Page 7 - Defterdar Dijital
P. 7

Önsöz
              Bir çağın kapanıp, insanlığa yeni bir pencere ve yeni bir çağ açılmasıyla sonuçlanan
              İstanbul’un vatan toprağına katılmasına ilişkin fethin 563. yıl dönümünde bu eserin
              kazandırılması mutluluk vericidir. Osmanlı idari yapılanmasının önemli kurumların-
              dan birisi olan ve fonksiyonelliği ile varlığını unvan ve kurumsal olarak günümüzde
              de sürdüren kadîm devlet kurumlarımızdan Defterdarlık Müessesesi ile ilgili özellikli
              hususların kaleme alınması, Devletimizin idari ve mali tarihi bakımından büyük önem
                             arz etmektedir.
              evlet hazinesinin gelir ve giderlerinin yö- Bu bağlamda, İstanbul’un tarihi suriçi mekanın-
              netimi ile devletin varlıklarının kayıtlarının daki geçmişten günümüze Defterdarlık yönetim
           Dtutulduğu Defterdarlık Müessesesi Büyük merkezi olarak kullanılan binalar, konumları ve
            Osmanlı Devletinin mali sisteminin omurgasını görselleriyle birlikte bu kitap vesilesiyle ortaya
            oluşturmakta idi. Devletin taşınır taşınmaz tüm konulmaktadır.
            mallarını padişahın vekili sıfatıyla bu kurum yö-
            netirdi.                 Bu eserde geçmişten günümüze miras kalan,
                                Defterdarlar tarafından yaptırılan camiler, med-
            Güzel İstanbulumuzun fethini gerçekleştiren reseler, çeşmeler, sebil yapıları, sıbyan mek-
            Fatih Sultan Mehmet Han zamanının en modern tepleri gibi eserler konusunda da bilgilere yer
            devletini inşa etmek amacıyla köklü müessese- verilmiştir. Geçmişten günümüze görev yapmış
            ler kurmuş, hukuki, ekonomik, sosyal alanlarda defterdarlar, maliye nazırları, maliye vekilleri ve
            birçok düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Os- il defterdarları kronolojik olarak eserde yer al-
            manlı Devleti idare sistemi içerisinde önemli bir mıştır.
            yer tutan ve Devletin maliyesini tanzim ve idare
            eden Defterdarlık Kurumunun, idari teşkilatlan- En köklü Devlet kurumlarımızdan olan Defter-
            ma içerisideki yeri ve önemini açıklayan ilk yazılı  darlık Müessesesinin idari – mali yönetim ka-
            hukuki metin olan Kanunname yine Fatih Sultan  demesindeki yeri ve önemi ile işlevselliğini, geç-
            Mehmet Han tarafından yayınlanmıştır.  mişten günümüze ortaya koyan “Osmanlı Devlet
                                Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu; Defterdarlık”
            Defterdarlık Kurumunun Devlet idari yapılan- kitabının çalışmalarında emeği geçenlere teşek-
            ması ve yönetimi içerisinde önem arz etmesi kür ediyorum.
            nedeniyle, İstanbul’un fethinden bu yana Def-
            terdarlık kurumunun hizmet binaları, Osmanlı
            döneminde Saraya ve Sadaret Makamına, yakın              Vasip ŞAHİN
            mekanlarda yeralmıştır.                       İstanbul Valisi
                                                  2016

                               5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12