Page 71 - Defterdar Dijital
P. 71

Defterdarlık

                                     daire ve unvanlar için zaman zaman es-
                                     kileri bırakılıp yeni tabirler kullanıldığına
                                     da sıkça rastlanır. Örneğin; bir dönem
                                     bir birimi yönetenlere “emin” denilirken,
                                     daha sonra “müdür”, bir dönem de “na-
                                     zır” tabirinin yaygın olarak kullanıldığı
                                     görülür. Bütün bu hususlar dönemle ilgili
                                     açıklamaların anlaşılmasını zorlaştırır.
                                     Tanzimat hareketinin, mali ıslahat yönü
                                     ağır basar. Merkezde maliye teşkilatı
                                     yeniden düzenlendiği gibi eyaletlere de
                                     müşir yetkisinde muhassıllar gönderil-
                                     miş ve yanlarına diğer memurlar ve aha-
                                     liden kurulu muhassıllık meclisleri veril-
                 Maliye Nezareti
                                        34
                                     miştir.  Tanzimat devri boyunca maliye
                                     teşkilatı, klasik yapıdan modernleşmeye
                                     doğru en çok değişiklik geçiren bölüm-
                                     dür ve sorunların odaklaştığı bu teşki-
                                     latın sağlıklı bir değişim geçirdiğini ileri
                                     sürmek güçtür. Mali merkeziyetçiliğin
                                     gerçekleştirilmesi ideali, önce ülkenin
                                     sosyoekonomik ve idari yapısı, sâniyen
                                     iflas eden maliyenin yabancı devletlerce
                                     kontrolünün başlaması dolayısıyla suya
                 Türkiye Cumhuriyeti          düşmüştür. Merkezi devletin maliye teş-
                 Maliye Vekaleti            kilatı, gelir kaynaklarını sağlıklı ve ayrıntılı
                 2- Mali İdarede Yapılan Islahat    bir biçimde saptayıp, bu gelirlerin tahsili
                                     işini yürütecek bir bürokratik kadro mey-
                 Çalışmaları              dana getiremediğinden iltizam sistemi

                                     devam etmiştir.
                 Maliye teşkilatı içerisindeki birimlerin
                 isimleri ile görev yapan memurların un- Tanzimat’ın ilânıyla birlikte iltizam usulü
                 vanları asırlar boyunca sayısız kez değiş- terk edildiğinden 20 Ocak 1840 tarihinde
                 miştir. Osmanlı Devleti’nde bu alandaki Mukataat Hazinesi, Miri Hazine (Hazine-i
                 en büyük değişikliklere ıslahat hareketle- Amire) ile birleştirilerek Hazain-i Amire
                 rinin hız kazandığı 19. yüzyıl başlarından oluşturulmuştur. Birleştirilen hazinele-
                 itibaren rastlanır. Özellikle II. Mahmut rin başına Hazain-i Amire Defterdarı ge-
                 ve Tanzimat dönemlerinde idari birimler tirilmiş ve yeni usullerin uygulanmadığı
                 ve görev unvanları neredeyse tümüyle yerlerin mali işleri ile görevlendirilmiştir.
           Tanzimat, vergi
           mükellefi olan  değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikler Defterdarlığa Musa Saffeti Efendi getiril-
           üretici ve yerli  genelde bir sisteme bağlı olmadığı, eski miştir. Tanzimat’ın uygulandığı yerlerin
           tüccarın haya- ile yeniyi bir arada devam ettirdiği için mali işleri, gönderilecek muhassılların
          tında bir yenilik  aynı müessese veya görevler farklı gö- yazışmaları ile ilgilenmek üzere hazine-i
            ve zenginleş- rünümlerde ortaya çıkmıştır. Ayrıca aynı amire defterdarlığıyla aynı seviyede ol-
           meye yönelik
           değişiklikleri  unvan veya birim adlarının birbirinden mak üzere “Umur-ı Maliye Nezareti” ye-
          gerçekleştireme- farklı statüde birim veya görevliler için niden kurulmuştur.
             miştir. 35 sıkça kullanıldığı görülür. Diğer taraftan,

                               69
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76