Page 6 - Defterdar Dijital
P. 6

Önsöz             Osmanlı Devleti, geçmiş dönemlerden edinmiş olduğu bilgiyi ve tecrübeyi kullanarak kültür,
             medeniyet ve ekonomik yönden çağının en ileri devlet yapılanmasını oluştırmuştır. Devlet ya-
             pılanmasında en önemli yapı taşı olan mali konuların tanzim ve idare edilmesini ise Başdef-
             terdara bırakmıştır. Defterdarlığın bürokratik bir sınıf olarak kuruluşu, I. Murad dönemine
             (1362-1389) tesadüf eder. Divan-ı Hümayun’dan sonra Osmanlı yönetim müesseselerinin
             en önemlisi addedilen Defterdarlık, XIX. yüzyılda Maliye Nezaretinin kuruluşuna kadar
              muhtelif safhalar geçirerek varlığını günümüze kadar adıyla birlikte devam ettirmiştir.
               efterdarların sorumlulukları ve görev alan- XVI. yüzyılın sonlarında Başdefterdar’ın görev ve
               larıyla ilgili ilk hukukî düzenlemeler Fatih sorumluluk alanları zaman içerisinde artmış,
            DKanunnamesiyle yapılmış ve bir Divan borcunu ödemeyen mültezimlerin hapsedilme-
            üyesi olarak defterdarın yetki ve sorumlulukları, si de Defterdar’ın yetkisine verilmiştir. Hazine
            teşrifattaki yeri ve gelirleri tespit edilmiştir. Fa- işlemlerine dair muhasebe kayıtlarını, hazineye
            tih Kanunnamesine göre defterdarın görevlerini giren ve çıkan paranın kontrolünü de Başdefter-
            dört ana başlık altında toplamak mümkündür: dar yapardı. Başdefterdar’ın merkezde bulun-
            Hazine hakkında yıllık raporu padişaha okumak, madığı dönemlerde ise yerine Anadolu Defter-
            tayinlerle ilgili arzda bulunmak, hasları idare et- dar’ı vekâlet ederdi.
            mek ve hazineyi açıp kapamaktır.
                                 Defterdar’ın görev alanları maliye teşkilatında
            Ayrıca Defterdarın görevleri arasında Divan meydana gelen değişime bağlı olarak farklılaştı-
            toplantısından sonra Maliye Hazinesi ve Maliye ğı XVII. yüzyılın ikinci yarısında düzenlenmiş olan
            Defterlerinin Sadrazamın mührüyle mühürlen- Tevkii Abdurrahman Paşa Kanunnamesi’nde
            mesi de bulunuyordu. Maliye Hazinesi Defterda- gözlenmektedir. Bu Kanunname’ye göre Defter-
            rın emriyle, Padişah ve sadrazamın huzurunda dar; padişah malının vekilidir. Kendi evinde di-
            açılır ve kapanırdı. Maliye işleri Başdefterdar’ın van kurup maliyeyle ilgili davaları dinler, maliye
            mesuliyeti altında bulunmakla beraber Vezir-i tarafından ahkâm verir, ahkâmın arka kısmına
            Azam malî işlere de nezaret eder ve önemli ko- kuyruklu imza çeker, devlet malını tahsil etmek
            nularda Başdefterdar ile görüşürdü.   için mültezimleri hapseder, mahallinde mukâta-
                                 atı tevcih edip buyurur; ama pençe çekmez ve
            Kanunnamede Defterdarlar, sahib-i arz olan  bütün beytü’l-malı tahsil ve hazineyi tekmil ile
            devlet görevlileri arasında sayılmakta ve Padi-  görevlidir. Beytü’l-malle ilgili halkın işlerini gö-
            şah’a bizzat arzda bulunmaya yetkili olarak gös-  rür, mültezimlerin halka zulümlerini önleme ve
            terilmektedir. Kanunnamede geçen şu ifadeler  fukarayı korumakla görevlidir, ulufe günlerinde
            aydınlatıcıdır: “Ve bizzat rikab-ı hümayunuma  Vüzera-yı izam arza girdiklerinde gerekli telhisi
            sahib-i arz olanlar vüzeram ve kadıaskerlerim  Padişah huzurunda okur.
            ve defterdarlarım ve iç halkından kapu ağası ve
            odabaşı ve hazinedarbaşı ve kilercibaşı ve Sa- Kadîm devlet kurumlarımızdan olan ‘Defterdar-
            ray-ı amiremin ağası sahib-i arzdır.”  lık’ müessesesi, günümüzde de fonksiyonelliğini
                                 ve varlığını sürdürmektedir. Defterdarlık ku-
            Fatih Kanunnamesi devlet görevlilerinin proto- rumunun geçmişine ışık tutan bu kalıcı eserin
            koldeki yerlerini de belirlemiş ve hiyerarşiye göre  bu alanda yapılacak diğer çalışmalara örnek
            bir oturma düzeni tespit etmiştir. Buna göre;  olacağına inanıyor ve “Osmanlı Devlet Teşkila-
            Başdefterdar Divan’da Vezir ve Kazaskerlerden  tı’nın Kadim Bir Kurumu; Defterdarlık” kitabının
            sonra otururdu. Başdefterdar, Rumeli Beylerbe-  kaleme alınmasında emeği geçenlere teşekkür
            yi ile aynı payede sayılır ve bu statüsünden dolayı  ediyorum.
            terfi edince Başvezir olabilirdi.
                                               Naci AĞBAL
                                               Maliye Bakanı
                                                  2016
                               4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11