Page 65 - Defterdar Dijital
P. 65

Defterdarlık


                                 17. yüzyıldan itibaren çeşitli nedenlerle zea-
                                 met ve tımar usulünün bozulması, hasların
                                 iltizam ile idare ettirilip tımar ve zeamet-
                                 lerden boşalanların mukataat haline getiri-
                                 lerek mültezimlere ihale edilmesi giderek
                                 mevcut düzenin yerini almış ve 18. yüzyılda
                                 artık tımarlı sipahileri ve sancakbeyleri yer-
                                 lerini mütesellimlerle onların kapı halkları-
                                 na bırakmıştır. Devlet mukataa haline getir-
                                 diği yerlerin bir kısmını merkezde bulunan
                                 hazinelere bağlayıp idaresini merkezden
                                 yollanan mütesellimlere bırakırken, bir yan-
                                 dan da devlete yararı dokunmuş kişilere bazı
                                 yerlerin hasılatını bırakmıştır. Bunlar da bu-
                                 ralara mütesellimler göndererek bu yerleri
                                 idare ettirmişlerdir. Görüldüğü gibi müte-
                                 sellimler devlet hazinesine ait gelirlerin za-
                                 manında toplanıp gönderilmesinde mükel-
                                 leflerle hazine arasında bir aracı durumuna
                                 gelmiştir.
            I. Murad'ın Vize, İnceğiz, ve Çatalburgaz hisarlarının
            fethinden sonra bir kavak gölgesinde dinlenmesi.
            (Hünername, Sayfa 4)           Bab-ı Defteri olarak adlandırılan maliye
            b. Tanzimat Öncesi Dönem         teşkilatına dâhil kalemleri, bugün olduğu
                                 gibi, gelir ve gider kalemleri olarak kesin
            Tanzimat öncesi dönemde devletin esas hatlarla ayırmak zordur. Zira genel bir
            hazinesi, yani hazine-i amire başdefterda- bütçenin olmayışı ve bütçenin gayrisafiliği
            rın yönetiminde ve sorumluluğundadır. Ha- ilkesinin uygulanamayışı sonucu kimi gelir
            zinenin gelir ve giderinin hesabını tutmak,  kalemlerinin harcamaları olduğu gibi kimi
            üç kıtaya yayılmış olan devletin gelirlerini
            toplamak ve giderlerini yapmak, merkez ile  gider kalemlerinin de gelirleri bulunmakta
            eyaletlerin (taşranın) gelir, gider, nakit ve  idi. Tanzimat’a gelinceye kadar yaklaşık
            mahsup ilişkilerini sağlamak, devletin yıl- 550 yıl maliye teşkilatı kalemleri arasında
            lık gelir ve giderlerini dengelemek, gelir ve  zamana ve koşullara göre değişiklikler
            gider konularında gerekli tedbirleri almak yapılmış, yenileri kurulurken bazıları yeni-
            ve ilgili yılın kesin hesabını çıkarmak üzere den örgütlenmiş ya da kaldırılmıştır. Ancak
            başdefterdarlığa bağlı birimler (kalemler) Osmanlı Devleti’nde mali idare, kuruluştan
            kurulmuştur. Kurulan bu maliye birimleri- Tanzimat’a kadar geçen süre içinde, istisnai
            nin tümüne “Bab-ı Defteri” denmiştir. 16 kimi durumlar hariç, önemli farklılıklar

            15. yüzyılda Osmanlı Maliye Teşkilatı geliş- göstermez. 17
            miş ve temelleri oluşmaya başlamıştır. 16.
            yüzyılın ikinci yarısında maliyenin, yevmiye II. Mahmut devrinde, ilk kez 1829 yılında
            defterini tutan ruznamçe dairesinden baş- İstanbul’da, ardından 1833’de Kastamonu
                                             18
            layarak Rumeli, Anadolu muhasebe, muka-  mahallelerinde muhtarlık  teşkilatı kurul-
            taa ve mukabele ve sair kalemlerden oluşan duktan sonra muhtarlar vergilerin tespit ve
            büyüklü, küçüklü 24 dairesi vardı. Bu kalem dağıtımı ile mükelleflerden tahsilinde ma-
            memurlarının sayısı 16’ncı yüzyılın ikinci ya- halli maliye teşkilâtı kuruluncaya kadar gö-
            rısından itibaren artmıştır.       rev ifa etmişlerdir.


                               63
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70