Page 64 - Defterdar Dijital
P. 64

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            OSMANLI DEVLETİ


            MALİYE TEŞKİLATINDA YAPILAN


            ISLAHAT ÇALIŞMALARI            a. Genel Bakış


            Osmanlı’nın mülki idare teş-

            kilatının, aydınlatılması zor
            olan bölümlerinden biri de,
            defterdarlar ile onların başın-
            da bulunduğu maliye teşkila-
            tıdır. Zira mali idare, devletin
            diğer kurumları Tanzimat
            Dönemine kadar ayrıntılara
            ilişkin noktalar dışında statik
            bir görünümde iken, sürekli

            bir değişim içinde olmuştur.
            Osmanlı mali yapısının de-
            ğişikliklere açık olmasının en     Mali idare de güçsüzlüğü telafi edecek bi-
            önemli nedeni ise, bu alanın      çimde oluşmuştur. Nitekim devlet gelirle-
            şer’i birkaç vergi dışında,       rini toplamak ve masrafları tespit etmek
            büyük ölçüde şeriat dışı olma-     için Osmanlı maliyesinin eyalet (beylerbey-
            sıdır. 15                lik) ve sancak gibi taşra idare birimlerin-
                                de tımar ve mal defterdarı denilen maliye
                                memurları vardı. Kenar defterdarlığı da
                                denen bu birimlerden merkeze gelen iş-
                                lerle başdefterdar ilgilenir, gerekirse hü-
                smanlı maliyesinin merkezi teş- kümdara maruzatta bulunurdu. II. Selim
                kilatı, merkeziyetçi devlet niteliği ve III. Murat devirlerinde, yani 16. yüzyılın
            Oile bağdaşır bir bürokratik teşkilat ikinci yarısında Anadolu Defterdarlığının
            değildir. Osmanlı Maliye Teşkilatı, bütün görev sahası İstanbul, Karaman ve Sivas
            geleneksel devlet sistemlerindeki gibidir. olmak üzere üçe ayrılmıştı. Yine, Arabistan
            Vergi toplamak, kaynakları tespit etmek vilayetlerine bakan defterdarlığın görev
            bakımından modernleşen 17-18. yüzyıl alanı da Şam, Halep, Trablusşam, Diyar-
            devletlerinin mali organizasyonuna sahip bakır ve Erzurum olmak üzere beşe ayrıl-
            değildir. Nitekim 1568 yılında bütün mer- mıştı. Zamanla eyaletlerde tımar ve mal
            kez maliye teşkilatındaki memur ve şakird defterdarlarının sayıları artmış ve yetkileri
            (çırak-aday) sayısı 222 idi. Personel sayı- genişlemiştir. Özellikle mukataa ve iltizam
            sının azlığı, mali organizasyonun niteliği sistemi bu birimlerin yetkisini daha da art-
            hakkında fikir verebilir.        tırmıştır.
                               62
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69