Page 61 - Defterdar Dijital
P. 61

Defterdarlık                     (Maliye Hazinesi / Devlet Hazinesi / Dış Hazine) 11                                       Maliye Vekaleti               1793 yılına gelinceye değin merkez- nenin ardından III. Selim zamanında
               de Hazine-i Amire (Dış Hazine) dev- Zahire (1795) ve Tersane (1805) ha-
                         13
               letin tek hazinesi iken 1793 yılında zineleri kurulmuş ve bu hazinelerin
                               14
               Irad-ı Cedid Hazinesi’nin kurulması  her birinin başına ayrı bir defterdar
               ile birlikte Osmanlı Devleti’nde mali getirilmiştir. Böylece, III. Selim za-
               yapıda tek hazine ve tek defterdar manında defterdarlık sayısı dörde
               düzeni sona ermiştir. Adı geçen hazi- çıkmıştır.

                               59
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66