Page 54 - Defterdar Dijital
P. 54

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            Bu durumda hata yaparsa, kendinden aşa- sene önce yazdığı madde hatırından çık-
            ğı kademelerde olanların cümlesine karşı maz. Bu nedenle on yaşından fazla olan şa-
            kötü durumda kalır, küttâb meyanında adı kirdi kabul etmezler, Divân tezkeresi yahud
            kötüye çıkar. Bu nedenle nimetinin kadrini ruûs-ı Hümâyunda şakird olup, bir sene
            bilir ve devlete sadakate mecbur olur.  devam edip, sonra terk edip üç-beş sene
                                 sonra “benim ruûsum vardır” diye yeniden
            —Belgenin bu bölümünde “Başmuhasebe   devam etmek isterse, kabul olunmaz
            kalemine şakird almayıp, küçük yaşta ço-
            cuk alınmasının nedeni” başlığı ile yukarda —Belgenin bu bölümünde ‘Mektubi-i Sadr-ı
            belirtildiği gibi 7–8 yaşlarında çocukların Ali, Kethüda Kâtibi, Amedi Kâtibi, Nefs-i Di-
            alınmasının ve bunların daha sonra şakird vân Kâtibi ve Defterdar Mektupçusu, Maliye
            yani çırak olarak yetiştirilmesinin nedenleri kalemi Kâtibleri’ gibi birim ve unvanlardan
            anlatılmaktadır.             söz edilmektedir.

            —Kâtib olacak küçük çocuk, başlangıçta —Bu kalemlerin Kâtiblerinin ‘muhasebe’
            hocasının yazıp bozup söylediği, kalem için- ve Nûsu ‘rütbeleri’ yoktur, rütbe ve itibar-
            deki iş akışına göre “Bağdata ait maddenin ları yalnız marifetlerine bağlıdır. Halifelik ve
            kaydı hangi defterdedir”, “Bosna’ya ait işler kisedarlık rütbeleri akranlarına göre verilir.
            ‘mevad’ hangi cüzdedir” görüp, bunları taşa Bu kalemlerin her birine her sene yirmi beş
            kazınmış gibi hafızasına nakşeder.    Kâtib devam eder.
            —Dolayısıyla Bağdat defterini ve filan se- Bunlar bir-iki yıl devam ederler, başarılı ol-
            nesini getür deyu çocuğa emrederler. Ya mayacakları anlaşılınca da terk ederler.
            madde kaydı ya da bir kâğıda derkenar ol-
            duğu hatırında kaldığından deneyimi arttık- —Bundan başka, defteri olan kalemlerin şa-
            ça hocası şakirde yazdırır, aralık ve biçim,  kird terbiyesi Başmuhasebe de zikr olunduğu
            yön vermek kaidelerini gösterdiğinden, kırk  gibidir. Bunlar daha önceden çok düşük ücret

                               52
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59