Page 70 - Defterdar Dijital
P. 70

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu

         Bu şekilde geniş  Muhassılların yapacakları ilk işlerden biri memurların aşar için çiftçiden aynî olarak
         yetkilerle göreve  de memleket işlerinin görüşüleceği bir aldıkları ürünü saklayıp zamanında sata-
        başlayan muhas- meclis kurulmasıydı. Muhassıllar gittikle- madıkları gibi gerekçelerle iltizam usulüne
         sıllar padişahın
          mutlak vekili  ri eyaletlerde müslim ve gayrimüslimlerin tekrar dönülmüştür. İltizam usulünün uy-
        durumunda olan  idareye katılmalarını amaçlayan muhas- gulamasının ıslah edilerek sakıncalarının
                                                   30
          valilerin geniş  sıllık meclisleri oluşturmuşlardır. Muhas- azaltılmasına karar verilmiştir.  Asıl ne-
         yetkilerini sınır- sıllar, muhassıllık meclislerinin atama ve den, mahalli ayan ile merkezi idare tem-
         landırmışlardır.  seçimle gelen üyeleri ile birlikte memleke- silcileri arasındaki gerginlikti. Ayanlar yeni
        Böylece vergi tah- tin durumuna göre vergileri tespit, tevzi ve uygulamayı benimsememiş ve tahsildarla-
        sili vali ve ayanın                               .31
         kontrolü dışına  tahsil ederek sandığa yatıracak, maaş dâhil ra yardımcı olmamışlardır.
         çıkarılmıştır. Bu  gerekli masraflar bir eminin idaresindeki
         suretle, devlet ilk  sandıktan ödendikten sonra artanı hazine- Sancak ve livalardaki bağımsız muhassılla-
        defa vergi mükel- ye gönderilecekti. Muhassıllık meclisi ye- rın görevlerine son verilince görevleri mülki
         lefi ile doğrudan  disi tabii (kadı, müftü, muhassıl vb.) altısı o  idare amirlerine bırakılmıştır. Valilere asa-
        doğruya temasta                     yiş görevine ek olarak mali idarenin sorum-
          bulunmaya  yerin halkı arasından seçilen on üç üyeden  luluğu da verilmiştir. Valilere eski otorite-
          başlamıştır. kurulmaktaydı. Meclisin başkanı merkez  leri iade edilmiş; ancak meclisler valilerin
                livada müşirdi. Muhassıllık meclisleri veya
                daha sonraki adıyla memleket meclisleri  başkanlığında verginin tespiti görevlerine
                1864 Vilayet Nizamnamesi’nden önce ül- devam etmişlerdir. Müşirlik nizamı konu-
                kemizde kurulan mahalli idare kurulları- larak valilerin bağlı livalara hükmetmeleri
                nın sınırlı bir anlamda ilk örneği sayılabilir.  kuralı geri gelmiştir. Eyalette valilerin mai-
                Muhassıllar ile muhassıllık meclislerinin  yetlerine birer defterdar, her sancağa birer
                en önemli görevi nüfus ve emlâk tahrirle- kaymakam ve malmüdürü ve kazalara bi-
                                              32
                rini yapmaktı. Tanzimat ile birlikte herkesin  rer müdür atanmıştır. Nezarete doğrudan
                ödeme gücü tespit edilerek çeşitli adlar- bağlı muhassıl ve muhassıllıkların kaldırıl-
                la alınan çok sayıdaki örfi vergilerin yeri- ması üzerine vilâyet, sancak ve kazalarda
                ne “vergi” adıyla tek bir verginin tahsiline  Maliye Nezaretini temsilen mahalli mülki
                başlanacaktı. Bu verginin uygulanabilmesi  amire bağlı defterdarlar ve malmüdürle-
                için şehir, kaza, nahiye ve köy gibi bütün  ri görevlendirilmesi uygulamasına geçil-
                yerleşim birimlerinde yaşayan müslim ve  miştir. İltizam sistemi ile birlikte idarenin
                gayrimüslim herkesin ad ve şöhreti, emlak,  belirli birimlerinin geliri tahsil edip gerekli
                arazi ve hayvanı, yetiştirdiği ürünler, ticari  giderleri yapması ve artanın merkezi hazi-
                ve sınai faaliyeti olanların yıllık tahmini geli- neye devredilmesi usulü benimsenmiştir.
                rinin incelenerek tahrir edilmesi ve ödeme  Örnek olarak gümrük idaresi tahsil edilen
                güçlerinin tespiti gerekliydi. Bu görev mu- gelirden gerekli harcama ve maaş ödeme-
                hassıllara ve meclise verilmişti. 29   lerini yapar, artanını hazineye devrederdi.
                                    Aslında her vilâyet, gelirin yani aşar, ağ-
                Tanzimat’ın ilk iki yılında başta aşar olmak nam resmi, bedel-i askeriyenin toplandığı
                üzere bütün vergiler muhassıllar vasıtasıy- ve sonra idarenin zaptiye, maarif, nafia gibi
                la emaneten tahsil edilmiştir, ancak uygu- giderlerinin yapıldığı, bir anlamda merkezi
                lama başarılı olamamış ve beklenen vergi hükümetin kontrolünde, fakat mali yönden
                toplanamamıştır. 1841 yılında sadrazam otonom bir birim idi. Bununla birlikte bu ya-
                Mustafa Reşit Paşa’nın azlini takiben Musa pılaşma merkeziyetçi mali sisteme geçişte
                Saffeti Paşa’nın nezareti sırasında muhas- önemli bir safha olmuştur. 33
                sıllıklar kaldırılmıştır. Emaneten idarenin
                gelir kaybına ve emaneten idare hesapları-
                nın alınamaması ve karışmasına yol açtığı,

                               68
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75