Page 51 - Defterdar Dijital
P. 51

Defterdarlık


            Burada 31 kalem vardır. Sözü edi-     Onun üzerinde de Padişah vardır. Burada
            len belgedeki kalem sayısı 27 ‘dir.    defterdarın tek olduğu dikkati çekmektedir.
                                 Bu nedenle olsa gerek kendisine başdef-
            Bununla beraber her iki belgenin terdar da denilmemektedir.
            birbirine yakın tarihlerde yazıl-   —Otuz yedi kalemin tamamında mülazım

            dığı söylenebilir. Çünkü arşivde ve şakirtlerden yani çıraklardan en üst rüt-
            3208/1 sayı ile yazılı belgenin    beye kadar tüm çalışanların 1500’ü buldu-
            hazırlanması sırasındaki başka bö-    ğu açıklanmaktadır. Bütün bu çalışanlar,
            lümlerle birleştirilen kalemlerden   kendilerine yapılan rüsum, atiye gibi öde-
                                 melerle yetinirler, sadakat içinde çalışırlar
            söz edilmektedir. Ancak hangi bel-    müdebbir bir anlayışla hizmet ederler, dev-
            genin daha önceki tarihe ait oldu-    letin sırlarını saklarlar, Padişah kurumları-
            ğunu söylemek zordur. Muhasebe      na dikkat ederler.
            defterlerinin korunduğu yer olan    Kendilerinden yasalara aykırı bir iş istendiğin-
                                 de bu yasalara uymaz diye itiraz etmeleri ve
            defterhane-i amirede çalışan 60 kişi olumsuz yanıt vermeleri ile tanınmışlardır.
            bir yana bırakılırsa;
                                 -Bab-ı Defteri kalemlerinin çalışmasını bir
            —Bab-ı Defteri’de çalışanların sayısı 644  örnekle anlatmak gerekirse; bir arazi sını-
            dür. Bu, devletin merkezi mali örgütünün  rıyla ilgili arzuhal geldiğinde, maddenin yâni
            büyüklüğünü göstermektedir.        olayın kaydı Bab-ı Defteri’deki kalemlerden
                                 birinde ise, sadrıâzamın kendisi derkenar
            —Bab-ı Ali’de sadrıâzama bağlı kalemler- yazar ve düzeltilmesini isterse; defterdar
            de çalışanların sayısı ise 155’tir. Bu kişilerin  işaret koymadı diye arzuhale yanıt verirler.
            büyük bölümünün Divân-ı Hümâyun’da gö-
            revli olduğu anlaşılmaktadır.       Birinci işlem ‘arzuhala öncelikle mahallin-
                                 de bakılsın’ diye kayıt düşürülmesidir.
            —Bab-ı Defterinin görevi kanun ve şartları
            koruyarak kayıt yapmaya dikkat etmek ola- İkinci işlem olarak; derkenar yazılır ve ser
            rak özetlenmektedir;           halifesi sah, yani doğrudur diye işaret ko-
                                 yar.
            Otuz yedi ayrı konuda kayıt yapıldığını, her
            birinin ayrı bir odaya konulduğunu, her bir  Üçüncü işlem, Defterdar Efendinin işin
            odada çalışanların başında birer ser halife  şartlarını sorması biçiminde olur.
            bulunduğunu biliyoruz. Gelir ve giderleri  Dördüncü kaleminden açıklama yazılır, ser
            yürüten birer kisedar olduğunu, birer mü- halife sah eder, yani doğrudur diye yazar.
            meyyiz ve onların üzerlerine hâkim sıfa-
            tı ile birer hoca tayin olunduğunu, onların Beşinci işlem, defterdara verilmesi ve onun
            üzerinde de yine hâkim olarak maliye tez- hilafına emir verilmiş midir? diye sorması-
            kirecisinin olduğu belirtmektedir. Bunların dır.
            üzerinde de defterdar-ı şıkkı evvel bulun-
            maktadır.                 Altıncısı, yine kaleminden açıklama yazıl-
                                 ması ve sah işaretinin konulmasıdır.
            Bütün bunlar, yani Bab-ı Defteri, Sadrıâ-
            zam’a bağlıdır.              Yedincisi, sûret diye defterdarın buyurma-
                                 sıdır.


                               49
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56