Page 68 - Defterdar Dijital
P. 68

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu

                     Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan Tanzimat’a Kadar
                         Mali İdarede Görevli Defterdarlar


            c. Tanzimat Dönemi (1839-1876)

            1. Mülki İdarede Yapılan Islahat Çalışmaları

            Tanzimat döneminin ilk yıllarında Osman- eyaletteki müdahalesi sınırlı idi. Sadece
            lı Devleti mülki idare yönünden eyalet ve eyaletteki memurların tayin ve azillerine
            livalar sancak ile kaza, nahiye ve köylere yetkili idi. Her eyalet bir veya birkaç yıl için
            ayrılmış idi. Avrupa, Asya ve Afrika’daki vergi bakımından bir memura satılır, o me-
            topraklarda 35 eyalet, 142 liva ve 1320 kaza mur da hükümet hazinesinin gelirine temi-
                24
            mevcuttu. Bu eyaletlerden Eflâk, Boğdan, nat olmak üzere bir Hıristiyan sarrafı kefil
            Sırbistan ve Mısır muhtar, Tunus ile Trab- gösterirdi. Böylece hem mültezim, hem de
            lusgarb ise yarı muhtar idiler. İstanbul’un kefil olan sarraf iltizamdan ayrı ayrı kâr et-
            idaresi özellik taşımakta idi. Diğer eyaletle- mekte idiler. Valinin eyaletteki yetkileri çok
            rin başında (büyük eyaletlerde vezir paye- genişti. Askeri güce kumanda eder, kendi
            sinde) birer vali, sancakların başında birer hesabına vergi tarh eder, gerekli gördüğü
            mutasarrıf, kazaların başında kadı yerine disiplin tedbirlerini alır ve suçluları idam et-
            mülkiye sınıfından birer kaymakam, na- tirebilirdi. Vali eyalette, bir dereceye kadar
            hiyelerin başında naip denilen küçük ka- padişah vekili yetkilerini kendinde toplamış
                                      25
            dıların yerine nahiye müdürü, köylerde de bulunuyordu, ancak Tanzimat sonrasında
            seçimle gelen muhtar vardı. Tanzimat’tan merkezci eğilimlerle düzenli ordu ve mer-
            önce eyalet idaresinin ıslahı için kimi ted- kezi hazine kurulmasıyla eyalet yönetimi
            birler alınmış, daha merkeziyetçi bir idare- eski önemini yitirmiştir.
            ye geçebilmek için sancakların birleştiril-
            mesiyle müşirlikler kurulmuş, vilâyetlerin  Eyaletlerin mevcut idare yöntemi Tanzi-
            askeri, mülki ve mali idaresi vali denilen bir  mat Fermanı’nın belirtilen uygulamaları
            kişinin uhdesine verilmiştir. Bab-ı Âli’nin  ile bağdaşamayacağından yeni bir mülki ve
                                idari teşkilatlanma yoluna gidilmiştir.
                               66
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73