Page 59 - Defterdar Dijital
P. 59

Defterdarlık


                                Avârızın zamanla halkın belini büker
                              hale gelmesi üzerine ödenebilmesi için

                                hayır vakıfları kuruldu ve halk vergiyi
                               vakıf gelirlerinden karşılamaya çalıştı.
                                Savaşların getirdiği yükün ağırlaşma-
                               sına rağmen devlet daha başka vergiler

                               koymaya başladı. 1689’da Viyana’nın
                                  ikinci defa kuşatılması sonrasında
                               yaşanan bozgun maliyeyi altüst edince
                                “imdadiyye-i seferiyye”, yani “savaş

                              yardımı” ismi ile yeni bir vergi icat edil-
                                di. İmdadiyye-i seferiyye, ilk zaman-
                                larda devletin varlıklı kesimden aldığı
                                uzun vadeli borç gibi görünüyordu,

                                ama zamanla geçici bir varlık vergisi
                                 haline geldi. 1711 sonrasında ismi

        Devletin bu şekilde aldığı vergilerin ge-   değiştirilip “imdadiyye- i hazariyye”ye
        nel ismi “bâd-ı hava” idi. “Hava rüzgârı”     çevrilip kalıcı vergi oldu, hatta daha
        anlamına gelen “bâd-ı hava”nın telaffuzu
        zamanla değişerek bugün bildiğimiz “be-    da ötesine geçilerek bunlara ek olarak
        dava”  kelimesine dönüştü. Bedava ver-    savaş zamanlarında “i’ane-i cihadiyye”
          6
        giler, akla gelen hemen her şeyden, me-       ismi altında bir vergi daha alındı.   5
        sela cinayetten, göçebe aşiretlerin kalkıp
        gitmesinden, kölelerini kaçıran efendi-
        lerden, arazi sahiplerinin topraklarına
        bekçi dikmesinden bile alınırdı, ancak en
        ilginci “arusiye” denilen düğün ve gerdek
        vergisiydi. Gerdek vergisini, nikâhı kayde-
        den kadı efendi tahsil eder, zenginden 1
        altın, fakirden 12 akçe, orta hallilerden de
        bu iki miktar arasında canının istediği bir
        meblağı alırdı. Toprak sahibinin, arazisin-
        de yaşayanların evlenmesi halinde vergi
        alma hakkı vardı, verginin miktarı gelinin
        bakire olup olmamasına göre değişirdi
        ve bu miktar bakire kız için 60 akçe, dul
        kadın için 30 akçe idi. Gayrimüslimler bu
        miktarların yarısını verir, göçebeler ver-
        gilerini para ile değil, koyunla öderler ve
        ödeme yapılmadan gerdeğe girilemezdi 7.8

        Bu çalışmada, Defterdarlık kurumu
        perspektifinden Osmanlı Devleti mülki  Bağdat'tan bir arslancının
        idare sistemi ve yapılan ıslahat çalışma- getirdiği arslanın, Osman
        ları incelenmeye çalışılacaktır.     Gazi'nin çizmesini yalaması.
                              (Hünername, Sayfa 1)                               57
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64