Page 55 - Defterdar Dijital
P. 55

Murad I. Hüdavendigâr
            aldıklarından, yukarda belirtildiği üzere, beş- --”... O zamana ait kimse olmadığından... Ve-
            yüz ya da bin guruş alır duruma geldiklerinde rilecek yanıtlarda kaydı yoktur” yerine. ‘kaydı
            bir ekmek parçasını onbin guruşa değişmez- bulunamamıştır’ deyiminin kullanılması ka-
            ler!...                 lemin şartlarından olmuştur. Bu çalışkanlık
                                ve dürüstlük içinde işlerini yürütenlerin mek-
            Hesap ve kitap işlerinde hatırla iş yapmazlar, kanun ne
            diyorsa onu yaparlar, korkmaksızın yanıt vermelerinin tupçu sonra kisedar, sonra defterdar, sonra...
            nedeni budur. Hatta ‘1670’ yılında defterdar olan İbra- Çocukluklarında şakird olanların her madde
            him Paşa beyaz bir kâğıda, kendinden önceki şehit Ali
            Paşa zamanında... “Ne miktar peksimet pişirilmiştir? Bu  hatırlarında kalır. Mektubi-i Sadr-ı Ali, Mek-
            miktar yetmiş midir? Bunları Başmuhasebe yazsın!” diye tubi-ı Defteri ve Kethuda Kalemi halifeleri,
            buyurmuştur. Başmuhasebe kâtibleri cevap verememiş- amedi kalemi Kâtibleri her zaman özet yapa-
            ler, “Peksimet kaydı çoktur ama bunun yoktur” diye yazı  bilirler, mektup yazabilirler, önemli kararla-
            yazmışlar, serhalife de bunu doğrulamış, bu cevap Def- rı kaleme alabilirler ve yazdıkları maddeleri
            terdar’a geldiğinde, o zamanın kisedarı şehlâ ‘Şaşı’ birisi  ‘mevad’ ser halifesine verirler. O da kisedarı-
            olduğundan Defterdar, “Behey kör herif... Filan tarihte
            yazılan cüzün yirmi birinci kâğıdın sağ tarafında ikinci  na verir ve kisedar da sahiplerine teslim eder.
            satırda kayıtlıdır, hatta kayıt yazıldığında elimden ka- Bundan da bir para talep etmez...
            lem düşüp, mürekkep ile zedelenmiştir, bulup derkenar
            yazın” diye gürlemiş ve yeniden buyruk göndermiştir.


                               53
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60