Page 49 - Defterdar Dijital
P. 49

Defterdarlık


            Ganem Kitabet-i Kalemi          Yeniçeri Efendisi Kalemi

            Ganem kitabeti kalemi, bu belge düzenlen- Yeniçeri efendisi kalemi, Dergâh-ı Ali’deki
            diği sırada mevkufat kalemine katılmıştır. Yeniçeri ocağındakilerin kayıtlarını yap-
            Ağnam vergisini düzenleyen görevlilere ve maktadır. Yerleri, yeniçeri Kâtiblerinin ko-
            bunun koşullarına ait emirlerin yazıldığı bö- nağındadır. Görevlendirilenleri, ölenleri
            lümdür.                 izlerler, yazarlar ve ücretleri ödenen isim-
                                leri ve tutarları yazar ve piyade kalemine
            Masraf-ı Şehriyarı Kalemi        verirler denilmektedir. Piyade kalemine
                                yardımcı olarak çalışan ve olmayan isimle-
            Masraf-ı Şehriyarı kaleminin görevi, padi- re ödeme yapılmasını önlemek için yerinde
            şahın gelir ve giderlerinin hesaplarını tut- kayıt yapmaya önem veren bir kalem oldu-
            maktır. Görevleri gereği yerleri, Bab-ı Def- ğu anlaşılmaktadır.
            teride değil saraya yakın olan konaktadır.
            İşleri ile ilgili kayıtları yaparlar ve Başmu-
            hasebeye verirler.


                               47
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54