Page 52 - Defterdar Dijital
P. 52

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


                                 On ikinci işlem, küçük defterdarın buyruldu-
                                 yu doğrulamasıdır. ‘Burada ilk kez Bab-ı Def-
                                 teri’nin başı olan defterdardan başka bir def-
                                 terdardan söz edilmesi dikkati çekmektedir’.

                                 On üçüncü işlem olarak derkenar hangi ka-
                                 lemde yazılmışsa, o kalem buyrulduyu ken-
                                 dinde tutar ve yerine bir tezkere verir.

                                 On dördüncü işlem, sözü edilen tezkereyi ka-
            Sadrazamın Divan Toplantısını gösteren gravür. lemin hocasının mühürlemesidir.
                                              On beşinci işlem,
                                              tezkerenin emir
                                              yazılması  için
                                              Maliye kalemine
                                              verilmesi.

                                              On altıncı işlem,
                                              bir kâtibin emir
                                              yazmasıdır.

                                              On yedinci ise,
                                              kanuncu ve mü-
                                              meyyizin yazıla-
                                              nın doğruluğunu
                                              işaret etmesidir.
                                              On sekizinci iş-
                                              lem, maliye ka-
                                              lemi kisedarının
                                              tezkereyi müta-
                                              laa etmesi, yani
                                              incelemesidir.

                                              On dokuzuncu iş-
                                              lem, maliye tez-
            Sekizincisi defterdeki bilgilerin özetlenmesi kirecisinin doğruluğunu işaret etmesidir.
            Defterdar Efendiye gönderilmesidir.
                                 Yirminci işlem, defterdarın imzalamasıdır.
            Dokuzuncu işlem, Defterdar mektupçu-
            sunun kendi kaleminin serhalifesine verip  Yirmi birinci işlem ise, padişah adına nişancı-
            müsveddesini hazırlatması ve özetini yaptır- nın belgenin üzerine tuğra vermesidir. Baş-
            ması biçimindedir.            langıçta verilen arzuhal üzerindeki açıkla-
                                 malar ve imzalarla birlikte At Meydanındaki
            Onuncu işlem, işlem özetini defterdarın sah Defterhanede hıfzolunur.
            etmesi, yani doğrulamasıdır.
                                 Yukarıda verilen işlem sıralamasında bir ek-
            On birinci özetin üzerine ‘gereğince kalemine siklik olursa verilen arzuhal geçersiz sayılır.
            kayıt edilsin ve tezkeresi verilsin’ diye buyrul- Ayrıca, zamanın defterdarının arzuhal üzeri-
            du yazılmasıdır.Bu ifade yanına imza atılır. ne yazdığı yazı kâtiblere verilmiş emirdir.


                               50
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57