Page 58 - Defterdar Dijital
P. 58

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


         Osmanlı Devleti’nde verginin

         takibi ve tahsiline son derecede
         önem verildiğinden vergi memur-

         ları devletin başka hiçbir vesile

         ile uğramadığı dağ köylerine bile
         katır sırtında çıkar ve tahsilat mut-

         laka gerçekleştirilirdi. Osmanlı’da
         bilinen en eski verginin, Osman             koydular?’ Adam yine ‘Töredir Hân’ım! Ta

         Gazi zamanında ve Kütahya’da               ezelden kalmıştır’ dedi. Osman Gazi ‘Bir
                                      kişinin kazandığı şey başkasının olur mu?
         (Germiyan), “pazar rüsumu” adı              Kendisinin olur. Ben onun malına ne kat-
                                      tım ki ondan para isteyeyim? Bre adam,
         ile Karacahisar’ın pazar yerinden            var git! Artık bana bu sözü söyleme, yok-
         alındığı söylenir. Bu ilk verginin           sa sana ziyanım dokunur!’ diye hiddet-
                     1
                                      lendi. Bunun üzerine halk araya girdi ve
         nasıl alındığı konusu 15. yüzyıl             Osman Gazi’ye ‘Hân’ım!’ dedi. ‘Bu pa-
         Osmanlı tarihçisi Aşıkpaşaza-              zarda bir nesnecik verilmesi adettir.’ Os-
                                      man Gazi bunun üzerine ‘Madem ki öyle
         de’nin eserinde geçer ve şöyle              diyorsunuz, bundan böyle bir yük getirip
                                      satan bir akçe versin, satamayan bir şey
         hikâye edilir:   2                   vermesin. Koyduğum bu kanunu her kim
                                      bozarsa, Allah da onun dinini ve dünyasını
                                      bozsun’ buyurdu.” 3
                                      Osmanlı Devleti’nde vergi, bir hükûme-
                                      tin veya bir devletin kamu giderlerinin
                                      karşılanması, başka bir ifadeyle, birçok
                                      kamu hizmetinin yürütülmesi amacıyla,
                                      istihdamına mecbur olduğu memurların
                                      maaşlarıyla diğer masraflarını karşılaya-
                                      bilmek için ülke dâhilinde meskûn bütün
                                      halk fertlerinin özel servetleri üzerinden
                                                        4
                                      talep ettiği hisse olarak tanımlanmıştır.
                                      Bu hisse tekâlif, mürettebat, vergi, salyâ-
                  “Kütahya’dan adamın biri kalkıp geldi. ‘Bu  ne ve salkı adıyla anıldığı gibi, bâc, harac,
                  pazarın vergisini bana satın’ dedi. Halk,  cizye, imdâdiye, resim veya rusûmât ve
                  ‘Osman Han’a git’ diye cevap verdi. Adam,  daha başka isimlerle de tarif edilir.
                  Han’a gidip sözünü söyledi. Osman Gazi
                  ‘Vergi nedir?’ diye sordu. Adam ‘Pazara Osmanlı Devleti’nde daimi vergiler dı-
                  ne gelirse, ben ondan para alırım’ diye şında savaş zamanlarında mutlaka yeni
                  cevap verdi. Osman Gazi, bu defa ‘Senin vergiler konur ve bunlara “avârız” denir-
                  gelenlerden alacağın mı var ki para ister- di. Avârız uygulamasına 16. yüzyılda baş-
                  sin?’ diye sordu. Adam ‘Hân’ım, vergi al- landı ve vergi sadece nakit olarak değil,
                  mak töredir, vergi bütün memleketlerde mal yahut hizmet şeklinde de alınır oldu.
                  vardır ve padişahlar vergi alırlar’ cevabını Ancak savaşların bir türlü bitmek bilme-
                  verdi. Osman Gazi sordu: ‘Tanrı mı bu- mesi üzerine IV. Murat avârızı kalıcı hale
                  yurdu, yoksa bu töreyi beyler kendileri mi getirdi. Üstelik oranını da artırdı.

                               56
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63