Page 66 - Defterdar Dijital
P. 66

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu

                            Bir şehrin çeşitli giderleri için gerekli gelirlerin tamamı
                            tevzi defterlerine dâhil edilip merkeze İstanbul’a dene-
                            tim için gönderilip geri geldikten sonra mütesellim veya
                            diğer görevlilerce tahsil edilir, yapılan harcamalar topla-
                            nan bu gelirlerden karşılanırdı.

                            II. Mahmut devrinde uyuşmazlıkları önlemek için her
                            sancak merkezinde “Memleket Sandığı” adı ile bir san-
                            dık kurulmuş, “Sandık Emini” adı ile de sandığın idare-
                            sine seçimle kasaba halkından biri getirilmiştir.Sandık
                            eminliği Tanzimat ilan edildikten sonra da varlığını koru-
                            muştur. Bütün memurlara maaş bağlanması ve bu ma-
                            aşın eyalet vergilerinden ödenmesi usulünün yürürlüğe
                            konulması sandık eminliğinin hem görevlerini hem de
                            önemini artırmıştır. Sandık eminleri toplanan bütün ha-
                            zine gelirlerini teslim alır, maaş ve diğer giderleri öder,
                            artanı Hazineye gönderirdi. Sandık eminliği, 1846’da kal-
                            dırıldı. Kumpanya sarraflarının mal sandıklarını yönet-
                            meleri uygun görüldü. 19

                            Tanzimat’tan önce mali idarenin, merkeze tahsisli mal-
                            varlığının gelirlerini tahsil ve hesaplarını tutan mal def-
                            terdarları ile maiyetlerindeki kâtiplerden başka taşrada
                            görevlisi mevcut değildi. Tımar sistemi kaldırılıncaya
                            (Tanzimat’a değin) devlet ile vergi mükellefleri arasında-
                            ki ilişkiler tımar sahibi sipahiler ve has sahiplerinin vekil-
         Murad I Hüdavendigâr         leri, voyvoda ve mütesellimler aracılığıyla yürütülmüştür.
         T.C.Kültür Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı,  Bunlar, mali idarenin elemanı olmamakla beraber bir
         Gravürlerle Türkiye Giysiler, Portreler c.2, s.179,  tahsildar gibi vergi vb. devlet gelirlerinin tahsilinde uzun
         C.Du Bosch
                            yıllar aracı olmuşlardır. Mali idarenin vergi mükellefleri
                            ile ilk doğrudan teması 1840 yılında muhassılların mer-
                            kezden eyaletlere gönderilmesi ile başlamıştır.

                            II. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı lağvedildikten son-
                            ra biri askeri giderlerin idaresi için “Masarifat Nezareti”,
                            diğeri de iltizama verilmesi usulü kaldırılan mukataala-
                            rın gelirlerinin idaresi için “Mukataat Nezareti” olmak
                            üzere iki nezaret kurulmuştur.

                              1834’te Masarifat Nezareti kaldırılmış, Şıkk-ı Evvel Def-
                              terdarlığı, Hazine-i Amire ve Mansure Defterdarlığı olmak
                             üzere iki kısma ayrılmıştır. Nihayet Tanzimat Fermanı’ndan
                             bir buçuk yıl kadar önce 3 Zilhicce 1253 (28 Şubat 1838)
                             tarihli ferman ile Hazine-i Amire, Mansure Hazinesi’ne ilhak
                            olunarak ve defterdarlık unvanı kaldırılarak “Umur-ı Maliye
                            Nezareti”  kurulmuştur. Maliye Nezareti, diğer ismiyle Bab-ı
                                20
                             Defteri, II. Mahmut tarafından 1838’de klasik defterdarlık
                            ofisinin bakanlık haline getirilmesi ile ortaya çıkmıştır. Bu ne-
                             zaret, hazine ve muhasebe kalemleri olmak üzere birbirinden
                               oldukça bağımsız iki bölümden meydana gelmekte idi.
                               64
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71