup 1861 yılına kadar devam
         mali idareye yardımcı olmak gerekse Tanzimat ile eden Masarifat Nezareti’nin harcamalarının                               72
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79