Page 69 - Defterdar Dijital
P. 69

Defterdarlık

       Eyalet, liva, kaza sistemi muhafaza edil-     de hazineden yapılması idi. Bu amaçla Tan-
       miştir. Buna karşılık eyaletlerin coğrafi     zimat’ın öngördüğü başlıca yeniliklerden
       sınırları değiştirilmiş, bazı sancaklar      birisi, vergilerin toplanmasında haksızlık ve
       eyalet haline getirilmiştir. Kurulan        şikayetlere yol açan iltizam usulünün kaldı-
       eyaletler, eski eyaletlere nazaran daha      rılması, bu işin devlet eliyle hakkaniyet çer-
       küçük olmuştur. Fransa’daki mülki         çevesinde ve belirli kurallara dayanılarak
       idarenin temeli olan departman sistemi       yerine getirilmesi idi. Halkı mültezim, mü-
                                tevelli vs. kişilerin keyfine bırakan iltizam
       uygulanmaya çalışılmıştır. Böylece         usulü, eyaletlerdeki âdem-i merkeziyet
       valilerin otoriter idaresine ve baskı       usulünü idame ettirmekte ve merkezden
       usullerine son verilmesi öngörülmüştür.      yönetim ilkesiyle çelişmesi nedeniyle de
       Bu düşünce ile vali sadrazam ile haber-      kaldırılması gerekli bulunmakta idi.
       leşme yapmaya ve Bab-ı Âli’ye hesap        Buna uygun olarak, Maliye Nazırı Hacı Saip
       vermeye mecbur tutulmuştur. Askeri ve       Paşa döneminde Tanzimat’ın uygulandı-
       mali yetkilerini de maiyetinde çalışan       ğı tüm bölgelerde, 1840 mali yılı başı olan
       muhafız ve muhassıl (defterdar) ile        Mart ayından itibaren iltizam usulü kal-
       paylaşmaya mecbur kalmıştır. Muhassıl       dırılmıştır. Gümrükler dâhil tüm vergi ve
       eyaletin mali işleri ile görevli ve Maliye     resimlerin emaneten idaresi kararlaştırıl-
       Nezareti ile doğrudan doğruya haber-        mıştır. Böylece taşrada bulunan mültezim,
                                voyvoda vs. kişilerin görevleri sona ermiştir.
       leşme yetkisine sahip kılınmıştır.         Mültezimlerin bıraktığı boşluğu doldurmak
                                ve devletin ihtiyacı olan vergilerin doğru-
                                dan idaresi ve bir an önce tahsili için taş-
                                rada “muhassıl” veya “muhassıl-ı emval”
                                denilen memurluklar oluşturulmuştur.
                                                   27
                                Meclis-i Ahkâm-ı Adliye’nin kararı üzerine
                                eyaletlerdeki sancak ve kaza merkezleri-
            Verginin toplanması için görevli muhas- ne dirayetli ve güvenilir kişiler arasından
            sıllar atanmasının dışında, valinin yetkileri seçilen emval muhassılları gönderilmiş-
            muhassıllık meclisi adıyla bir eyalet mec- tir. Valilerin vergilendirme ile ilgili yetkileri
            lisi teşkil edilmek suretiyle de sınırlandırıl- kaldırılmıştır. Böylece muhassıllar, eyalet
            mıştır. Artık istediklerini idâm eden, kendi yönetiminden bağımsız, Maliye Nezareti’ne
            hesaplarına vergi alan ve eyaletlerin servet bağlı, vergilerin devlet hazinesi adına tahsil
            kaynaklarını diledikleri gibi kendi menfa- edilmesini sağlayacak maaşlı devlet me-
            atlerine uygun bir şekilde kullanan valiler murları olarak bir tür mali vali durumuna
            yoktu. Valiler ihdas olunan meclislere da- getirilmiştir. 28
                               26
            nışmaksızın bir şey yapamamakta idiler.
            Tanzimat’tan önce devletin en önemli geliri  Muhassıllar kendilerine verilen 20 Ocak
            olan haslar öşürleri, mukataat-ı miriye, ze- 1840 tarihli talimata uygun olarak yanla-
            amet, tımar ve malikâne mukataaları, voy- rında biri mal kâtibi diğeri emlâk ve nüfus
            vodalık, ocaklık ve evkaf adlarıyla bölünmüş  kâtibi olmak üzere iki yardımcı ile birlikte
            olduğundan hass-ı hümayun darphane-i  ülkeye dağılmışlardır. Kendilerine o zama-
            amireden, mîrî mukataalar hazine tarafın- na kadar çeşitli hazineler (hazine-i amire,
            dan valilere veya mültezimlere ihale edilir,  darphane-i amire, mukataa, evkaf-ı hü-
            diğerleri sahipleri tarafından ya bizzat öşrü  mayun, tersane-i amire) vasıtasıyla idare
            alınır veyahut mültezime verilirdi. Tanzi- olunan mukataalar ile her mahallin iltizam
            mat’ın esaslarından birisi her çeşit gelirin  defterlerinde kayıtlı bulunan bütün gelirle-
            devletin hazinesine gelip her türlü giderin  rin tahsili görevi verilmiştir.
                               67
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74