Page 53 - Defterdar Dijital
P. 53

Defterdarlık


          Ancak, kaleme gelip serhalife ve kisedar “Biz terdarı Şıkkı Evvele imzalatıp ilgili kalemin
          bunu kabul etmeyiz şartlara aykırıdır” der- serhalifesine gönderir. Tezkereyi kalemin ki-
          lerse defterdar gerekirse emrinde düzeltme sedarı görür, sonra ad çıraklar defterine ya-
          yapar. Hazine kalemleri kâtibleri sadık ola- zılır, tarih kaydedilir, Tezkere kenarına “kaydı
          rak ve bağlılıkla hizmet ettiklerinden devlet- yapıldı” diye yazılır. Kâtibin birinin terbiyesin-
          çe muteberdirler, saygı görürler.     de olmak üzere verilir...

                                   Bundan sonra, şakird her gün sa-
                                   bahtan gelir onun hizmetinde çalı-
                                   şır... Akşam onunla birlikte çıkar.

                                   Hizmeti iyi, sadakati iyi, yetenekli ve
                                   çalışkan olursa beş, altı yıl sonra
                                   ‘şakird devamlıdır’ diye onu ücretli
                                   duruma getirirler.
                                   Padişahın yasası gereğince bir ayda
                                   verilen toplam bedel bölündüğünde
                                   sözü edilen kişiye, yani şakirde yüz
                                   akçe verirler ki aylık otuz üç akçe
                                   eder. Beş, altı yıl bu biçimde çalış-
                                   tıktan sonra, akranlarına göre hayli
                                   yüksek bir ücret almış olur...

                                   Her gün daha ileri gider, sonuçta ha-
                                   life, kisedar yahut malikâne halifesi,
                                   zimmet halifesi, muhallefat halifesi,
                                   hayme-i hassa, mutfak kâtibi, sergi
                                   halifesi olur. Yahut tophane ve ara-
                                   bacılar defteri veyahut pazarbaşı ve
                                   ıspanak ve miskcibaşı ve sergi hali-
                                   fesi ve yogurtçubaşı ve buğdaycıbaşı
                                   defterleri muhasebelerinden birinin
                                   kâtibi olur. Ve nihayet defterdar ve
                                   sonra vezir kethüdası, sonra reisül-
                                   küttâb, sonra serdar-ı ekrem olmak
                                   hayali ile çalışmağa heveskâr olur.
                                   Çünkü devamlılığı ve sadakati gün
                                   ve gün arttığından, her ay ücretine
          Belgenin bir bölümü de şakird ‘çırak’larla beşer onar akçe zam yapılır.
          ilgilidir. Sözü edilen kalemlerdeki çırakların
          durumu:                  —Bu şekilde on yıl çalıştığında, yıllık beşyüz
                                guruş geliri olur. Daha yüksek bir yere ge-
          —Başmuhasebe kalemine çırak olarak alı-  tirildiğinde, otuz akçe aylıkla geçinmiş olan
          nacak kişi, şimdiye kadar okuma yazma öğ- çelebiye bu paranın verilmesi uygun görünür.
          renen yedi-sekiz yaşlarındaki çocuklardır.
          Başmuhasebeci efendi, ilgili belgeye “... ka- Bu gelirden mahrum olur korkusu ile işine
          lemi iyidir, rakamları bilir kaleminizdeki şa- dikkat ederken, azar azar yükselir ve nihayet
          kirdlik hizmetinde çalışsın” diye yazar ve Def- halife olur.                               51
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58