Page 50 - Defterdar Dijital
P. 50

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            17. Yüzyılda Bab-ı Defterinin Kadroları ve
            Muhasebeciler            Topkapı Arşivinde 3208/2 no. ile kayıtlı büyük boy birkaç
            sayfadan oluşan ve 1670 yılında hazırlandığı tahmin edilen
            belge ‘Aded-i Aklâm ve Keyfiyet-i Küttâb der Bab-ı Defteri’
            adını taşımaktadır. Yani, adı;


            ‘Bab-ı Defteri’de kalemlerin sayısı ve Kâtiblerin keyfiyetidir.’            Belge iki bölümden oluşmaktadır.

            İlk bölümde Bab-ı Defteri ve Bab-ı
            Ali’deki kalemler ve onların kadro-
            ları yazılıdır.

            İkinci bölüm, Bence asıl bürokrasi-
            nin kaynağı olan mali işleri yürüten
            Kâtibleri bürokratları anlatmak-
            tadır. Onların nasıl yetiştiklerini
            görevlerini oldukça ayrıntılı olarak
            anlatmaktadır.

            Örgüt yapısı özellikle piramidin ta-
            banından başlayarak yukarı doğru
            anlatılmakta, emir kumanda zinciri
            içinde görevliler ortaya konulmak-
            tadır.

            İşlem görecek belgenin işlem akı-
            şına ve Kalemler arası yazışma
            usulleri ile çırakların işe alınışı ve
            yetiştirilmelerini anlatan belge,
            özel kalem müdürlüğü ve sekre-
            terlik görevlerini yürüten mektub- i
            sadr-ı âli, maliye kalemi gibi ka-
            lemlerin tanıtımı ve burada çalı-
            şanların yetişmeleri, unvanlarını da
            anlatmaktadır:
            —Bab-ı Defteri’de kalemlerin adedi
            ve Kâtiblerin yani muhasebecilerin
            keyfiyeti başlığını taşıyan bu bölüm-
            deki kalemler, Topkapı Sarayı Arşi-
            vi 3208/1 ile kayıtlı kalemlerin aynı
            değildir. Genel yapı aynıdır ama
            farklılıklar vardır.
                               48
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55