Page 72 - Defterdar Dijital
P. 72

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu

                 Bu sırada başta Tanzimat’ın uygulandı- modern mali ilkeler Tanzimat Ferma-
                 ğı bölgelerin yeni kurulan muhassıllarca nı ile ilân edilmiştir. Bunlardan kimileri,
                 gönderilen vergi gelirleri olmak üzere vergilerin halkın mali gücüne göre tayin
                 diğer kimi gelirleri de tahsil eden yeni bir edileceği, muntazam ve adil bir surette
                 hazine ortaya çıkmıştır: “Maliye Hazinesi”. toplanacağı, devlet gelirleri ile giderle-
                                     rinin Meclis-i Ahkâm-ı Adliye tarafından
                 Böylece Tanzimat’ın mali bakımdan ge-  tespit edileceği ve denetleneceği konu-
                 tirdiği yeniliklerin ülkenin her yerinde bir- larına ilişkindir. Değinilen ilkeler, Batı’da
                 den uygulanmasına başlanamaması ne-   henüz bir imparatorluk bünyesinde uygu-
                 deniyle iki ayrı hazine ve mali idare ortaya  lanmamış idi. Bu nedenle, Osmanlı mali
                 çıkmıştır.
        Birkaç istisna dışında                  idaresini bu ilkeler üzerine yeniden inşa
          padişah ve hane- 25 Mayıs 1840’da üç hazine (Hazain-i  etmek imkânsızdı. Abdülmecit ile Abdü-
         dan mensuplarının  Amire, Maliye Hazinesi ve Hazine-i Re- laziz devirlerinde mali alanda yapılmaya
        emlak gelirleri Maliye                  çalışılan yenilikler, modern maliyenin
         Hazinesi’ne katılmış  dif) lağvedilerek tüm gelir ve giderlerinin  ruhunu teşkil eden denetim mekanizma-
          ve kendilerine bu  Hazine-i Celile-i Maliye’de birleştirilme-
          hazineden maaş  sine karar verilmiştir. Böylece, Osmanlı  sı oluşturulmadığı için noksan kalmıştı.
         bağlanmıştır (Mart  Devleti’nde 1793’ten beri devam eden çok  II. Abdülhamit döneminin ilk yıllarında,
        1840). Darphanenin  hazine dönemi kapanarak tek hazine-tek  Meclis-i Mebusan’ın kurulması ile bu de-
         idaresinde bulunan                    netim cihazı oluşturuldu ise de meclisin
        çeşitli mukataa ve gelir- bütçe sistemi tekrar benimsenmiştir.  dağılması ve istibdat döneminin(!) başla-
        ler, bu arada maden-i  Mali teşkilat ve hazineler Umur-ı Maliye             39
        hümayun hasılatı da  Nezareti’nde birleştirilmiş, Maliye Neza- ması bu imkânı ortadan kaldırmıştır.
         bu hazineye bağlan- reti’nin maliyenin tek sorumlusu olması  Bu dönemde mali idare kötü bir hâl al-
         mıştır. Buna karşılık  yönünde önemli bir adım atılmıştır. 25
        Maliye Hazinesi, çeşitli  Mayıs 1840 tarihli kararda yer verilmeyen  mış, mali sistem çöküşe girmiştir. Ör-
        giderlerini karşılamak                   neğin; Hazine ile kişiler arasında ortaya
        için darphaneye tahsi- Zahire Hazinesi 1839’da Maliye Hazinesi  çıkan uyuşmazlıklarda, mahkemenin ki-
        sat vermekle yükümlü  bünyesine alınmış, Tersane Hazinesi ise  şiler lehine verdiği ilâmların devlet görev-
        kılınmıştır. Bu şekilde,  işlevini yitirerek kendiliğinden tasfiye ol- lilerince dikkate alınmadığı çok olmuştur.
        hazinelerin tamamının  muştur.
         birleştirilmesi ve tek                 Elinde mahkeme ilâmı olmasına karşın
        hazine sistemine dönüş  Hazine-i Celile-i Maliye’nin kurulmasın- hükümetten alacağını tahsil edemeyen
         gerçekleştirilmiştir. dan sonra Evkaf-ı Hümayun Hazinesi ve  Fransız tebaasından Lorenzo adında bir
                 Ticaret Hazinesi gibi özel amaçlı ve nite- kişinin hakkını himaye etmek için Fransız
                 likli kurumların hesapları da bu hazinenin  elçisi defalarca başvuruda bulunmuş, bir
                                36
                 hesapları ile bütünleştirilmiştir.  Maliye  şey elde edemeyince İstanbul’u terk et-
                 nezaretinin kurulmasının iki amacı var- miş, bundan sonra da bir Fransız filosu
                   37
                 dır.  İlki, belirli devlet giderlerine karşılık  Midilli adasını işgal edip söz konusu ala-
                                                     40
                 olarak kurulan hazinelerden oluşan çok- cak ödenene kadar orada kalmıştır.
                 luğu ortadan kaldırmak ve gelir ile gider- Gelinen noktada, Osmanlı mali teşkilatı
                 leri mümkün olduğu kadar tek hazinede  hakkında fikir vermesi ve en önemlisi AB
                 toplamak; ikincisi ise, taşrada vergi tarh,  sürecinde çoğu hâlâ tartışılmakta olan
                 tevzi ve tahsilini tek elden idare ve kontrol  kimi hususları göstermesi bakımından
                 etmek, yolsuzluğu önlemek ve böylece  Lord M. H. Hobart ve Mr. Foster tarafın-
                 geliri artırarak taşra teşkilâtını merke- dan 1861’de hazırlanan “Türkiye’nin Mali
                 zi maliye teşkilâtına bağlamak suretiy- Durumu Hakkında Rapor”un  içeriğin-
                                                   41
                            38
                 le yeniden düzenlemek.  Batı usulünde  den söz etmek yararlı olacaktır:
                 bir mali teşkilat kurulmasını sağlayacak


                               70
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77