Page 60 - Defterdar Dijital
P. 60

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


              OSMANLI DEVLETİ’NDE MALİ YAPI

                          (HAZİNELER)                smanlı Devleti’nde kuruluştan beri maliye hazinesi anlamına
                 gelen ve “Beyt’ülmal”, “Hazine-i Hümayun” gibi isimlerle anı-
            Olan hazine yanında, sonraları harp ve diğer olağanüstü giderleri
            karşılamak için bir ihtiyat hazinesi olarak düşünülen “İç Hazine” ya da
            “Enderun Hazinesi” de vardır. Saray giderleri ve kapıkulu askerlerinin
              maaşı darlık zamanı bu hazineden ödenir ve sonra yerine konurdu.
             Defterdar iç hazinenin değil, birinci hazinenin sorumlusuydu. Ayrıca
             padişahın kişisel tahsisatı demek olan “Ceb-i Hümayun Hazinesi” de
             vardı ve Mısır eyaletinin geliri bu hazineye girerdi. Osmanlı Devle-
                                         9
             ti’nin temeli atılıp idari, askeri ve adli alanlarda mülki idare yapılandı-
             rılırken en önemli mesele olarak mali teşkilat görülmüş ve bu da diğer
             devlet teşkilatı gibi Çandarlı Kara Halil Hayrettin tarafından ele alın-
             mış ve ulemadan Kara Rüstem ile birlikte I. Murat döneminde Devlet
                       Hazinesi vücuda getirilmiştir.  10                       Osmanlı Devleti’nde Mali Yapı (Hazineler)                               58
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65