Page 67 - Defterdar Dijital
P. 67

Defterdarlık

       Osmanlı Devleti’nde mali idare, başlangıç-
       ta tek hazine sistemine göre yapılanmış ise    28 Şubat 1838’te (3 Zilhicce 1253) Hazine-i
                                Amire ile Darphane’nin idaresi birbirinden
       de daha sonra zaman içinde günün değişen      yeniden ayrılmış, Hazine-i Amire bu kez
       koşullarına bağlı olarak çoklu hazine sis-     Mansure Hazinesi’ne ilhak edilmiştir. Ha-
       temine geçilmiş ve bu durum 1838 yılına      zine-i Amire’nin bünyesinden ayrılması ile
       kadar sürmüştür. Bir süre sonra, mali       Darphane eski durumuna kavuşmuştur.
       yapıdaki çok başlılık ve getirdiği sorunları    Asakir-i Mansure Defterdarlığı, nezarete
       çözümlemek üzere mali idareyi birleşti-      dönüştürülmüş ve “Maliye Nezareti” ku-
                                rulmuştur. Böylece her iki hazine Maliye
       rici yönde girişimlerde bulunulmuştur.       Nazırının yönetiminde birleşmiştir. Bu de-
       1835’te Hazine-i Amire ile Darphane-i       ğişiklik ile birlikte Asakir-i Mansure Defter-
       Amire birleştirilmiş ve Şıkk-ı Evvel Defter-    darlığı da lağvedilmiştir. Kendisine paşalık
       darlığı (Başdefterdarlık) kaldırılarak Darp-    unvanı verilen Abdurrahman Nafiz Bey, ilk
                           21     Maliye Nazırı’dır. Maliye Nazırı unvanının
       hane-i Amire Defterdarlığı kurulmuştur.      kuruluşu sırasında Maliye Müsteşarlığı da
       Bu tek hazine sistemine dönüşün ilk adımı     ihdas ve ilk müsteşarlığa mukataat zim-
       olmuş ve yeni defterdar her iki kurumun      meti Hüseyin Hüsnü Efendi (Köse) tayin
       birleşmesinden oluşan yeni hazinenin        edilmiştir; ancak Maliye nezaretinin bu sta-
       başına getirilmiştir. Şıkk-ı Evvel Defterdar-   tüsü uzun ömürlü olmamıştır.
       lığı lağvedildiğinden Şıkk-ı Sani ve Şıkk-ı    Tanzimat’tan öncesine kadar devletin gelir
       Salis defterdarlıklarının varlıkları da sona    ve gider işlerine, divana dâhil bir başdef-
       ermiştir. Bu arada Darphane Nazırlığı da      terdar tarafından idare olunan defterdarlık
       kaldırılmıştır.                  dairesinde bakılmakta idi. 1838’de Maliye
                                Nezareti’nin kurulması üzerine ilk Maliye
                                Nazırı Abdurrahman Nafiz Paşa, maliyede
                                geniş çaplı bir düzenleme yapmıştır. Ayrı
                                ayrı kalemlerden birbirleri ile ilgisi görü-
                                lenler birleştirilmiş, sekiz muhasebe dai-
                                resi ve kaleme indirilmiştir. Bu düzenleme
            1793’ten itibaren yeni hazinelerin ortaya ile oluşturulan kalem ve muhasebecilikle-
            çıkması Hazine-i Amire’nin önemini azalt- re sayıları kalemlerin büyüklüklerine göre
            mıştır. Mansure ve Tersane hazineleri- değişen mümeyyiz ve mukayyitler ile evvel,
            nin varlığı karşısında Hazine-i Amire tek sânî ve sâlis olmak üzere üç sınıf memur
            başına devlet hazinesi olmaktan çıkmış, tayin edilmiştir. Bu memurların başındaki
            mevcut hazinelerden herhangi biri haline muhasebeci ve kalem şefleri, başında bu-
            gelmiştir. Mansure hazinesinin gelir ve gi- lundukları kalemin iyi ve kötü işlerinden
            derleri Hazine-i Amire’den beşaltı kat daha sorumluydu. 23
            fazladır. Hazine-i Amire’yi eskiye oranla bu
            derece küçülten temel neden askeri gider- Tanzimat’ın ilanından birkaç ay önce 2 Ey-
            leri ödeme görevinin Mansure Hazinesi’ne  lül 1839’da Maliye nezareti ikiye ayrılarak
            verilmesi idi. Bu yıllarda darphane de kü- tekrar defterdarlığa dönüştürülmüş, Hazi-
            çülmüş olmakla beraber Hazine-i Amire  ne-i Amire Defterdarlığı ile Mukataat Ha-
            darphanenin yardımına muhtaç kalmakta  zinesi Defterdarlığı yeniden kurulmuştur.
            idi. Bu nedenlerle, Hazine-i Amire ile Darp- Her iki defterdarlık ile Evkaf nezaretine ulâ
            hane-i Amire, “Darphane-i Amire Defter- (ilk, evvel) rütbesi verilmiştir. Nezaret def-
            darlığı” idaresinde birleştirilmiş; ancak bu  terdarlıklara ayrıldığı için müsteşarlık kal-
            şekilde kurulan Darphane-i Amire Defter- dırılmıştır.
            darlığı’nın varlığı 1838’e kadar sürdürüle-
            bilmiştir. 22                               65
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72