Page 73 - Defterdar Dijital
P. 73

Defterdarlık

        ''Bu ülkenin maliyesinin merkezi yönetim ve genel de- devlet borçlarını artırma yetkisi oldukça, devletin ödeme
        netimi açısından bakıldığında, emredici biçimde önemli gücünün korunacağı konusunda bir güvenceye sahip
        değişiklikler yapılması gereklidir. Aslında bu değişiklik- olunamayacaktır. Kamu yönetiminin bu kısmında, ka-
        ler o derece önemlidir ki, bunlar yapılmadıkça, ülkenin naatimizce, acilen bir reform yapılması gerekmektedir.
        mali durumunun iyileşmesi için alınacak bütün önlem- Bu reformun içermesi gereken başlıca önlem ve düzenle-
        lerin pek değeri olmayacak görünmektedir. Türkiye’de meler de aşağıya çıkarılmıştır:
        kelimenin çok sınırlı anlamı dışında Maliye Nazırı yok-
        tur. Heyet-i Vükela’nın bir üyesi olan ve kararlarında  -Maliye Nezareti’nin görev ve yetkileri bir padişah fer-
        ona yardımcı olan bu ismi taşıyan bir makam mevcut- manı ile belirlenmelidir.
        tur; ancak bu nazırın icrai görevi pek de bulunmamak-  -Maliye Nazırı, imparatorluğun mali durumundan so-
        tadır. Maliye Nazırı, kamu gelirlerinden merkezi hazi- rumlu olmalıdır. Zaman zaman gerekli gördüğü mali
        neye intikal edenleri tahsil ve muhafaza eder, vergilerin  önlemleri hükümete önermelidir.” 42
        tahsilatı konusunda genel gözetim ve denetim görevi ifa
        eder ve hükümetin devlet borçları ve mali konulara iliş- “Maliye Nazırı’nın her mali yıl sonuna doğru, tüm neza-
        kin kararlarını yürütür; ancak bu ülkede devletin mali retlerden gelecek gereksinim duyulacak miktara ilişkin
        durumundan özel olarak sorumlu, bu yönüyle de bütçe- bir tahmin alması gerekir. İmparatorluğun yıllık bütçesi-
        nin hazırlanmasından, gelir ve giderlerin denkleştirilme- ni hazırlamakla yükümlüdür. Önerdiği mali tedbirleri,
        sinden ve genel olarak bütün vergi meselelerinden devlet hazırlamış olduğu bütçeyi ve bu bütçeye dayanak teşkil
        yönetimine ilişkin giderlerin özel olarak sorumluluğunu eden nezaretlerce sunulan tahminleri Âli Maliye Şura-
        taşıyan bir nazır mevcut değildir. Mali yönetimin hükü- sı’na iletir. Âli Maliye Şurası bu bilgileri inceleyerek bir
        met tarafından görüşülen ve kararlaştırılan icrai işlev- rapor hazırlar. Bu rapor Divan’a teslim edilir ve orada
        leri Maliye Nazırı tarafından yürütülmektedir. Heyet-i onaylanırsa Sultan’a sunulur. Maliye Nazırı’nın emri
        Vükela, cari yılda her daireye tahsis edilecek ödenekleri altında üç memur bulunmalıdır: Bir Baştahsildar (mev-
        Maliye Nezareti tarafından bu ödenekleri kullanma ko- cut sistemde Maliye Nezareti’nde gelirler ve giderler için
        nusunda dairelere kredi verilmesini ve gereksinim oldu- birer şube bulunmakta, ancak Başmutemet ve Baştah-
        ğu ölçüde aylık taksitlerle çıkarılacak para miktarlarını sildar için öngörülen sorumlulukların büyük bir bölümü
        kararlaştırmaktadır (Harcamaların bir bölümünü özel nazır tarafından deruhte edilmektedir), bir Başmutemet
        gelirleri ile karşılamasına izin verilen daireler, Tophane (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü) ve bir Başmuha-
        ve Ticaret nezaretleridir). Ayrılan bu ödenekler sadece sip (Muhasebat Genel Müdürü). Baştahsildar, nazırın
        çeşitli nezaretlerin denetiminde harcanmakta ve Mali- denetimi altında gelirlerin toplanması ve düzenli olarak
        ye Nezareti’ne muhtasar bir yıllık hesap özeti dışında merkezi hazine ya da vilayet hazinesine ulaştırılması
        hiçbir hesap dökümü gönderilmemektedir. Üstelik her için gerekli tedbirler alır. Her tür kamu gelirleri (artık hü-
        daire için üzerinde anlaşılan ve tahsisi yapılan tutarın kümetin belli bölümlerine hasredilen ve ödenenler dahil)
        harcama sınırı bu parasal tavanların çok daha üzerine gelecekte doğrudan Baştahsildar ya da onun vilayetler-
        de çıkmaktadır; zira her nazırın sergi adı verilen tahvil deki temsilcilerine teslim edilmelidir. Baştahsildar’ın bir
        çıkartma yetkisi bulunmaktadır. Bu tahvillerde vade gün boyunca elde ettiği gelirleri Maliye Nazırı’na her gün
        yoktur ya da bir başka anlatımla bu vade olmayınca rapor etmesi gerekir. Kamuya ait paralardan ödeme
        borçlanılan tutarlarla ilgili olarak her yıl Maliye Neza- yapma yetkisine sahip tek kişi, Başmutemet olmalıdır.
        reti’ne her daire tarafından gönderilen ve fiilen yapılan Hükümetin hiçbir nezareti, Başmutemet’in emri olmak-
        parasal ödemeleri içeren hesaplarda düzenli bir bilgi bu- sızın hiçbir ödeme yapmamalıdır. Her aybaşından önce
        lunmamaktadır. Bu sistem sürdürüldüğü sürece, ulusal tüm nezaretler o ay boyunca gereksinim duyacakları
        maliyeye sağlam bir güven duyulması mümkün değil- miktarı Maliye Nazırı’na bildirmelidir. Maliye Nazırı,
        dir. Devlet Hazinesi’nden kimse özel olarak sorumlu ol- bu talepleri inceledikten sonra kendi uygun gördüğü
        madıkça mali durumun tatmin edici olması beklenemez. miktarların ödenmesi için Başmutemet’e yetki vermeli-
        Hükümet üyelerinden herhangi birinin sınırsız biçimde dir.” 43
                               71
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78